Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2013 różnica w % za rok 2012 za rok 2013 różnica w % za rok 2012 za rok 2013 różnica w % za rok 2012 za rok 2013 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 49 719 -656 -1,30 41 197 45 320 4123 10.01 348 544 342 541 -6003 -1.72 19 637 26 363 6726 34.25
Filharmonia Łódzka 18 216 29 162 10 946 60,09 6 854 8 150 1296 18.91 86 458 85 720 -738 -0.85 25 678 28 760 3082 12
Narodowe Forum Muzyki 18 511 13 410 -5 101 -27,56 16 637 18 284 1647 9.9 25 920 27 300 1380 5.32 38 103 65 511 27408 71.93
Filharmonia Śląska 78 000 42 700 -35 300 -45,26 12 000 13 500 1500 12.5 105 000 106 000 1000 0.95 195 000 162 200 -32800 -16.82
Filharmonia Poznańska 43 752 45 346 1 594 3,64 10 551 9 158 -1393 -13.2 68 085 61 425 -6660 -9.78 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 36 162 31 616 -4 546 -12,57 12 077 12 128 51 0.42 147 336 154 489 7153 4.85 8 338 7 716 -622 -7.46
Filharmonia Bałtycka 139 259 144 743 5 484 3,94 13 300 14 000 700 5.26 0 0 0 - 17 718 17 091 -627 -3.54
Filharmonia Opolska 21 951 27 368 5 417 24,68 3 631 16 009 12378 340.9 0 0 0 - 20 562 40 322 19760 96.1
Filharmonia Podkarpacka 18 971 21 481 2 510 13,23 13 869 24 525 10656 76.83 63 312 38 181 -25131 -39.69 15 638 12 248 -3390 -21.68
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 14 837 -536 -3,49 0 0 0 - 120 145 104 361 -15784 -13.14 29 326 28 041 -1285 -4.38
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 11 958 -2 709 -18,47 8 062 6 914 -1148 -14.24 93 150 105 850 12700 13.63 8 010 18 086 10076 125.79
Filharmonia Częstochowska 12 590 23 750 11 160 88,64 8 697 8 883 186 2.14 22 382 40 124 17742 79.27 4 034 11 736 7702 190.93
Filharmonia Gorzowska 13 878 18 420 4 542 32,73 4 374 3 537 -837 -19.14 30 634 12 270 -18364 -59.95 1 675 2 000 325 19.4
Filharmonia Szczecin 15 303 40 642 25 339 165,58 270 4 490 4220 1562.96 1 268 661 -607 -47.87 1 062 852 -210 -19.77
Filharmonia Lubelska 7 131 7 720 589 8,26 0 0 0 - 6 018 6 527 509 8.46 13 176 11 710 -1466 -11.13
Filharmonia Zielonogórska 27 146 28 119 973 3,58 7 027 6 606 -421 -5.99 0 0 0 - 0 380 380 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 19 521 1 776 10,01 2 596 560 -2036 -78.43 98 194 107 223 9029 9.2 0 0 0 -
Filharmonia Sudecka 18 000 13 475 -4 525 -25,14 0 0 0 - 65 041 80 969 15928 24.49 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 13 482 8 159 -5 323 -39,48 22 823 18 702 -4121 -18.06 12 300 12 960 660 5.37 5 776 4 710 -1066 -18.46
Filharmonia Koszalińska 29 908 34 770 4 862 16,26 840 0 -840 -100 0 0 0 - 11 081 7 897 -3184 -28.73
Filharmonia Kaliska 39 535 37 855 -1 680 -4,25 3 100 3 600 500 16.13 25 130 16 310 -8820 -35.1 2 150 11 830 9680 450.23
Sinfonia Baltica 4 105 3 646 -459 -11,18 3 957 3 064 -893 -22.57 1 484 627 -857 -57.75 6 449 5 582 -867 -13.44
Orkiestra Toruń 13 810 10 145 -3 665 -26,54 1 675 2 322 647 38.63 66 453 63 981 -2472 -3.72 2 800 3 380 580 20.71
Filharmonia Zabrze 17 251 18 560 1 309 7,59 6 683 5 883 -800 -11.97 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 18 764 -22 766 -54,82 0 1 972 1972 100 5 116 3 451 -1665 -32.54 0 389 389 100
Orkiestra Radomska 7 000 9 000 2 000 28,57 14 000 14 000 0 0 0 0 0 - 3 600 1 200 -2400 -66.67
Filharmonia Sopot 22 110 28 761 6 651 30,08 450 400 -50 -11.11 0 0 0 - 5 580 5 190 -390 -6.99
EOK Elbląg 32 007 16 869 -15 138 -47,30 1 529 4 013 2484 162.46 0 0 0 - 1 630 2 140 510 31.29
Filharmonia Łomża 5 726 4 413 -1 313 -22,93 2 764 1 580 -1184 -42.84 5 785 3 310 -2475 -42.78 5 070 6 160 1090 21.5
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 774 929 -18 565 -2,34 218 963 247 600 28 637 13,08 1 397 755 1 374 280 -23 475 -1,68 442 093 481 494 39 401 8,91