Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2011
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 45 643 1 000 14 400 61 043 37 840 343 859 19 143
Filharmonia Łódzka 17 588 3 581 12 823 33 992 6 345 83 687 30 943
Narodowe Forum Muzyki 9 645 1 041 0 10 686 13 600 24 480 47 952
Filharmonia Poznańska 44 580 13 858 0 58 438 10 735 63 608 0
Filharmonia Śląska 10 000 11 200 2 200 23 400 12 000 102 000 137 400
Filharmonia Bałtycka 102 260 41 470 700 144 430 7 700 0 18 393
Filharmonia Pomorska 36 385 8 239 2 500 47 124 11 038 140 723 9 397
Filharmonia Opolska 6 090 89 021 74 981 170 092 2 920 17 383 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 363 0 4 000 17 363 0 130 047 17 136
Filharmonia Podkarpacka 18 627 3 000 300 21 927 13 786 67 586 11 576
Filharmonia Gorzowska 10 403 1 000 0 11 403 1 752 21 685 400
Filharmonia Szczecin 13 050 760 0 13 810 2 350 1 470 1 420
Filharmonia Lubelska 7 853 0 0 7 853 0 6 337 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 13 101 4 100 0 17 201 6 519 97 295 8 380
Filharmonia Dolnośląska 6 600 13 600 0 20 200 1 835 91 985 0
Filharmonia Zielonogórska 19 310 2 857 4 800 26 967 6 423 0 230
Filharmonia Sudecka 19 626 1 200 0 20 826 0 36 532 0
Orkiestra Płocka 9 320 3 100 0 12 420 30 153 13 800 1 382
Orkiestra Toruń 5 100 7 320 0 12 420 675 60 666 94 741
Filharmonia Koszalińska 13 600 18 389 1 200 33 189 4 000 0 0
Sinfonia Baltica 5 464 0 0 5 464 4 364 1 597 5 310
Filharmonia Kaliska 8 880 8 770 11 900 29 550 3 540 17 037 3 180
Filharmonia Zabrze 4 216 22 790 0 27 006 6 150 0 0
Orkiestra Zamość 1 230 20 120 3 000 24 350 200 4 045 0
Orkiestra Radomska 7 000 5 000 0 12 000 14 000 0 2 000
Filharmonia Sopot 750 12 250 14 400 27 400 750 0 1 007
Filharmonia Łomża 3 647 2 250 700 6 597 2 990 7 790 5 000
Filharmonia Częstochowska 0 11 540 0 11 540 9 342 15 588 310
EOK Elbląg 1 745 19 365 0 21 110 1 397 0 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 455076 326821 147904 929 801 212 404 1 349 200 451 195


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2011 za rok 2013 różnica w % za rok 2011 za rok 2013 różnica w % za rok 2011 za rok 2013 różnica w % za rok 2011 za rok 2013 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 043 49 719 -11 324 -18,55 37 840 45 320 7480 19.77 343 859 342 541 -1318 -0.38 19 143 26 363 7220 37.72
Filharmonia Łódzka 33 992 29 162 -4 830 -14,21 6 345 8 150 1805 28.45 83 687 85 720 2033 2.43 30 943 28 760 -2183 -7.05
Narodowe Forum Muzyki 10 686 13 410 2 724 25,49 13 600 18 284 4684 34.44 24 480 27 300 2820 11.52 47 952 65 511 17559 36.62
Filharmonia Poznańska 58 438 45 346 -13 092 -22,40 10 735 9 158 -1577 -14.69 63 608 61 425 -2183 -3.43 0 0 0 -
Filharmonia Śląska 23 400 42 700 19 300 82,48 12 000 13 500 1500 12.5 102 000 106 000 4000 3.92 137 400 162 200 24800 18.05
