Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2018
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 77 442 8 776 19 000 105 218 39 561 47 940 40 712
Filharmonia Narodowa 54 276 16 605 11 307 82 188 32 388 418 906 13 534
Filharmonia Łódzka 23 932 950 1 500 26 382 4 747 5 374 28 299
Filharmonia Krakowska 31 421 483 0 31 904 34 552 54 744 5 023
Filharmonia Śląska 28 439 43 312 22 092 93 843 20 199 12 651 579
Filharmonia Poznańska 29 914 7 547 3 417 40 878 7 748 110 616 7 002
Filharmonia Pomorska 31 421 483 0 31 904 34 552 54 744 5 023
Filharmonia Podkarpacka 20 772 17 906 11 400 50 078 10 762 33 635 13 759
Filharmonia Opolska 19 993 735 0 20 728 25 264 3 338 42 125
Filharmonia Częstochowska 12 135 1 480 0 13 615 7 115 36 220 3 689
Filharmonia Świętokrzyska 14 644 3 400 0 18 044 12 366 129 690 6 198
Filharmonia Lubelska 18 427 2 100 0 20 527 3 910 5 920 12 070
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 899 3 820 0 13 719 2 450 91 200 29 137
Filharmonia Gorzowska 15 064 2 250 0 17 314 15 391 7 917 3 620
Filharmonia Zielonogórska 15 039 15 062 4 080 34 181 7 959 0 1 656
Filharmonia Dolnośląska 8 811 5 540 1 331 15 682 7 336 99 704 60
Filharmonia Sudecka 9 701 0 0 9 701 0 75 410 9 701
Filharmonia Kaliska 8 864 19 806 790 29 460 46 395 17 725 3 306
Filharmonia Koszalińska 14 273 4 858 650 19 781 3 980 0 26 689
Orkiestra Toruń 30 845 5 907 1 000 37 752 3 298 56 360 261
Filharmonia Zabrze 6 149 21 433 0 27 582 6 575 0 0
Sinfonia Baltica 4 989 58 0 5 047 1 938 0 6 110
Orkiestra Zamość 15 42 0 57 43 34 7
Orkiestra Płocka 7 936 14 543 0 22 479 14 368 15 900 2 001
AUKSO 4 200 1 500 0 5 700 320 0 1 000
Amadeus 3 244 9 853 6 453 19 550 19 550 0 0
EOK Elbląg - - - - - - -
Filharmonia Łomża 0 8 278 1 050 9 328 700 7 630 3 840
Orkiestra Radomska 4 620 3 400 0 8 020 4 105 1 000 1 150
Filharmonia Sopot 2 816 10 062 3 850 16 728 400 0 0
Filharmonia Bałtycka - - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 509281 230189 87920 827 390 367 972 1 286 658 266 551


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2018 za rok różnica w % za rok 2018 za rok różnica w % za rok 2018 za rok różnica w % za rok 2018 za rok różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 105 218 - - - 39 561 - - - 47 940 - - - 40 712 - - -
Filharmonia Narodowa 82 188 - - - 32 388 - - - 418 906 - - - 13 534 - - -
Filharmonia Łódzka 26 382 - - - 4 747 - - - 5 374 - - - 28 299 - - -
Filharmonia Krakowska 31 904 - - - 34 552 - - - 54 744 - - - 5 023 - - -
Filharmonia Śląska 93 843 - - - 20 199 - - - 12 651 - - - 579 - - -
Filharmonia Poznańska 40 878 - - - 7 748 - - - 110 616 - - - 7 002 - - -
Filharmonia Pomorska 31 904 - - - 34 552 - - - 54 744 - - - 5 023 - - -
Filharmonia Podkarpacka 50 078 - - - 10 762 - - - 33 635 - - - 13 759 - - -
Filharmonia Opolska 20 728 - - - 25 264 - - - 3 338 - - - 42 125 - - -
Filharmonia Częstochowska 13 615 - - - 7 115 - - - 36 220 - - - 3 689 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 18 044 - - - 12 366 - - - 129 690 - - - 6 198 - - -
Filharmonia Lubelska 20 527 - - - 3 910 - - - 5 920 - - - 12 070 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 719 - - - 2 450 - - - 91 200 - - - 29 137 - - -
Filharmonia Gorzowska 17 314 - - - 15 391 - - - 7 917 - - - 3 620 - - -
Filharmonia Zielonogórska 34 181 - - - 7 959 - - - 0 - - - 1 656 - - -
Filharmonia Dolnośląska 15 682 - - - 7 336 - - - 99 704 - - - 60 - - -
Filharmonia Sudecka 9 701 - - - 0 - - - 75 410 - - - 9 701 - - -
Filharmonia Kaliska 29 460 - - - 46 395 - - - 17 725 - - - 3 306 - - -
Filharmonia Koszalińska 19 781 - - - 3 980 - - - 0 - - - 26 689 - - -
Orkiestra Toruń 37 752 - - - 3 298 - - - 56 360 - - - 261 - - -
Filharmonia Zabrze 27 582 - - - 6 575 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 5 047 - - - 1 938 - - - 0 - - - 6 110 - - -
Orkiestra Zamość 57 - - - 43 - - - 34 - - - 7 - - -
Orkiestra Płocka 22 479 - - - 14 368 - - - 15 900 - - - 2 001 - - -
AUKSO 5 700 - - - 320 - - - 0 - - - 1 000 - - -
Amadeus 19 550 - - - 19 550 - - - 0 - - - 0 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Łomża 9 328 - - - 700 - - - 7 630 - - - 3 840 - - -
Orkiestra Radomska 8 020 - - - 4 105 - - - 1 000 - - - 1 150 - - -
Filharmonia Sopot 16 728 - - - 400 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Bałtycka - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 827 390 - - 367 972 - - 1 286 658 - - 266 551 - -