Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2019 różnica w % za rok 2011 za rok 2019 różnica w % za rok 2011 za rok 2019 różnica w % za rok 2011 za rok 2019 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 79 046 18 003 29,49 37 840 26 850 -10990 -29.04 343 859 396 302 52443 15.25 19 143 15 200 -3943 -20.6
Filharmonia Łódzka 33 992 35 975 1 983 5,83 6 345 4 825 -1520 -23.96 83 687 13 455 -70232 -83.92 30 943 19 417 -11526 -37.25
Narodowe Forum Muzyki 10 686 95 425 84 739 792,99 13 600 77 136 63536 467.18 24 480 47 520 23040 94.12 47 952 53 998 6046 12.61
Filharmonia Poznańska 58 438 50 700 -7 738 -13,24 10 735 7 223 -3512 -32.72 63 608 102 161 38553 60.61 0 4 270 4270 100
Filharmonia Śląska 23 400 70 141 46 741 199,75 12 000 18 894 6894 57.45 102 000 88 870 -13130 -12.87 137 400 25 -137375 -99.98
Filharmonia Bałtycka 144 430 62 328 -82 102 -56,85 7 700 14 837 7137 92.69 0 2 439 2439 100 18 393 1 094 -17299 -94.05
Filharmonia Pomorska 47 124 51 784 4 660 9,89 11 038 12 524 1486 13.46 140 723 152 693 11970 8.51 9 397 4 162 -5235 -55.71
Filharmonia Opolska 170 092 21 493 -148 599 -87,36 2 920 18 822 15902 544.59 17 383 3 513 -13870 -79.79 10 000 35 126 25126 251.26
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 14 846 -2 517 -14,50 0 0 0 - 130 047 94 502 -35545 -27.33 17 136 20 319 3183 18.57
Filharmonia Podkarpacka 21 927 30 504 8 577 39,12 13 786 13 121 -665 -4.82 67 586 35 234 -32352 -47.87 11 576 12 655 1079 9.32
Filharmonia Gorzowska 11 403 14 209 2 806 24,61 1 752 12 426 10674 609.25 21 685 5 610 -16075 -74.13 400 1 528 1128 282
Filharmonia Szczecin 13 810 - -13 810 -100,00 2 350 - -2350 -100 1 470 - -1470 -100 1 420 - -1420 -100
Filharmonia Lubelska 7 853 24 233 16 380 208,58 0 6 052 6052 100 6 337 14 549 8212 129.59 23 175 14 638 -8537 -36.84
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 15 381 -1 820 -10,58 6 519 9 931 3412 52.34 97 295 114 380 17085 17.56 8 380 4 494 -3886 -46.37
Filharmonia Dolnośląska 20 200 9 948 -10 252 -50,75 1 835 5 704 3869 210.84 91 985 88 716 -3269 -3.55 0 2 347 2347 100
Filharmonia Zielonogórska 26 967 30 911 3 944 14,63 6 423 8 060 1637 25.49 0 0 0 - 230 6 131 5901 2565.65
Filharmonia Sudecka 20 826 11 783 -9 043 -43,42 0 0 0 - 36 532 61 688 25156 68.86 0 10 043 10043 100
Orkiestra Płocka 12 420 24 125 11 705 94,24 30 153 12 578 -17575 -58.29 13 800 14 998 1198 8.68 1 382 2 490 1108 80.17
Orkiestra Toruń 12 420 26 323 13 903 111,94 675 4 978 4303 637.48 60 666 75 877 15211 25.07 94 741 300 -94441 -99.68
Filharmonia Koszalińska 33 189 17 634 -15 555 -46,87 4 000 4 026 26 0.65 0 0 0 - 0 34 641 34641 100
Sinfonia Baltica 5 464 7 602 2 138 39,13 4 364 4 422 58 1.33 1 597 0 -1597 -100 5 310 350 -4960 -93.41
Filharmonia Kaliska 29 550 23 470 -6 080 -20,58 3 540 8 200 4660 131.64 17 037 15 400 -1637 -9.61 3 180 2 800 -380 -11.95
Filharmonia Zabrze 27 006 21 738 -5 268 -19,51 6 150 6 291 141 2.29 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 35 509 11 159 45,83 200 26 250 26050 13025 4 045 5 059 1014 25.07 0 4 200 4200 100
Orkiestra Radomska 12 000 8 412 -3 588 -29,90 14 000 8 640 -5360 -38.29 0 0 0 - 2 000 2 140 140 7
Filharmonia Sopot 27 400 15 261 -12 139 -44,30 750 400 -350 -46.67 0 0 0 - 1 007 0 -1007 -100
Filharmonia Łomża 6 597 9 640 3 043 46,13 2 990 693 -2297 -76.82 7 790 18 137 10347 132.82 5 000 4 650 -350 -7
Filharmonia Częstochowska 11 540 17 420 5 880 50,95 9 342 7 402 -1940 -20.77 15 588 31 135 15547 99.74 310 11 100 10790 3480.65
EOK Elbląg 21 110 - -21 110 -100,00 1 397 - -1397 -100 0 - 0 - 2 720 - -2720 -100
Amadeus 0 10 977 10 977 100,00 0 10 977 10977 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 4 200 4 200 100,00 - 420 420 100 - 0 0 - - 950 950 100
Filharmonia Krakowska - 29 192 29 192 100,00 - 35 320 35320 100 - 54 921 54921 100 - 4 524 4524 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - 31 472 31 472 100,00 - 134 134 100 - 0 0 - - 110 110 100
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 901 682 -28 119 -3,02 212 404 367 136 154 732 72,85 1 349 200 1 437 159 87 959 6,52 451 195 273 702 -177 493 -39,34