Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2014
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 51 206 8 750 1 650 61 606 42 686 379 643 22 503
Narodowe Forum Muzyki 13 195 4 822 0 18 017 18 811 33 620 31 377
Filharmonia Łódzka 17 266 1 395 0 18 661 9 610 2 547 32 066
Filharmonia Śląska 16 502 22 581 22 431 61 514 18 523 112 581 194 419
Filharmonia Poznańska 36 970 8 148 1 065 46 183 10 015 75 200 0
Filharmonia Szczecin 27 358 3 600 1 200 32 158 11 741 3 163 3 687
Filharmonia Pomorska 38 358 5 563 3 450 47 371 12 474 168 523 4 392
Filharmonia Bałtycka 106 075 19 500 16 200 141 775 13 300 0 22 555
Filharmonia Opolska 18 470 5 667 850 24 987 24 865 0 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 0 0 6 043 855 91 799 36 123
Filharmonia Częstochowska 13 385 620 0 14 005 6 687 41 137 12 537
Filharmonia Podkarpacka 17 267 10 317 2 000 29 584 12 406 35 059 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 12 021 1 600 0 13 621 7 709 104 368 24 446
Filharmonia Gorzowska 17 740 3 000 720 21 460 6 598 7 200 600 000
Filharmonia Lubelska 9 850 800 1 000 11 650 0 6 692 13 941
Filharmonia Sudecka 11 260 1 300 0 12 560 0 72 174 0
Filharmonia Dolnośląska 6 353 6 150 0 12 503 580 106 937 0
Filharmonia Zielonogórska 20 987 9 250 8 879 39 116 5 806 0 530
Filharmonia Kaliska 12 500 35 035 19 500 67 035 3 600 16 545 6 375
Filharmonia Koszalińska 23 560 9 379 0 32 939 5 573 0 9 141
Orkiestra Toruń 7 238 3 450 700 11 388 2 566 73 721 3 459
Filharmonia Zabrze 5 808 10 671 0 16 479 6 838 0 0
Sinfonia Baltica 5 986 250 0 6 236 1 644 0 6 964
Orkiestra Zamość 1 671 11 789 2 500 15 960 1 270 3 621 618
Orkiestra Płocka 7 399 1 350 0 8 749 17 146 15 030 1 753
EOK Elbląg 786 21 807 0 22 593 4 310 0 1 975
Orkiestra Radomska 2 400 7 820 0 10 220 11 000 0 1 900
Filharmonia Łomża 1 562 2 616 400 4 578 1 100 3 870 3 890
Filharmonia Sopot 1 670 13 050 14 244 28 964 900 0 5 220
Amadeus 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 510886 230280 96789 837 955 258 613 1 353 430 1 105 253


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2014 za rok różnica w % za rok 2014 za rok różnica w % za rok 2014 za rok różnica w % za rok 2014 za rok różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 606 - - - 42 686 - - - 379 643 - - - 22 503 - - -
Narodowe Forum Muzyki 18 017 - - - 18 811 - - - 33 620 - - - 31 377 - - -
Filharmonia Łódzka 18 661 - - - 9 610 - - - 2 547 - - - 32 066 - - -
Filharmonia Śląska 61 514 - - - 18 523 - - - 112 581 - - - 194 419 - - -
Filharmonia Poznańska 46 183 - - - 10 015 - - - 75 200 - - - 0 - - -
Filharmonia Szczecin 32 158 - - - 11 741 - - - 3 163 - - - 3 687 - - -
Filharmonia Pomorska 47 371 - - - 12 474 - - - 168 523 - - - 4 392 - - -
Filharmonia Bałtycka 141 775 - - - 13 300 - - - 0 - - - 22 555 - - -
Filharmonia Opolska 24 987 - - - 24 865 - - - 0 - - - 41 842 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 - - - 855 - - - 91 799 - - - 36 123 - - -
Filharmonia Częstochowska 14 005 - - - 6 687 - - - 41 137 - - - 12 537 - - -
Filharmonia Podkarpacka 29 584 - - - 12 406 - - - 35 059 - - - 19 012 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 13 621 - - - 7 709 - - - 104 368 - - - 24 446 - - -
Filharmonia Gorzowska 21 460 - - - 6 598 - - - 7 200 - - - 600 000 - - -
Filharmonia Lubelska 11 650 - - - 0 - - - 6 692 - - - 13 941 - - -
Filharmonia Sudecka 12 560 - - - 0 - - - 72 174 - - - 0 - - -
Filharmonia Dolnośląska 12 503 - - - 580 - - - 106 937 - - - 0 - - -
Filharmonia Zielonogórska 39 116 - - - 5 806 - - - 0 - - - 530 - - -
Filharmonia Kaliska 67 035 - - - 3 600 - - - 16 545 - - - 6 375 - - -
Filharmonia Koszalińska 32 939 - - - 5 573 - - - 0 - - - 9 141 - - -
Orkiestra Toruń 11 388 - - - 2 566 - - - 73 721 - - - 3 459 - - -
Filharmonia Zabrze 16 479 - - - 6 838 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 6 236 - - - 1 644 - - - 0 - - - 6 964 - - -
Orkiestra Zamość 15 960 - - - 1 270 - - - 3 621 - - - 618 - - -
Orkiestra Płocka 8 749 - - - 17 146 - - - 15 030 - - - 1 753 - - -
EOK Elbląg 22 593 - - - 4 310 - - - 0 - - - 1 975 - - -
Orkiestra Radomska 10 220 - - - 11 000 - - - 0 - - - 1 900 - - -
Filharmonia Łomża 4 578 - - - 1 100 - - - 3 870 - - - 3 890 - - -
Filharmonia Sopot 28 964 - - - 900 - - - 0 - - - 5 220 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 4 528 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 837 955 - - 258 613 - - 1 353 430 - - 1 105 253 - -