Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2019
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 56 056 24 869 14 500 95 425 77 136 47 520 53 998
Filharmonia Narodowa 61 590 8 800 8 656 79 046 26 850 396 302 15 200
Filharmonia Łódzka 25 135 10 840 0 35 975 4 825 13 455 19 417
Filharmonia Krakowska 27 192 1 400 600 29 192 35 320 54 921 4 524
Filharmonia Śląska 23 731 35 633 10 777 70 141 18 894 88 870 25
Filharmonia Poznańska 35 443 12 557 2 700 50 700 7 223 102 161 4 270
Filharmonia Pomorska 36 824 14 460 500 51 784 12 524 152 693 4 162
Filharmonia Bałtycka 58 900 3 428 0 62 328 14 837 2 439 1 094
Filharmonia Podkarpacka 19 945 8 009 2 550 30 504 13 121 35 234 12 655
Sinfonia Iuventus 0 29 928 1 544 31 472 134 0 110
Filharmonia Opolska 20 713 780 0 21 493 18 822 3 513 35 126
Filharmonia Częstochowska 12 470 3 580 1 370 17 420 7 402 31 135 11 100
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 11 846 3 000 0 14 846 0 94 502 20 319
Filharmonia Świętokrzyska 13 611 1 770 0 15 381 9 931 114 380 4 494
Filharmonia Lubelska 18 417 5 816 0 24 233 6 052 14 549 14 638
Filharmonia Gorzowska 10 319 3 590 300 14 209 12 426 5 610 1 528
Filharmonia Zielonogórska 20 682 8 369 1 860 30 911 8 060 0 6 131
Filharmonia Dolnośląska 7 411 2 537 0 9 948 5 704 88 716 2 347
Filharmonia Kaliska 11 830 10 400 1 240 23 470 8 200 15 400 2 800
Filharmonia Sudecka 10 043 1 740 0 11 783 0 61 688 10 043
Filharmonia Koszalińska 13 831 3 503 300 17 634 4 026 0 34 641
Orkiestra Toruń 19 673 6 650 0 26 323 4 978 75 877 300
Filharmonia Zabrze 7 104 14 634 0 21 738 6 291 0 0
Sinfonia Baltica 7 148 454 0 7 602 4 422 0 350
Orkiestra Zamość 4 049 21 460 10 000 35 509 26 250 5 059 4 200
Orkiestra Płocka 7 825 16 300 0 24 125 12 578 14 998 2 490
AUKSO 4 200 0 0 4 200 420 0 950
Amadeus 3 300 5 657 2 020 10 977 10 977 0 0
Filharmonia Łomża 0 8 490 1 150 9 640 693 18 137 4 650
EOK Elbląg - - - - - - -
Orkiestra Radomska 5 812 2 150 450 8 412 8 640 0 2 140
Filharmonia Sopot 3 358 9 903 2 000 15 261 400 0 0
Filharmonia Szczecin - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 558458 280707 62517 901 682 367 136 1 437 159 273 702


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2019 za rok różnica w % za rok 2019 za rok różnica w % za rok 2019 za rok różnica w % za rok 2019 za rok różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 95 425 - - - 77 136 - - - 47 520 - - - 53 998 - - -
Filharmonia Narodowa 79 046 - - - 26 850 - - - 396 302 - - - 15 200 - - -
Filharmonia Łódzka 35 975 - - - 4 825 - - - 13 455 - - - 19 417 - - -
Filharmonia Krakowska 29 192 - - - 35 320 - - - 54 921 - - - 4 524 - - -
Filharmonia Śląska 70 141 - - - 18 894 - - - 88 870 - - - 25 - - -
Filharmonia Poznańska 50 700 - - - 7 223 - - - 102 161 - - - 4 270 - - -
Filharmonia Pomorska 51 784 - - - 12 524 - - - 152 693 - - - 4 162 - - -
Filharmonia Bałtycka 62 328 - - - 14 837 - - - 2 439 - - - 1 094 - - -
Filharmonia Podkarpacka 30 504 - - - 13 121 - - - 35 234 - - - 12 655 - - -
Sinfonia Iuventus 31 472 - - - 134 - - - 0 - - - 110 - - -
Filharmonia Opolska 21 493 - - - 18 822 - - - 3 513 - - - 35 126 - - -
Filharmonia Częstochowska 17 420 - - - 7 402 - - - 31 135 - - - 11 100 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 846 - - - 0 - - - 94 502 - - - 20 319 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 15 381 - - - 9 931 - - - 114 380 - - - 4 494 - - -
Filharmonia Lubelska 24 233 - - - 6 052 - - - 14 549 - - - 14 638 - - -
Filharmonia Gorzowska 14 209 - - - 12 426 - - - 5 610 - - - 1 528 - - -
Filharmonia Zielonogórska 30 911 - - - 8 060 - - - 0 - - - 6 131 - - -
Filharmonia Dolnośląska 9 948 - - - 5 704 - - - 88 716 - - - 2 347 - - -
Filharmonia Kaliska 23 470 - - - 8 200 - - - 15 400 - - - 2 800 - - -
Filharmonia Sudecka 11 783 - - - 0 - - - 61 688 - - - 10 043 - - -
Filharmonia Koszalińska 17 634 - - - 4 026 - - - 0 - - - 34 641 - - -
Orkiestra Toruń 26 323 - - - 4 978 - - - 75 877 - - - 300 - - -
Filharmonia Zabrze 21 738 - - - 6 291 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 7 602 - - - 4 422 - - - 0 - - - 350 - - -
Orkiestra Zamość 35 509 - - - 26 250 - - - 5 059 - - - 4 200 - - -
Orkiestra Płocka 24 125 - - - 12 578 - - - 14 998 - - - 2 490 - - -
AUKSO 4 200 - - - 420 - - - 0 - - - 950 - - -
Amadeus 10 977 - - - 10 977 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Łomża 9 640 - - - 693 - - - 18 137 - - - 4 650 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - - - - - -
Orkiestra Radomska 8 412 - - - 8 640 - - - 0 - - - 2 140 - - -
Filharmonia Sopot 15 261 - - - 400 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 901 682 - - 367 136 - - 1 437 159 - - 273 702 - -