Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2016
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 369 023 106 860 15 200 491 083 35 256 59 264 28 401
Filharmonia Narodowa 54 000 9 000 24 000 87 000 38 500 435 000 13 600
Filharmonia Szczecin 38 448 1 050 2 800 42 298 32 654 2 635 29 495
Filharmonia Łódzka 21 781 1 800 0 23 581 9 705 3 060 18 644
Filharmonia Krakowska 39 094 0 0 39 094 34 205 65 000 1 352
Filharmonia Śląska 22 706 34 772 23 878 81 356 23 559 118 502 223 417
Filharmonia Poznańska 42 860 10 459 1 520 54 839 10 201 66 600 0
Filharmonia Pomorska 66 66 0 132 90 90 86
Filharmonia Bałtycka 30 543 3 208 65 694 99 445 16 168 0 9 329
Filharmonia Opolska 20 905 740 0 21 645 22 569 0 44 236
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 0 0 16 053 0 82 073 31 961
Filharmonia Częstochowska 16 189 3 260 1 500 20 949 6 331 41 637 7 215
Filharmonia Świętokrzyska 15 215 2 100 0 17 315 6 051 101 470 8 677
Filharmonia Podkarpacka 19 030 11 304 3 500 33 834 14 087 32 683 7 252
Filharmonia Lubelska 14 374 4 383 1 000 19 757 13 451 0 24 654
Filharmonia Gorzowska 16 603 2 691 650 19 944 11 759 9 328 1 609
Filharmonia Zielonogórska 14 652 7 041 4 000 25 693 6 609 0 3 629
Filharmonia Sudecka 16 759 7 582 0 24 341 0 66 942 0
Filharmonia Dolnośląska 8 368 4 849 1 740 14 957 0 108 121 12 023
Filharmonia Koszalińska 17 263 11 636 1 542 30 441 4 255 0 16 892
Filharmonia Kaliska 8 064 13 159 12 300 33 523 18 760 0 1 673
Orkiestra Toruń 19 293 5 834 0 25 127 2 476 67 323 6 015
Filharmonia Zabrze 4 951 14 960 0 19 911 6 574 0 0
Sinfonia Baltica 6 081 1 115 0 7 196 5 363 0 9 748
Orkiestra Płocka 7 629 850 0 8 479 17 182 14 355 343
Orkiestra Zamość 1 110 16 650 0 17 760 3 820 3 820 3 930
EOK Elbląg 1 295 4 333 1 950 7 578 4 064 0 0
AUKSO 2 100 0 0 2 100 0 0 5 000
Amadeus 3 857 0 2 310 6 167 0 0 6 064
Filharmonia Sopot 1 970 16 220 13 850 32 040 250 200 0
Orkiestra Radomska 6 000 2 500 0 8 500 10 480 0 1 470
Filharmonia Łomża 2 133 2 639 0 4 772 1 498 6 115 5 110
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 858415 301061 177434 1 336 910 355 917 1 284 218 521 825


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2016 za rok różnica w % za rok 2016 za rok różnica w % za rok 2016 za rok różnica w % za rok 2016 za rok różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 491 083 - - - 35 256 - - - 59 264 - - - 28 401 - - -
Filharmonia Narodowa 87 000 - - - 38 500 - - - 435 000 - - - 13 600 - - -
Filharmonia Szczecin 42 298 - - - 32 654 - - - 2 635 - - - 29 495 - - -
Filharmonia Łódzka 23 581 - - - 9 705 - - - 3 060 - - - 18 644 - - -
Filharmonia Krakowska 39 094 - - - 34 205 - - - 65 000 - - - 1 352 - - -
Filharmonia Śląska 81 356 - - - 23 559 - - - 118 502 - - - 223 417 - - -
Filharmonia Poznańska 54 839 - - - 10 201 - - - 66 600 - - - 0 - - -
Filharmonia Pomorska 132 - - - 90 - - - 90 - - - 86 - - -
Filharmonia Bałtycka 99 445 - - - 16 168 - - - 0 - - - 9 329 - - -
Filharmonia Opolska 21 645 - - - 22 569 - - - 0 - - - 44 236 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 - - - 0 - - - 82 073 - - - 31 961 - - -
Filharmonia Częstochowska 20 949 - - - 6 331 - - - 41 637 - - - 7 215 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 17 315 - - - 6 051 - - - 101 470 - - - 8 677 - - -
Filharmonia Podkarpacka 33 834 - - - 14 087 - - - 32 683 - - - 7 252 - - -
Filharmonia Lubelska 19 757 - - - 13 451 - - - 0 - - - 24 654 - - -
Filharmonia Gorzowska 19 944 - - - 11 759 - - - 9 328 - - - 1 609 - - -
Filharmonia Zielonogórska 25 693 - - - 6 609 - - - 0 - - - 3 629 - - -
Filharmonia Sudecka 24 341 - - - 0 - - - 66 942 - - - 0 - - -
Filharmonia Dolnośląska 14 957 - - - 0 - - - 108 121 - - - 12 023 - - -
Filharmonia Koszalińska 30 441 - - - 4 255 - - - 0 - - - 16 892 - - -
Filharmonia Kaliska 33 523 - - - 18 760 - - - 0 - - - 1 673 - - -
Orkiestra Toruń 25 127 - - - 2 476 - - - 67 323 - - - 6 015 - - -
Filharmonia Zabrze 19 911 - - - 6 574 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 7 196 - - - 5 363 - - - 0 - - - 9 748 - - -
Orkiestra Płocka 8 479 - - - 17 182 - - - 14 355 - - - 343 - - -
Orkiestra Zamość 17 760 - - - 3 820 - - - 3 820 - - - 3 930 - - -
EOK Elbląg 7 578 - - - 4 064 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO 2 100 - - - 0 - - - 0 - - - 5 000 - - -
Amadeus 6 167 - - - 0 - - - 0 - - - 6 064 - - -
Filharmonia Sopot 32 040 - - - 250 - - - 200 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 8 500 - - - 10 480 - - - 0 - - - 1 470 - - -
Filharmonia Łomża 4 772 - - - 1 498 - - - 6 115 - - - 5 110 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 1 336 910 - - 355 917 - - 1 284 218 - - 521 825 - -