Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2018 różnica w % za rok 2011 za rok 2018 różnica w % za rok 2011 za rok 2018 różnica w % za rok 2011 za rok 2018 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 82 188 21 145 34,64 37 840 32 388 -5452 -14.41 343 859 418 906 75047 21.82 19 143 13 534 -5609 -29.3
Filharmonia Łódzka 33 992 26 382 -7 610 -22,39 6 345 4 747 -1598 -25.19 83 687 5 374 -78313 -93.58 30 943 28 299 -2644 -8.54
Narodowe Forum Muzyki 10 686 105 218 94 532 884,63 13 600 39 561 25961 190.89 24 480 47 940 23460 95.83 47 952 40 712 -7240 -15.1
Filharmonia Poznańska 58 438 40 878 -17 560 -30,05 10 735 7 748 -2987 -27.82 63 608 110 616 47008 73.9 0 7 002 7002 100
Filharmonia Śląska 23 400 93 843 70 443 301,04 12 000 20 199 8199 68.33 102 000 12 651 -89349 -87.6 137 400 579 -136821 -99.58
Filharmonia Bałtycka 144 430 - -144 430 -100,00 7 700 - -7700 -100 0 - 0 - 18 393 - -18393 -100
Filharmonia Pomorska 47 124 31 904 -15 220 -32,30 11 038 34 552 23514 213.03 140 723 54 744 -85979 -61.1 9 397 5 023 -4374 -46.55
Filharmonia Opolska 170 092 20 728 -149 364 -87,81 2 920 25 264 22344 765.21 17 383 3 338 -14045 -80.8 10 000 42 125 32125 321.25
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 13 719 -3 644 -20,99 0 2 450 2450 100 130 047 91 200 -38847 -29.87 17 136 29 137 12001 70.03
Filharmonia Podkarpacka 21 927 50 078 28 151 128,39 13 786 10 762 -3024 -21.94 67 586 33 635 -33951 -50.23 11 576 13 759 2183 18.86
Filharmonia Gorzowska 11 403 17 314 5 911 51,84 1 752 15 391 13639 778.48 21 685 7 917 -13768 -63.49 400 3 620 3220 805
Filharmonia Szczecin 13 810 - -13 810 -100,00 2 350 - -2350 -100 1 470 - -1470 -100 1 420 - -1420 -100
Filharmonia Lubelska 7 853 20 527 12 674 161,39 0 3 910 3910 100 6 337 5 920 -417 -6.58 23 175 12 070 -11105 -47.92
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 18 044 843 4,90 6 519 12 366 5847 89.69 97 295 129 690 32395 33.3 8 380 6 198 -2182 -26.04
Filharmonia Dolnośląska 20 200 15 682 -4 518 -22,37 1 835 7 336 5501 299.78 91 985 99 704 7719 8.39 0 60 60 100
Filharmonia Zielonogórska 26 967 34 181 7 214 26,75 6 423 7 959 1536 23.91 0 0 0 - 230 1 656 1426 620
Filharmonia Sudecka 20 826 9 701 -11 125 -53,42 0 0 0 - 36 532 75 410 38878 106.42 0 9 701 9701 100
Orkiestra Płocka 12 420 22 479 10 059 80,99 30 153 14 368 -15785 -52.35 13 800 15 900 2100 15.22 1 382 2 001 619 44.79
Orkiestra Toruń 12 420 37 752 25 332 203,96 675 3 298 2623 388.59 60 666 56 360 -4306 -7.1 94 741 261 -94480 -99.72
Filharmonia Koszalińska 33 189 19 781 -13 408 -40,40 4 000 3 980 -20 -0.5 0 0 0 - 0 26 689 26689 100
Sinfonia Baltica 5 464 5 047 -417 -7,63 4 364 1 938 -2426 -55.59 1 597 0 -1597 -100 5 310 6 110 800 15.07
Filharmonia Kaliska 29 550 29 460 -90 -0,30 3 540 46 395 42855 1210.59 17 037 17 725 688 4.04 3 180 3 306 126 3.96
Filharmonia Zabrze 27 006 27 582 576 2,13 6 150 6 575 425 6.91 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 57 -24 293 -99,77 200 43 -157 -78.5 4 045 34 -4011 -99.16 0 7 7 100
Orkiestra Radomska 12 000 8 020 -3 980 -33,17 14 000 4 105 -9895 -70.68 0 1 000 1000 100 2 000 1 150 -850 -42.5
Filharmonia Sopot 27 400 16 728 -10 672 -38,95 750 400 -350 -46.67 0 0 0 - 1 007 0 -1007 -100
Filharmonia Łomża 6 597 9 328 2 731 41,40 2 990 700 -2290 -76.59 7 790 7 630 -160 -2.05 5 000 3 840 -1160 -23.2
Filharmonia Częstochowska 11 540 13 615 2 075 17,98 9 342 7 115 -2227 -23.84 15 588 36 220 20632 132.36 310 3 689 3379 1090
EOK Elbląg 21 110 - -21 110 -100,00 1 397 - -1397 -100 0 - 0 - 2 720 - -2720 -100
Amadeus 0 19 550 19 550 100,00 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 5 700 5 700 100,00 - 320 320 100 - 0 0 - - 1 000 1000 100
Filharmonia Krakowska - 31 904 31 904 100,00 - 34 552 34552 100 - 54 744 54744 100 - 5 023 5023 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 827 390 -102 411 -11,01 212 404 367 972 155 568 73,24 1 349 200 1 286 658 -62 542 -4,64 451 195 266 551 -184 644 -40,92