Modele pracy orkiestr polskich

Celem projektu "Modele orkiestr polskich" jest zebranie i opracowanie danych dotyczących różnych aspektów działalności i finansowania orkiestr polskich.

Badaniem objęte są filharmonie, instytucjonalne polskie orkiestry i zespoły wokalno-instrumentalne (z wyłączeniem orkiestr operowych), prowadzące stałą działalność koncertową (minimum 12 koncertów w roku), dla których organizatorami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy miejskie i wojewódzkie.

Pozyskane informacje są zestawiane w tabelach porównawczych dotyczących wybranych zagadnień merytorycznych jak i dwóch dowolnie wybranych lat, poczynając od roku 2011.

Prezentowane dane winny stać się punktem wyjścia do głębszych analiz i wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania orkiestr w Polsce.

Efekty zadania mogą też stać się zaczynem dla porozumienia się środowisk muzycznych i związków zawodowych w wypracowaniu jednolitego modelu funkcjonowania i finansowania tych instytucji, w tym zasad zatrudniania oraz wynagradzania.

Corocznie uzupełniana baza danych może także wspomagać politykę kulturalną MKiDN oraz samorządowych organizatorów instytucji muzycznych.