Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2017
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 78 944 19 689 16 475 115 108 29 518 45 240 41 459
Filharmonia Narodowa 58 769 2 830 8 132 69 731 35 795 411 318 18 000
Filharmonia Śląska 31 461 26 080 600 58 141 23 571 111 353 218
Filharmonia Łódzka 63 891 1 300 0 65 191 8 387 5 123 7 665
Filharmonia Szczecin 38 448 1 050 2 800 42 298 32 654 2 635 29 495
Filharmonia Krakowska 35 117 5 400 0 40 517 9 195 65 000 4 940
Filharmonia Poznańska 29 076 11 310 3 500 43 886 7 610 81 495 5 935
Filharmonia Pomorska 35 159 10 830 0 45 989 15 883 185 071 2 107
Filharmonia Bałtycka 33 382 3 250 0 36 632 18 600 0 3 593
Filharmonia Podkarpacka 19 252 7 401 3 100 29 753 9 397 32 405 5 603
Filharmonia Opolska 27 031 8 550 0 35 581 33 853 4 100 58 296
Filharmonia Częstochowska 10 385 28 000 0 38 385 6 055 38 525 11 051
Filharmonia Świętokrzyska 16 785 2 800 0 19 585 8 664 105 000 7 271
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 8 636 2 447 0 11 083 0 95 772 30 711
Filharmonia Lubelska 14 352 1 100 1 021 16 473 3 533 13 337 17 983
Filharmonia Zielonogórska 17 128 4 856 5 050 27 034 6 978 0 3 158
Filharmonia Gorzowska 15 109 3 000 0 18 109 9 245 12 740 5 645
Filharmonia Dolnośląska 8 441 7 177 320 15 938 1 097 127 645 8 599
Filharmonia Sudecka 9 575 5 979 0 15 554 0 72 618 9 575
Filharmonia Kaliska 4 055 12 133 0 16 188 11 888 17 500 1 775
Filharmonia Koszalińska 16 358 5 260 710 22 328 4 385 0 22 719
Orkiestra Toruń 20 527 6 630 0 27 157 2 907 63 580 21 468
Filharmonia Zabrze 6 642 13 055 600 20 297 6 615 0 0
Sinfonia Baltica 8 444 2 582 0 11 026 5 011 0 8 559
Orkiestra Zamość 17 28 0 45 45 0 27
Orkiestra Płocka 10 967 8 116 0 19 083 17 792 14 058 60
AUKSO 3 000 1 000 0 4 000 300 0 900
EOK Elbląg 6 910 6 000 1 550 14 460 4 987 778 0
Orkiestra Radomska 4 000 2 350 0 6 350 8 230 0 600
Filharmonia Sopot 2 180 19 531 8 057 29 768 350 200 0
Filharmonia Łomża 0 6 436 200 6 636 1 298 5 510 2 150
Amadeus 4 456 5 626 220 10 302 10 302 0 0
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 638497 241796 52335 932 628 334 145 1 511 003 329 562


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2017 za rok różnica w % za rok 2017 za rok różnica w % za rok 2017 za rok różnica w % za rok 2017 za rok różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 115 108 - - - 29 518 - - - 45 240 - - - 41 459 - - -
Filharmonia Narodowa 69 731 - - - 35 795 - - - 411 318 - - - 18 000 - - -
Filharmonia Śląska 58 141 - - - 23 571 - - - 111 353 - - - 218 - - -
Filharmonia Łódzka 65 191 - - - 8 387 - - - 5 123 - - - 7 665 - - -
Filharmonia Szczecin 42 298 - - - 32 654 - - - 2 635 - - - 29 495 - - -
Filharmonia Krakowska 40 517 - - - 9 195 - - - 65 000 - - - 4 940 - - -
Filharmonia Poznańska 43 886 - - - 7 610 - - - 81 495 - - - 5 935 - - -
Filharmonia Pomorska 45 989 - - - 15 883 - - - 185 071 - - - 2 107 - - -
Filharmonia Bałtycka 36 632 - - - 18 600 - - - 0 - - - 3 593 - - -
Filharmonia Podkarpacka 29 753 - - - 9 397 - - - 32 405 - - - 5 603 - - -
Filharmonia Opolska 35 581 - - - 33 853 - - - 4 100 - - - 58 296 - - -
Filharmonia Częstochowska 38 385 - - - 6 055 - - - 38 525 - - - 11 051 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 19 585 - - - 8 664 - - - 105 000 - - - 7 271 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 11 083 - - - 0 - - - 95 772 - - - 30 711 - - -
Filharmonia Lubelska 16 473 - - - 3 533 - - - 13 337 - - - 17 983 - - -
Filharmonia Zielonogórska 27 034 - - - 6 978 - - - 0 - - - 3 158 - - -
Filharmonia Gorzowska 18 109 - - - 9 245 - - - 12 740 - - - 5 645 - - -
Filharmonia Dolnośląska 15 938 - - - 1 097 - - - 127 645 - - - 8 599 - - -
Filharmonia Sudecka 15 554 - - - 0 - - - 72 618 - - - 9 575 - - -
Filharmonia Kaliska 16 188 - - - 11 888 - - - 17 500 - - - 1 775 - - -
Filharmonia Koszalińska 22 328 - - - 4 385 - - - 0 - - - 22 719 - - -
Orkiestra Toruń 27 157 - - - 2 907 - - - 63 580 - - - 21 468 - - -
Filharmonia Zabrze 20 297 - - - 6 615 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 11 026 - - - 5 011 - - - 0 - - - 8 559 - - -
Orkiestra Zamość 45 - - - 45 - - - 0 - - - 27 - - -
Orkiestra Płocka 19 083 - - - 17 792 - - - 14 058 - - - 60 - - -
AUKSO 4 000 - - - 300 - - - 0 - - - 900 - - -
EOK Elbląg 14 460 - - - 4 987 - - - 778 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 6 350 - - - 8 230 - - - 0 - - - 600 - - -
Filharmonia Sopot 29 768 - - - 350 - - - 200 - - - 0 - - -
Filharmonia Łomża 6 636 - - - 1 298 - - - 5 510 - - - 2 150 - - -
Amadeus 10 302 - - - 10 302 - - - 0 - - - 0 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 932 628 - - 334 145 - - 1 511 003 - - 329 562 - -