Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2015
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 40 071 4 400 13 465 57 936 35 139 450 099 25 555
Narodowe Forum Muzyki 18 973 5 843 2 847 27 663 31 911 41 000 81 288
Filharmonia Szczecin 41 834 2 330 700 44 864 21 883 6 923 3 203
Filharmonia Łódzka 26 209 1 500 0 27 709 7 804 2 000 29 400
Filharmonia Śląska 24 714 14 327 2 560 41 601 20 307 111 978 173 886
Filharmonia Poznańska 38 110 3 842 2 250 44 202 10 582 63 660 0
Filharmonia Pomorska 38 465 4 061 2 000 44 526 12 633 141 652 7 217
Filharmonia Bałtycka 107 766 37 547 900 146 213 15 400 0 38 960
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 0 0 9 885 1 008 68 380 34 819
Filharmonia Opolska 17 396 1 600 0 18 996 7 488 0 41 537
Filharmonia Częstochowska 14 170 3 930 1 500 19 600 6 597 40 409 15 312
Filharmonia Świętokrzyska 16 240 800 0 17 040 9 054 99 340 22 128
Filharmonia Podkarpacka 17 670 5 944 4 200 27 814 12 102 33 206 13 244
Filharmonia Gorzowska 13 392 5 000 500 18 892 7 870 6 825 2 000
Filharmonia Lubelska 4 982 12 120 0 17 102 0 9 632 18 080
Filharmonia Zielonogórska 22 374 7 960 8 350 38 684 7 518 0 470
Filharmonia Sudecka 17 325 1 300 0 18 625 0 58 968 0
Filharmonia Dolnośląska 6 461 8 290 0 14 751 1 627 111 493 268
Filharmonia Koszalińska 19 658 14 621 2 180 36 459 4 299 0 15 243
Filharmonia Kaliska 9 500 19 160 3 000 31 660 3 600 12 675 2 465
Orkiestra Toruń 9 000 8 470 950 18 420 2 295 65 811 5 409
Filharmonia Zabrze 6 215 15 835 0 22 050 6 299 0 0
Sinfonia Baltica 4 766 1 100 0 5 866 5 227 0 7 306
Orkiestra Płocka 6 956 650 0 7 606 16 170 15 160 886
Orkiestra Zamość 1 368 10 820 400 12 588 425 2 539 1 520
Amadeus 0 0 0 0 0 0 12 081
EOK Elbląg 712 13 794 1 000 15 506 5 131 0 1 386
Orkiestra Radomska 4 740 2 700 0 7 440 10 750 0 0
Filharmonia Łomża 4 066 1 265 0 5 331 2 185 3 740 5 050
Filharmonia Sopot 1 680 15 358 5 250 22 288 430 0 5 980
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 544698 224567 52052 821 317 265 734 1 345 490 564 693


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2015 za rok różnica w % za rok 2015 za rok różnica w % za rok 2015 za rok różnica w % za rok 2015 za rok różnica w %
Filharmonia Narodowa 57 936 - - - 35 139 - - - 450 099 - - - 25 555 - - -
Narodowe Forum Muzyki 27 663 - - - 31 911 - - - 41 000 - - - 81 288 - - -
Filharmonia Szczecin 44 864 - - - 21 883 - - - 6 923 - - - 3 203 - - -
Filharmonia Łódzka 27 709 - - - 7 804 - - - 2 000 - - - 29 400 - - -
Filharmonia Śląska 41 601 - - - 20 307 - - - 111 978 - - - 173 886 - - -
Filharmonia Poznańska 44 202 - - - 10 582 - - - 63 660 - - - 0 - - -
Filharmonia Pomorska 44 526 - - - 12 633 - - - 141 652 - - - 7 217 - - -
Filharmonia Bałtycka 146 213 - - - 15 400 - - - 0 - - - 38 960 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 - - - 1 008 - - - 68 380 - - - 34 819 - - -
Filharmonia Opolska 18 996 - - - 7 488 - - - 0 - - - 41 537 - - -
Filharmonia Częstochowska 19 600 - - - 6 597 - - - 40 409 - - - 15 312 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 17 040 - - - 9 054 - - - 99 340 - - - 22 128 - - -
Filharmonia Podkarpacka 27 814 - - - 12 102 - - - 33 206 - - - 13 244 - - -
Filharmonia Gorzowska 18 892 - - - 7 870 - - - 6 825 - - - 2 000 - - -
Filharmonia Lubelska 17 102 - - - 0 - - - 9 632 - - - 18 080 - - -
Filharmonia Zielonogórska 38 684 - - - 7 518 - - - 0 - - - 470 - - -
Filharmonia Sudecka 18 625 - - - 0 - - - 58 968 - - - 0 - - -
Filharmonia Dolnośląska 14 751 - - - 1 627 - - - 111 493 - - - 268 - - -
Filharmonia Koszalińska 36 459 - - - 4 299 - - - 0 - - - 15 243 - - -
Filharmonia Kaliska 31 660 - - - 3 600 - - - 12 675 - - - 2 465 - - -
Orkiestra Toruń 18 420 - - - 2 295 - - - 65 811 - - - 5 409 - - -
Filharmonia Zabrze 22 050 - - - 6 299 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 5 866 - - - 5 227 - - - 0 - - - 7 306 - - -
Orkiestra Płocka 7 606 - - - 16 170 - - - 15 160 - - - 886 - - -
Orkiestra Zamość 12 588 - - - 425 - - - 2 539 - - - 1 520 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 12 081 - - -
EOK Elbląg 15 506 - - - 5 131 - - - 0 - - - 1 386 - - -
Orkiestra Radomska 7 440 - - - 10 750 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Łomża 5 331 - - - 2 185 - - - 3 740 - - - 5 050 - - -
Filharmonia Sopot 22 288 - - - 430 - - - 0 - - - 5 980 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 821 317 - - 265 734 - - 1 345 490 - - 564 693 - -