Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2015 różnica w % za rok 2011 za rok 2015 różnica w % za rok 2011 za rok 2015 różnica w % za rok 2011 za rok 2015 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 57 936 -3 107 -5,09 37 840 35 139 -2701 -7.14 343 859 450 099 106240 30.9 19 143 25 555 6412 33.5
Filharmonia Łódzka 33 992 27 709 -6 283 -18,48 6 345 7 804 1459 22.99 83 687 2 000 -81687 -97.61 30 943 29 400 -1543 -4.99
Narodowe Forum Muzyki 10 686 27 663 16 977 158,87 13 600 31 911 18311 134.64 24 480 41 000 16520 67.48 47 952 81 288 33336 69.52
Filharmonia Poznańska 58 438 44 202 -14 236 -24,36 10 735 10 582 -153 -1.43 63 608 63 660 52 0.08 0 0 0 -
Filharmonia Śląska 23 400 41 601 18 201 77,78 12 000 20 307 8307 69.23 102 000 111 978 9978 9.78 137 400 173 886 36486 26.55
Filharmonia Bałtycka 144 430 146 213 1 783 1,23 7 700 15 400 7700 100 0 0 0 - 18 393 38 960 20567 111.82
Filharmonia Pomorska 47 124 44 526 -2 598 -5,51 11 038 12 633 1595 14.45 140 723 141 652 929 0.66 9 397 7 217 -2180 -23.2
Filharmonia Opolska 170 092 18 996 -151 096 -88,83 2 920 7 488 4568 156.44 17 383 0 -17383 -100 10 000 41 537 31537 315.37
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 9 885 -7 478 -43,07 0 1 008 1008 100 130 047 68 380 -61667 -47.42 17 136 34 819 17683 103.19
Filharmonia Podkarpacka 21 927 27 814 5 887 26,85 13 786 12 102 -1684 -12.22 67 586 33 206 -34380 -50.87 11 576 13 244 1668 14.41
Filharmonia Gorzowska 11 403 18 892 7 489 65,68 1 752 7 870 6118 349.2 21 685 6 825 -14860 -68.53 400 2 000 1600 400
Filharmonia Szczecin 13 810 44 864 31 054 224,87 2 350 21 883 19533 831.19 1 470 6 923 5453 370.95 1 420 3 203 1783 125.56
Filharmonia Lubelska 7 853 17 102 9 249 117,78 0 0 0 - 6 337 9 632 3295 52 23 175 18 080 -5095 -21.98
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 17 040 -161 -0,94 6 519 9 054 2535 38.89 97 295 99 340 2045 2.1 8 380 22 128 13748 164.06
Filharmonia Dolnośląska 20 200 14 751 -5 449 -26,98 1 835 1 627 -208 -11.34 91 985 111 493 19508 21.21 0 268 268 100
Filharmonia Zielonogórska 26 967 38 684 11 717 43,45 6 423 7 518 1095 17.05 0 0 0 - 230 470 240 104.35
Filharmonia Sudecka 20 826 18 625 -2 201 -10,57 0 0 0 - 36 532 58 968 22436 61.41 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 12 420 7 606 -4 814 -38,76 30 153 16 170 -13983 -46.37 13 800 15 160 1360 9.86 1 382 886 -496 -35.89
Orkiestra Toruń 12 420 18 420 6 000 48,31 675 2 295 1620 240 60 666 65 811 5145 8.48 94 741 5 409 -89332 -94.29
Filharmonia Koszalińska 33 189 36 459 3 270 9,85 4 000 4 299 299 7.48 0 0 0 - 0 15 243 15243 100
Sinfonia Baltica 5 464 5 866 402 7,36 4 364 5 227 863 19.78 1 597 0 -1597 -100 5 310 7 306 1996 37.59
Filharmonia Kaliska 29 550 31 660 2 110 7,14 3 540 3 600 60 1.69 17 037 12 675 -4362 -25.6 3 180 2 465 -715 -22.48
Filharmonia Zabrze 27 006 22 050 -4 956 -18,35 6 150 6 299 149 2.42 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 12 588 -11 762 -48,30 200 425 225 112.5 4 045 2 539 -1506 -37.23 0 1 520 1520 100
Orkiestra Radomska 12 000 7 440 -4 560 -38,00 14 000 10 750 -3250 -23.21 0 0 0 - 2 000 0 -2000 -100
Filharmonia Sopot 27 400 22 288 -5 112 -18,66 750 430 -320 -42.67 0 0 0 - 1 007 5 980 4973 493.84
Filharmonia Łomża 6 597 5 331 -1 266 -19,19 2 990 2 185 -805 -26.92 7 790 3 740 -4050 -51.99 5 000 5 050 50 1
Filharmonia Częstochowska 11 540 19 600 8 060 69,84 9 342 6 597 -2745 -29.38 15 588 40 409 24821 159.23 310 15 312 15002 4839.35
EOK Elbląg 21 110 15 506 -5 604 -26,55 1 397 5 131 3734 267.29 0 0 0 - 2 720 1 386 -1334 -49.04
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 12 081 12081 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 821 317 -108 484 -11,67 212 404 265 734 53 330 25,11 1 349 200 1 345 490 -3 710 -0,27 451 195 564 693 113 498 25,15