Modele pracy orkiestr polskich

Zadaniem projektu "Modele orkiestr polskich" jest zebranie i opracowanie danych dotyczących różnych aspektów działalności statutowej i finansowania orkiestr polskich.

Badaniem objęte są filharmonie, instytucjonalne polskie orkiestry i zespoły wokalno-instrumentalne (z wyłączeniem orkiestr operowych), prowadzące stałą działalność koncertową (minimum 12 koncertów w roku), dla których organizatorami są: MKiDN, samorządy miejskie i wojewódzkie.

W roku 2016 powstała oprogramowana baza danych w zakresie statystyki aktywności artystycznej, majątku i zasad finansowania, zatrudnienia oraz wynagradzania, generująca zestawienia za lata 2011-2015 i obejmująca 24 instytucje. W 2017 roku nastąpiło poszerzenie liczby badanych instytucji do 32 oraz wprowadzenie danych za rok 2016.

Pozyskane informacje są zestawiane w tabelach porównawczych dotyczących wybranych zagadnień merytorycznych jak i dwóch dowolnie wybranych lat.

Prezentowane dane winny stać się punktem wyjścia do analiz i wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania orkiestr w Polsce.

Efekty projektu mogą też stać się zaczynem dla porozumienia się środowisk muzycznych i związków zawodowych w wypracowaniu jednolitego modelu funkcjonowania i finansowania orkiestr w Polsce, w tym zasad zatrudniania oraz wynagradzania.

Corocznie uzupełniana baza danych winna także wspomagać politykę kulturalną MKiDN oraz samorządowych organizatorów instytucji.