Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok różnica w % za rok 2012 za rok różnica w % za rok 2012 za rok różnica w % za rok 2012 za rok różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 - - - 41 197 - - - 348 544 - - - 19 637 - - -
Filharmonia Łódzka 18 216 - - - 6 854 - - - 86 458 - - - 25 678 - - -
Narodowe Forum Muzyki 18 511 - - - 16 637 - - - 25 920 - - - 38 103 - - -
Filharmonia Śląska 78 000 - - - 12 000 - - - 105 000 - - - 195 000 - - -
Filharmonia Poznańska 43 752 - - - 10 551 - - - 68 085 - - - 0 - - -
Filharmonia Pomorska 36 162 - - - 12 077 - - - 147 336 - - - 8 338 - - -
Filharmonia Bałtycka 139 259 - - - 13 300 - - - 0 - - - 17 718 - - -
Filharmonia Opolska 21 951 - - - 3 631 - - - 0 - - - 20 562 - - -
Filharmonia Podkarpacka 18 971 - - - 13 869 - - - 63 312 - - - 15 638 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 - - - 0 - - - 120 145 - - - 29 326 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 - - - 8 062 - - - 93 150 - - - 8 010 - - -
Filharmonia Częstochowska 12 590 - - - 8 697 - - - 22 382 - - - 4 034 - - -
Filharmonia Gorzowska 13 878 - - - 4 374 - - - 30 634 - - - 1 675 - - -
Filharmonia Szczecin 15 303 - - - 270 - - - 1 268 - - - 1 062 - - -
Filharmonia Lubelska 7 131 - - - 0 - - - 6 018 - - - 13 176 - - -
Filharmonia Zielonogórska 27 146 - - - 7 027 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Dolnośląska 17 745 - - - 2 596 - - - 98 194 - - - 0 - - -
Filharmonia Sudecka 18 000 - - - 0 - - - 65 041 - - - 0 - - -
Orkiestra Płocka 13 482 - - - 22 823 - - - 12 300 - - - 5 776 - - -
Filharmonia Koszalińska 29 908 - - - 840 - - - 0 - - - 11 081 - - -
Filharmonia Kaliska 39 535 - - - 3 100 - - - 25 130 - - - 2 150 - - -
Sinfonia Baltica 4 105 - - - 3 957 - - - 1 484 - - - 6 449 - - -
Orkiestra Toruń 13 810 - - - 1 675 - - - 66 453 - - - 2 800 - - -
Filharmonia Zabrze 17 251 - - - 6 683 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 41 530 - - - 0 - - - 5 116 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 7 000 - - - 14 000 - - - 0 - - - 3 600 - - -
Filharmonia Sopot 22 110 - - - 450 - - - 0 - - - 5 580 - - -
EOK Elbląg 32 007 - - - 1 529 - - - 0 - - - 1 630 - - -
Filharmonia Łomża 5 726 - - - 2 764 - - - 5 785 - - - 5 070 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 - - 218 963 - - 1 397 755 - - 442 093 - -