Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok różnica w % za rok 2011 za rok różnica w % za rok 2011 za rok różnica w % za rok 2011 za rok różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 - - - 37 840 - - - 343 859 - - - 19 143 - - -
Filharmonia Łódzka 33 992 - - - 6 345 - - - 83 687 - - - 30 943 - - -
Narodowe Forum Muzyki 10 686 - - - 13 600 - - - 24 480 - - - 47 952 - - -
Filharmonia Poznańska 58 438 - - - 10 735 - - - 63 608 - - - 0 - - -
Filharmonia Śląska 23 400 - - - 12 000 - - - 102 000 - - - 137 400 - - -
Filharmonia Bałtycka 144 430 - - - 7 700 - - - 0 - - - 18 393 - - -
Filharmonia Pomorska 47 124 - - - 11 038 - - - 140 723 - - - 9 397 - - -
Filharmonia Opolska 170 092 - - - 2 920 - - - 17 383 - - - 10 000 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 - - - 0 - - - 130 047 - - - 17 136 - - -
Filharmonia Podkarpacka 21 927 - - - 13 786 - - - 67 586 - - - 11 576 - - -
Filharmonia Gorzowska 11 403 - - - 1 752 - - - 21 685 - - - 400 - - -
Filharmonia Szczecin 13 810 - - - 2 350 - - - 1 470 - - - 1 420 - - -
Filharmonia Lubelska 7 853 - - - 0 - - - 6 337 - - - 23 175 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 - - - 6 519 - - - 97 295 - - - 8 380 - - -
Filharmonia Dolnośląska 20 200 - - - 1 835 - - - 91 985 - - - 0 - - -
Filharmonia Zielonogórska 26 967 - - - 6 423 - - - 0 - - - 230 - - -
Filharmonia Sudecka 20 826 - - - 0 - - - 36 532 - - - 0 - - -
Orkiestra Płocka 12 420 - - - 30 153 - - - 13 800 - - - 1 382 - - -
Orkiestra Toruń 12 420 - - - 675 - - - 60 666 - - - 94 741 - - -
Filharmonia Koszalińska 33 189 - - - 4 000 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 5 464 - - - 4 364 - - - 1 597 - - - 5 310 - - -
Filharmonia Kaliska 29 550 - - - 3 540 - - - 17 037 - - - 3 180 - - -
Filharmonia Zabrze 27 006 - - - 6 150 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 24 350 - - - 200 - - - 4 045 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 12 000 - - - 14 000 - - - 0 - - - 2 000 - - -
Filharmonia Sopot 27 400 - - - 750 - - - 0 - - - 1 007 - - -
Filharmonia Łomża 6 597 - - - 2 990 - - - 7 790 - - - 5 000 - - -
Filharmonia Częstochowska 11 540 - - - 9 342 - - - 15 588 - - - 310 - - -
EOK Elbląg 21 110 - - - 1 397 - - - 0 - - - 2 720 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 - - 212 404 - - 1 349 200 - - 451 195 - -