Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok różnica w % za rok 2013 za rok różnica w % za rok 2013 za rok różnica w % za rok 2013 za rok różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 - - - 45 320 - - - 342 541 - - - 26 363 - - -
Narodowe Forum Muzyki 13 410 - - - 18 284 - - - 27 300 - - - 65 511 - - -
Filharmonia Łódzka 29 162 - - - 8 150 - - - 85 720 - - - 28 760 - - -
Filharmonia Śląska 42 700 - - - 13 500 - - - 106 000 - - - 162 200 - - -
Filharmonia Poznańska 45 346 - - - 9 158 - - - 61 425 - - - 0 - - -
Filharmonia Pomorska 31 616 - - - 12 128 - - - 154 489 - - - 7 716 - - -
Filharmonia Bałtycka 144 743 - - - 14 000 - - - 0 - - - 17 091 - - -
Filharmonia Opolska 27 368 - - - 16 009 - - - 0 - - - 40 322 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 - - - 0 - - - 104 361 - - - 28 041 - - -
Filharmonia Częstochowska 23 750 - - - 8 883 - - - 40 124 - - - 11 736 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 - - - 6 914 - - - 105 850 - - - 18 086 - - -
Filharmonia Gorzowska 18 420 - - - 3 537 - - - 12 270 - - - 2 000 - - -
Filharmonia Szczecin 40 642 - - - 4 490 - - - 661 - - - 852 - - -
Filharmonia Podkarpacka 21 481 - - - 24 525 - - - 38 181 - - - 12 248 - - -
Filharmonia Lubelska 7 720 - - - 0 - - - 6 527 - - - 11 710 - - -
Filharmonia Zielonogórska 28 119 - - - 6 606 - - - 0 - - - 380 - - -
Filharmonia Dolnośląska 19 521 - - - 560 - - - 107 223 - - - 0 - - -
Filharmonia Sudecka 13 475 - - - 0 - - - 80 969 - - - 0 - - -
Filharmonia Kaliska 37 855 - - - 3 600 - - - 16 310 - - - 11 830 - - -
Filharmonia Koszalińska 34 770 - - - 0 - - - 0 - - - 7 897 - - -
Orkiestra Płocka 8 159 - - - 18 702 - - - 12 960 - - - 4 710 - - -
Orkiestra Toruń 10 145 - - - 2 322 - - - 63 981 - - - 3 380 - - -
Sinfonia Baltica 3 646 - - - 3 064 - - - 627 - - - 5 582 - - -
Filharmonia Zabrze 18 560 - - - 5 883 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 18 764 - - - 1 972 - - - 3 451 - - - 389 - - -
EOK Elbląg 16 869 - - - 4 013 - - - 0 - - - 2 140 - - -
Orkiestra Radomska 9 000 - - - 14 000 - - - 0 - - - 1 200 - - -
Filharmonia Sopot 28 761 - - - 400 - - - 0 - - - 5 190 - - -
Filharmonia Łomża 4 413 - - - 1 580 - - - 3 310 - - - 6 160 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 - - 247 600 - - 1 374 280 - - 481 494 - -