Filharmonia Bałtycka 144 430 144 743 313 0,22 7 700 14 000 6300 81.82 0 0 0 - 18 393 17 091 -1302 -7.08
Filharmonia Pomorska 47 124 31 616 -15 508 -32,91 11 038 12 128 1090 9.87 140 723 154 489 13766 9.78 9 397 7 716 -1681 -17.89
Filharmonia Opolska 170 092 27 368 -142 724 -83,91 2 920 16 009 13089 448.25 17 383 0 -17383 -100 10 000 40 322 30322 303.22
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 17 363 14 837 -2 526 -14,55 0 0 0 - 130 047 104 361 -25686 -19.75 17 136 28 041 10905 63.64
Filharmonia Podkarpacka 21 927 21 481 -446 -2,03 13 786 24 525 10739 77.9 67 586 38 181 -29405 -43.51 11 576 12 248 672 5.81
Filharmonia Gorzowska 11 403 18 420 7 017 61,54 1 752 3 537 1785 101.88 21 685 12 270 -9415 -43.42 400 2 000 1600 400
Filharmonia Szczecin 13 810 40 642 26 832 194,29 2 350 4 490 2140 91.06 1 470 661 -809 -55.03 1 420 852 -568 -40
Filharmonia Lubelska 7 853 7 720 -133 -1,69 0 0 0 - 6 337 6 527 190 3 23 175 11 710 -11465 -49.47
Filharmonia Świętokrzyska 17 201 11 958 -5 243 -30,48 6 519 6 914 395 6.06 97 295 105 850 8555 8.79 8 380 18 086 9706 115.82
Filharmonia Dolnośląska 20 200 19 521 -679 -3,36 1 835 560 -1275 -69.48 91 985 107 223 15238 16.57 0 0 0 -
Filharmonia Zielonogórska 26 967 28 119 1 152 4,27 6 423 6 606 183 2.85 0 0 0 - 230 380 150 65.22
Filharmonia Sudecka 20 826 13 475 -7 351 -35,30 0 0 0 - 36 532 80 969 44437 121.64 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 12 420 8 159 -4 261 -34,31 30 153 18 702 -11451 -37.98 13 800 12 960 -840 -6.09 1 382 4 710 3328 240.81
Orkiestra Toruń 12 420 10 145 -2 275 -18,32 675 2 322 1647 244 60 666 63 981 3315 5.46 94 741 3 380 -91361 -96.43
Filharmonia Koszalińska 33 189 34 770 1 581 4,76 4 000 0 -4000 -100 0 0 0 - 0 7 897 7897 100
Sinfonia Baltica 5 464 3 646 -1 818 -33,27 4 364 3 064 -1300 -29.79 1 597 627 -970 -60.74 5 310 5 582 272 5.12
Filharmonia Kaliska 29 550 37 855 8 305 28,10 3 540 3 600 60 1.69 17 037 16 310 -727 -4.27 3 180 11 830 8650 272.01
Filharmonia Zabrze 27 006 18 560 -8 446 -31,27 6 150 5 883 -267 -4.34 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 24 350 18 764 -5 586 -22,94 200 1 972 1772 886 4 045 3 451 -594 -14.68 0 389 389 100
Orkiestra Radomska 12 000 9 000 -3 000 -25,00 14 000 14 000 0 0 0 0 0 - 2 000 1 200 -800 -40
Filharmonia Sopot 27 400 28 761 1 361 4,97 750 400 -350 -46.67 0 0 0 - 1 007 5 190 4183 415.39
Filharmonia Łomża 6 597 4 413 -2 184 -33,11 2 990 1 580 -1410 -47.16 7 790 3 310 -4480 -57.51 5 000 6 160 1160 23.2
Filharmonia Częstochowska 11 540 23 750 12 210 105,81 9 342 8 883 -459 -4.91 15 588 40 124 24536 157.4 310 11 736 11426 3685.81
EOK Elbląg 21 110 16 869 -4 241 -20,09 1 397 4 013 2616 187.26 0 0 0 - 2 720 2 140 -580 -21.32
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 929 801 774 929 -154 872 -16,66 212 404 247 600 35 196 16,57 1 349 200 1 374 280 25 080 1,86 451 195 481 494 30 299 6,72