Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2018 różnica w % za rok 2012 za rok 2018 różnica w % za rok 2012 za rok 2018 różnica w % za rok 2012 za rok 2018 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 82 188 31 813 63,15 41 197 32 388 -8809 -21.38 348 544 418 906 70362 20.19 19 637 13 534 -6103 -31.08
Filharmonia Łódzka 18 216 26 382 8 166 44,83 6 854 4 747 -2107 -30.74 86 458 5 374 -81084 -93.78 25 678 28 299 2621 10.21
Narodowe Forum Muzyki 18 511 105 218 86 707 468,41 16 637 39 561 22924 137.79 25 920 47 940 22020 84.95 38 103 40 712 2609 6.85
Filharmonia Śląska 78 000 93 843 15 843 20,31 12 000 20 199 8199 68.33 105 000 12 651 -92349 -87.95 195 000 579 -194421 -99.7
Filharmonia Poznańska 43 752 40 878 -2 874 -6,57 10 551 7 748 -2803 -26.57 68 085 110 616 42531 62.47 0 7 002 7002 100
Filharmonia Pomorska 36 162 31 904 -4 258 -11,77 12 077 34 552 22475 186.1 147 336 54 744 -92592 -62.84 8 338 5 023 -3315 -39.76
Filharmonia Bałtycka 139 259 - -139 259 -100,00 13 300 - -13300 -100 0 - 0 - 17 718 - -17718 -100
Filharmonia Opolska 21 951 20 728 -1 223 -5,57 3 631 25 264 21633 595.79 0 3 338 3338 100 20 562 42 125 21563 104.87
Filharmonia Podkarpacka 18 971 50 078 31 107 163,97 13 869 10 762 -3107 -22.4 63 312 33 635 -29677 -46.87 15 638 13 759 -1879 -12.02
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 13 719 -1 654 -10,76 0 2 450 2450 100 120 145 91 200 -28945 -24.09 29 326 29 137 -189 -0.64
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 18 044 3 377 23,02 8 062 12 366 4304 53.39 93 150 129 690 36540 39.23 8 010 6 198 -1812 -22.62
Filharmonia Częstochowska 12 590 13 615 1 025 8,14 8 697 7 115 -1582 -18.19 22 382 36 220 13838 61.83 4 034 3 689 -345 -8.55
Filharmonia Gorzowska 13 878 17 314 3 436 24,76 4 374 15 391 11017 251.87 30 634 7 917 -22717 -74.16 1 675 3 620 1945 116.12
Filharmonia Szczecin 15 303 - -15 303 -100,00 270 - -270 -100 1 268 - -1268 -100 1 062 - -1062 -100
Filharmonia Lubelska 7 131 20 527 13 396 187,86 0 3 910 3910 100 6 018 5 920 -98 -1.63 13 176 12 070 -1106 -8.39
Filharmonia Zielonogórska 27 146 34 181 7 035 25,92 7 027 7 959 932 13.26 0 0 0 - 0 1 656 1656 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 15 682 -2 063 -11,63 2 596 7 336 4740 182.59 98 194 99 704 1510 1.54 0 60 60 100
Filharmonia Sudecka 18 000 9 701 -8 299 -46,11 0 0 0 - 65 041 75 410 10369 15.94 0 9 701 9701 100
Orkiestra Płocka 13 482 22 479 8 997 66,73 22 823 14 368 -8455 -37.05 12 300 15 900 3600 29.27 5 776 2 001 -3775 -65.36
Filharmonia Koszalińska 29 908 19 781 -10 127 -33,86 840 3 980 3140 373.81 0 0 0 - 11 081 26 689 15608 140.85
Filharmonia Kaliska 39 535 29 460 -10 075 -25,48 3 100 46 395 43295 1396.61 25 130 17 725 -7405 -29.47 2 150 3 306 1156 53.77
Sinfonia Baltica 4 105 5 047 942 22,95 3 957 1 938 -2019 -51.02 1 484 0 -1484 -100 6 449 6 110 -339 -5.26
Orkiestra Toruń 13 810 37 752 23 942 173,37 1 675 3 298 1623 96.9 66 453 56 360 -10093 -15.19 2 800 261 -2539 -90.68
Filharmonia Zabrze 17 251 27 582 10 331 59,89 6 683 6 575 -108 -1.62 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 57 -41 473 -99,86 0 43 43 100 5 116 34 -5082 -99.34 0 7 7 100
Orkiestra Radomska 7 000 8 020 1 020 14,57 14 000 4 105 -9895 -70.68 0 1 000 1000 100 3 600 1 150 -2450 -68.06
Filharmonia Sopot 22 110 16 728 -5 382 -24,34 450 400 -50 -11.11 0 0 0 - 5 580 0 -5580 -100
EOK Elbląg 32 007 - -32 007 -100,00 1 529 - -1529 -100 0 - 0 - 1 630 - -1630 -100
Filharmonia Łomża 5 726 9 328 3 602 62,91 2 764 700 -2064 -74.67 5 785 7 630 1845 31.89 5 070 3 840 -1230 -24.26
Amadeus 0 19 550 19 550 100,00 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 5 700 5 700 100,00 - 320 320 100 - 0 0 - - 1 000 1000 100
Filharmonia Krakowska - 31 904 31 904 100,00 - 34 552 34552 100 - 54 744 54744 100 - 5 023 5023 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 827 390 33 896 4,27 218 963 367 972 149 009 68,05 1 397 755 1 286 658 -111 097 -7,95 442 093 266 551 -175 542 -39,71