Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2017 różnica w % za rok 2011 za rok 2017 różnica w % za rok 2011 za rok 2017 różnica w % za rok 2011 za rok 2017 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 69 731 8 688 14,23 37 840 35 795 -2045 -5.4 343 859 411 318 67459 19.62 19 143 18 000 -1143 -5.97
Filharmonia Łódzka 33 992 65 191 31 199 91,78 6 345 8 387 2042 32.18 83 687 5 123 -78564 -93.88 30 943 7 665 -23278 -75.23
Narodowe Forum Muzyki 10 686 115 108 104 422 977,19 13 600 29 518 15918 117.04 24 480 45 240 20760 84.8 47 952 41 459 -6493 -13.54
Filharmonia Poznańska 58 438 43 886 -14 552 -24,90 10 735 7 610 -3125 -29.11 63 608 81 495 17887 28.12 0 5 935 5935 100
Filharmonia Śląska 23 400 58 141 34 741 148,47 12 000 23 571 11571 96.43 102 000 111 353 9353 9.17 137 400 218 -137182 -99.84
Filharmonia Bałtycka 144 430 36 632 -107 798 -74,64 7 700 18 600 10900 141.56 0 0 0 - 18 393 3 593 -14800 -80.47
Filharmonia Pomorska 47 124 45 989 -1 135 -2,41 11 038 15 883 4845 43.89 140 723 185 071 44348 31.51 9 397 2 107 -7290 -77.58
Filharmonia Opolska 170 092 35 581 -134 511 -79,08 2 920 33 853 30933 1059.35 17 383 4 100 -13283 -76.41 10 000 58 296 48296 482.96
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 11 083 -6 280 -36,17 0 0 0 - 130 047 95 772 -34275 -26.36 17 136 30 711 13575 79.22
Filharmonia Podkarpacka 21 927 29 753 7 826 35,69 13 786 9 397 -4389 -31.84 67 586 32 405 -35181 -52.05 11 576 5 603 -5973 -51.6
Filharmonia Gorzowska 11 403 18 109 6 706 58,81 1 752 9 245 7493 427.68 21 685 12 740 -8945 -41.25 400 5 645 5245 1311.25
Filharmonia Szczecin 13 810 42 298 28 488 206,29 2 350 32 654 30304 1289.53 1 470 2 635 1165 79.25 1 420 29 495 28075 1977.11
Filharmonia Lubelska 7 853 16 473 8 620 109,77 0 3 533 3533 100 6 337 13 337 7000 110.46 23 175 17 983 -5192 -22.4
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 19 585 2 384 13,86 6 519 8 664 2145 32.9 97 295 105 000 7705 7.92 8 380 7 271 -1109 -13.23
Filharmonia Dolnośląska 20 200 15 938 -4 262 -21,10 1 835 1 097 -738 -40.22 91 985 127 645 35660 38.77 0 8 599 8599 100
Filharmonia Zielonogórska 26 967 27 034 67 0,25 6 423 6 978 555 8.64 0 0 0 - 230 3 158 2928 1273.04
Filharmonia Sudecka 20 826 15 554 -5 272 -25,31 0 0 0 - 36 532 72 618 36086 98.78 0 9 575 9575 100
Orkiestra Płocka 12 420 19 083 6 663 53,65 30 153 17 792 -12361 -40.99 13 800 14 058 258 1.87 1 382 60 -1322 -95.66
Orkiestra Toruń 12 420 27 157 14 737 118,66 675 2 907 2232 330.67 60 666 63 580 2914 4.8 94 741 21 468 -73273 -77.34
Filharmonia Koszalińska 33 189 22 328 -10 861 -32,72 4 000 4 385 385 9.63 0 0 0 - 0 22 719 22719 100
Sinfonia Baltica 5 464 11 026 5 562 101,79 4 364 5 011 647 14.83 1 597 0 -1597 -100 5 310 8 559 3249 61.19
Filharmonia Kaliska 29 550 16 188 -13 362 -45,22 3 540 11 888 8348 235.82 17 037 17 500 463 2.72 3 180 1 775 -1405 -44.18
Filharmonia Zabrze 27 006 20 297 -6 709 -24,84 6 150 6 615 465 7.56 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 45 -24 305 -99,82 200 45 -155 -77.5 4 045 0 -4045 -100 0 27 27 100
Orkiestra Radomska 12 000 6 350 -5 650 -47,08 14 000 8 230 -5770 -41.21 0 0 0 - 2 000 600 -1400 -70
Filharmonia Sopot 27 400 29 768 2 368 8,64 750 350 -400 -53.33 0 200 200 100 1 007 0 -1007 -100
Filharmonia Łomża 6 597 6 636 39 0,59 2 990 1 298 -1692 -56.59 7 790 5 510 -2280 -29.27 5 000 2 150 -2850 -57
Filharmonia Częstochowska 11 540 38 385 26 845 232,63 9 342 6 055 -3287 -35.19 15 588 38 525 22937 147.15 310 11 051 10741 3464.84
EOK Elbląg 21 110 14 460 -6 650 -31,50 1 397 4 987 3590 256.98 0 778 778 100 2 720 0 -2720 -100
Amadeus 0 10 302 10 302 100,00 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 4 000 4 000 100,00 - 300 300 100 - 0 0 - - 900 900 100
Filharmonia Krakowska - 40 517 40 517 100,00 - 9 195 9195 100 - 65 000 65000 100 - 4 940 4940 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 932 628 2 827 0,30 212 404 334 145 121 741 57,32 1 349 200 1 511 003 161 803 11,99 451 195 329 562 -121 633 -26,96