Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2016 różnica w % za rok 2011 za rok 2016 różnica w % za rok 2011 za rok 2016 różnica w % za rok 2011 za rok 2016 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 87 000 25 957 42,52 37 840 38 500 660 1.74 343 859 435 000 91141 26.51 19 143 13 600 -5543 -28.96
Filharmonia Łódzka 33 992 23 581 -10 411 -30,63 6 345 9 705 3360 52.96 83 687 3 060 -80627 -96.34 30 943 18 644 -12299 -39.75
Narodowe Forum Muzyki 10 686 491 083 480 397 4 495,57 13 600 35 256 21656 159.24 24 480 59 264 34784 142.09 47 952 28 401 -19551 -40.77
Filharmonia Poznańska 58 438 54 839 -3 599 -6,16 10 735 10 201 -534 -4.97 63 608 66 600 2992 4.7 0 0 0 -
Filharmonia Śląska 23 400 81 356 57 956 247,68 12 000 23 559 11559 96.33 102 000 118 502 16502 16.18 137 400 223 417 86017 62.6
Filharmonia Bałtycka 144 430 99 445 -44 985 -31,15 7 700 16 168 8468 109.97 0 0 0 - 18 393 9 329 -9064 -49.28
Filharmonia Pomorska 47 124 132 -46 992 -99,72 11 038 90 -10948 -99.18 140 723 90 -140633 -99.94 9 397 86 -9311 -99.08
Filharmonia Opolska 170 092 21 645 -148 447 -87,27 2 920 22 569 19649 672.91 17 383 0 -17383 -100 10 000 44 236 34236 342.36
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 16 053 -1 310 -7,54 0 0 0 - 130 047 82 073 -47974 -36.89 17 136 31 961 14825 86.51
Filharmonia Podkarpacka 21 927 33 834 11 907 54,30 13 786 14 087 301 2.18 67 586 32 683 -34903 -51.64 11 576 7 252 -4324 -37.35
Filharmonia Gorzowska 11 403 19 944 8 541 74,90 1 752 11 759 10007 571.18 21 685 9 328 -12357 -56.98 400 1 609 1209 302.25
Filharmonia Szczecin 13 810 42 298 28 488 206,29 2 350 32 654 30304 1289.53 1 470 2 635 1165 79.25 1 420 29 495 28075 1977.11
Filharmonia Lubelska 7 853 19 757 11 904 151,59 0 13 451 13451 100 6 337 0 -6337 -100 23 175 24 654 1479 6.38
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 17 315 114 0,66 6 519 6 051 -468 -7.18 97 295 101 470 4175 4.29 8 380 8 677 297 3.54
Filharmonia Dolnośląska 20 200 14 957 -5 243 -25,96 1 835 0 -1835 -100 91 985 108 121 16136 17.54 0 12 023 12023 100
Filharmonia Zielonogórska 26 967 25 693 -1 274 -4,72 6 423 6 609 186 2.9 0 0 0 - 230 3 629 3399 1477.83
Filharmonia Sudecka 20 826 24 341 3 515 16,88 0 0 0 - 36 532 66 942 30410 83.24 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 12 420 8 479 -3 941 -31,73 30 153 17 182 -12971 -43.02 13 800 14 355 555 4.02 1 382 343 -1039 -75.18
Orkiestra Toruń 12 420 25 127 12 707 102,31 675 2 476 1801 266.81 60 666 67 323 6657 10.97 94 741 6 015 -88726 -93.65
Filharmonia Koszalińska 33 189 30 441 -2 748 -8,28 4 000 4 255 255 6.38 0 0 0 - 0 16 892 16892 100
Sinfonia Baltica 5 464 7 196 1 732 31,70 4 364 5 363 999 22.89 1 597 0 -1597 -100 5 310 9 748 4438 83.58
Filharmonia Kaliska 29 550 33 523 3 973 13,45 3 540 18 760 15220 429.94 17 037 0 -17037 -100 3 180 1 673 -1507 -47.39
Filharmonia Zabrze 27 006 19 911 -7 095 -26,27 6 150 6 574 424 6.89 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 17 760 -6 590 -27,06 200 3 820 3620 1810 4 045 3 820 -225 -5.56 0 3 930 3930 100
Orkiestra Radomska 12 000 8 500 -3 500 -29,17 14 000 10 480 -3520 -25.14 0 0 0 - 2 000 1 470 -530 -26.5
Filharmonia Sopot 27 400 32 040 4 640 16,93 750 250 -500 -66.67 0 200 200 100 1 007 0 -1007 -100
Filharmonia Łomża 6 597 4 772 -1 825 -27,66 2 990 1 498 -1492 -49.9 7 790 6 115 -1675 -21.5 5 000 5 110 110 2.2
Filharmonia Częstochowska 11 540 20 949 9 409 81,53 9 342 6 331 -3011 -32.23 15 588 41 637 26049 167.11 310 7 215 6905 2227.42
EOK Elbląg 21 110 7 578 -13 532 -64,10 1 397 4 064 2667 190.91 0 0 0 - 2 720 0 -2720 -100
Amadeus 0 6 167 6 167 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 6 064 6064 100
AUKSO - 2 100 2 100 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 5 000 5000 100
Filharmonia Krakowska - 39 094 39 094 100,00 - 34 205 34205 100 - 65 000 65000 100 - 1 352 1352 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 1 336 910 407 109 43,78 212 404 355 917 143 513 67,57 1 349 200 1 284 218 -64 982 -4,82 451 195 521 825 70 630 15,65