Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2014 różnica w % za rok 2011 za rok 2014 różnica w % za rok 2011 za rok 2014 różnica w % za rok 2011 za rok 2014 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 61 606 563 0,92 37 840 42 686 4846 12.81 343 859 379 643 35784 10.41 19 143 22 503 3360 17.55
Filharmonia Łódzka 33 992 18 661 -15 331 -45,10 6 345 9 610 3265 51.46 83 687 2 547 -81140 -96.96 30 943 32 066 1123 3.63
Narodowe Forum Muzyki 10 686 18 017 7 331 68,60 13 600 18 811 5211 38.32 24 480 33 620 9140 37.34 47 952 31 377 -16575 -34.57
Filharmonia Poznańska 58 438 46 183 -12 255 -20,97 10 735 10 015 -720 -6.71 63 608 75 200 11592 18.22 0 0 0 -
Filharmonia Śląska 23 400 61 514 38 114 162,88 12 000 18 523 6523 54.36 102 000 112 581 10581 10.37 137 400 194 419 57019 41.5
Filharmonia Bałtycka 144 430 141 775 -2 655 -1,84 7 700 13 300 5600 72.73 0 0 0 - 18 393 22 555 4162 22.63
Filharmonia Pomorska 47 124 47 371 247 0,52 11 038 12 474 1436 13.01 140 723 168 523 27800 19.76 9 397 4 392 -5005 -53.26
Filharmonia Opolska 170 092 24 987 -145 105 -85,31 2 920 24 865 21945 751.54 17 383 0 -17383 -100 10 000 41 842 31842 318.42
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 6 043 -11 320 -65,20 0 855 855 100 130 047 91 799 -38248 -29.41 17 136 36 123 18987 110.8
Filharmonia Podkarpacka 21 927 29 584 7 657 34,92 13 786 12 406 -1380 -10.01 67 586 35 059 -32527 -48.13 11 576 19 012 7436 64.24
Filharmonia Gorzowska 11 403 21 460 10 057 88,20 1 752 6 598 4846 276.6 21 685 7 200 -14485 -66.8 400 600 000 599600 149900
Filharmonia Szczecin 13 810 32 158 18 348 132,86 2 350 11 741 9391 399.62 1 470 3 163 1693 115.17 1 420 3 687 2267 159.65
Filharmonia Lubelska 7 853 11 650 3 797 48,35 0 0 0 - 6 337 6 692 355 5.6 23 175 13 941 -9234 -39.84
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 13 621 -3 580 -20,81 6 519 7 709 1190 18.25 97 295 104 368 7073 7.27 8 380 24 446 16066 191.72
Filharmonia Dolnośląska 20 200 12 503 -7 697 -38,10 1 835 580 -1255 -68.39 91 985 106 937 14952 16.25 0 0 0 -
Filharmonia Zielonogórska 26 967 39 116 12 149 45,05 6 423 5 806 -617 -9.61 0 0 0 - 230 530 300 130.43
Filharmonia Sudecka 20 826 12 560 -8 266 -39,69 0 0 0 - 36 532 72 174 35642 97.56 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 12 420 8 749 -3 671 -29,56 30 153 17 146 -13007 -43.14 13 800 15 030 1230 8.91 1 382 1 753 371 26.85
Orkiestra Toruń 12 420 11 388 -1 032 -8,31 675 2 566 1891 280.15 60 666 73 721 13055 21.52 94 741 3 459 -91282 -96.35
Filharmonia Koszalińska 33 189 32 939 -250 -0,75 4 000 5 573 1573 39.33 0 0 0 - 0 9 141 9141 100
Sinfonia Baltica 5 464 6 236 772 14,13 4 364 1 644 -2720 -62.33 1 597 0 -1597 -100 5 310 6 964 1654 31.15
Filharmonia Kaliska 29 550 67 035 37 485 126,85 3 540 3 600 60 1.69 17 037 16 545 -492 -2.89 3 180 6 375 3195 100.47
Filharmonia Zabrze 27 006 16 479 -10 527 -38,98 6 150 6 838 688 11.19 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 15 960 -8 390 -34,46 200 1 270 1070 535 4 045 3 621 -424 -10.48 0 618 618 100
Orkiestra Radomska 12 000 10 220 -1 780 -14,83 14 000 11 000 -3000 -21.43 0 0 0 - 2 000 1 900 -100 -5
Filharmonia Sopot 27 400 28 964 1 564 5,71 750 900 150 20 0 0 0 - 1 007 5 220 4213 418.37
Filharmonia Łomża 6 597 4 578 -2 019 -30,60 2 990 1 100 -1890 -63.21 7 790 3 870 -3920 -50.32 5 000 3 890 -1110 -22.2
Filharmonia Częstochowska 11 540 14 005 2 465 21,36 9 342 6 687 -2655 -28.42 15 588 41 137 25549 163.9 310 12 537 12227 3944.19
EOK Elbląg 21 110 22 593 1 483 7,03 1 397 4 310 2913 208.52 0 0 0 - 2 720 1 975 -745 -27.39
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 4 528 4528 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 837 955 -91 846 -9,88 212 404 258 613 46 209 21,76 1 349 200 1 353 430 4 230 0,31 451 195 1 105 253 654 058 144,96