Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2012 różnica w % za rok 2011 za rok 2012 różnica w % za rok 2011 za rok 2012 różnica w % za rok 2011 za rok 2012 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 50 375 -10 668 -17,48 37 840 41 197 3357 8.87 343 859 348 544 4685 1.36 19 143 19 637 494 2.58
Filharmonia Łódzka 33 992 18 216 -15 776 -46,41 6 345 6 854 509 8.02 83 687 86 458 2771 3.31 30 943 25 678 -5265 -17.02
Narodowe Forum Muzyki 10 686 18 511 7 825 73,23 13 600 16 637 3037 22.33 24 480 25 920 1440 5.88 47 952 38 103 -9849 -20.54
Filharmonia Poznańska 58 438 43 752 -14 686 -25,13 10 735 10 551 -184 -1.71 63 608 68 085 4477 7.04 0 0 0 -
Filharmonia Śląska 23 400 78 000 54 600 233,33 12 000 12 000 0 0 102 000 105 000 3000 2.94 137 400 195 000 57600 41.92
Filharmonia Bałtycka 144 430 139 259 -5 171 -3,58 7 700 13 300 5600 72.73 0 0 0 - 18 393 17 718 -675 -3.67
Filharmonia Pomorska 47 124 36 162 -10 962 -23,26 11 038 12 077 1039 9.41 140 723 147 336 6613 4.7 9 397 8 338 -1059 -11.27
Filharmonia Opolska 170 092 21 951 -148 141 -87,09 2 920 3 631 711 24.35 17 383 0 -17383 -100 10 000 20 562 10562 105.62
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 15 373 -1 990 -11,46 0 0 0 - 130 047 120 145 -9902 -7.61 17 136 29 326 12190 71.14
Filharmonia Podkarpacka 21 927 18 971 -2 956 -13,48 13 786 13 869 83 0.6 67 586 63 312 -4274 -6.32 11 576 15 638 4062 35.09
Filharmonia Gorzowska 11 403 13 878 2 475 21,70 1 752 4 374 2622 149.66 21 685 30 634 8949 41.27 400 1 675 1275 318.75
Filharmonia Szczecin 13 810 15 303 1 493 10,81 2 350 270 -2080 -88.51 1 470 1 268 -202 -13.74 1 420 1 062 -358 -25.21
Filharmonia Lubelska 7 853 7 131 -722 -9,19 0 0 0 - 6 337 6 018 -319 -5.03 23 175 13 176 -9999 -43.15
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 14 667 -2 534 -14,73 6 519 8 062 1543 23.67 97 295 93 150 -4145 -4.26 8 380 8 010 -370 -4.42
Filharmonia Dolnośląska 20 200 17 745 -2 455 -12,15 1 835 2 596 761 41.47 91 985 98 194 6209 6.75 0 0 0 -
Filharmonia Zielonogórska 26 967 27 146 179 0,66 6 423 7 027 604 9.4 0 0 0 - 230 0 -230 -100
Filharmonia Sudecka 20 826 18 000 -2 826 -13,57 0 0 0 - 36 532 65 041 28509 78.04 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 12 420 13 482 1 062 8,55 30 153 22 823 -7330 -24.31 13 800 12 300 -1500 -10.87 1 382 5 776 4394 317.95
Orkiestra Toruń 12 420 13 810 1 390 11,19 675 1 675 1000 148.15 60 666 66 453 5787 9.54 94 741 2 800 -91941 -97.04
Filharmonia Koszalińska 33 189 29 908 -3 281 -9,89 4 000 840 -3160 -79 0 0 0 - 0 11 081 11081 100
Sinfonia Baltica 5 464 4 105 -1 359 -24,87 4 364 3 957 -407 -9.33 1 597 1 484 -113 -7.08 5 310 6 449 1139 21.45
Filharmonia Kaliska 29 550 39 535 9 985 33,79 3 540 3 100 -440 -12.43 17 037 25 130 8093 47.5 3 180 2 150 -1030 -32.39
Filharmonia Zabrze 27 006 17 251 -9 755 -36,12 6 150 6 683 533 8.67 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 41 530 17 180 70,55 200 0 -200 -100 4 045 5 116 1071 26.48 0 0 0 -
Orkiestra Radomska 12 000 7 000 -5 000 -41,67 14 000 14 000 0 0 0 0 0 - 2 000 3 600 1600 80
Filharmonia Sopot 27 400 22 110 -5 290 -19,31 750 450 -300 -40 0 0 0 - 1 007 5 580 4573 454.12
Filharmonia Łomża 6 597 5 726 -871 -13,20 2 990 2 764 -226 -7.56 7 790 5 785 -2005 -25.74 5 000 5 070 70 1.4
Filharmonia Częstochowska 11 540 12 590 1 050 9,10 9 342 8 697 -645 -6.9 15 588 22 382 6794 43.58 310 4 034 3724 1201.29
EOK Elbląg 21 110 32 007 10 897 51,62 1 397 1 529 132 9.45 0 0 0 - 2 720 1 630 -1090 -40.07
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 793 494 -136 307 -14,66 212 404 218 963 6 559 3,09 1 349 200 1 397 755 48 555 3,60 451 195 442 093 -9 102 -2,02