Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2015 różnica w % za rok 2012 za rok 2015 różnica w % za rok 2012 za rok 2015 różnica w % za rok 2012 za rok 2015 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 57 936 7 561 15,01 41 197 35 139 -6058 -14.7 348 544 450 099 101555 29.14 19 637 25 555 5918 30.14
Filharmonia Łódzka 18 216 27 709 9 493 52,11 6 854 7 804 950 13.86 86 458 2 000 -84458 -97.69 25 678 29 400 3722 14.49
Narodowe Forum Muzyki 18 511 27 663 9 152 49,44 16 637 31 911 15274 91.81 25 920 41 000 15080 58.18 38 103 81 288 43185 113.34
Filharmonia Śląska 78 000 41 601 -36 399 -46,67 12 000 20 307 8307 69.23 105 000 111 978 6978 6.65 195 000 173 886 -21114 -10.83
Filharmonia Poznańska 43 752 44 202 450 1,03 10 551 10 582 31 0.29 68 085 63 660 -4425 -6.5 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 36 162 44 526 8 364 23,13 12 077 12 633 556 4.6 147 336 141 652 -5684 -3.86 8 338 7 217 -1121 -13.44
Filharmonia Bałtycka 139 259 146 213 6 954 4,99 13 300 15 400 2100 15.79 0 0 0 - 17 718 38 960 21242 119.89
Filharmonia Opolska 21 951 18 996 -2 955 -13,46 3 631 7 488 3857 106.22 0 0 0 - 20 562 41 537 20975 102.01
Filharmonia Podkarpacka 18 971 27 814 8 843 46,61 13 869 12 102 -1767 -12.74 63 312 33 206 -30106 -47.55 15 638 13 244 -2394 -15.31
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 9 885 -5 488 -35,70 0 1 008 1008 100 120 145 68 380 -51765 -43.09 29 326 34 819 5493 18.73
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 17 040 2 373 16,18 8 062 9 054 992 12.3 93 150 99 340 6190 6.65 8 010 22 128 14118 176.25
Filharmonia Częstochowska 12 590 19 600 7 010 55,68 8 697 6 597 -2100 -24.15 22 382 40 409 18027 80.54 4 034 15 312 11278 279.57
Filharmonia Gorzowska 13 878 18 892 5 014 36,13 4 374 7 870 3496 79.93 30 634 6 825 -23809 -77.72 1 675 2 000 325 19.4
Filharmonia Szczecin 15 303 44 864 29 561 193,17 270 21 883 21613 8004.81 1 268 6 923 5655 445.98 1 062 3 203 2141 201.6
Filharmonia Lubelska 7 131 17 102 9 971 139,83 0 0 0 - 6 018 9 632 3614 60.05 13 176 18 080 4904 37.22
Filharmonia Zielonogórska 27 146 38 684 11 538 42,50 7 027 7 518 491 6.99 0 0 0 - 0 470 470 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 14 751 -2 994 -16,87 2 596 1 627 -969 -37.33 98 194 111 493 13299 13.54 0 268 268 100
Filharmonia Sudecka 18 000 18 625 625 3,47 0 0 0 - 65 041 58 968 -6073 -9.34 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 13 482 7 606 -5 876 -43,58 22 823 16 170 -6653 -29.15 12 300 15 160 2860 23.25 5 776 886 -4890 -84.66
Filharmonia Koszalińska 29 908 36 459 6 551 21,90 840 4 299 3459 411.79 0 0 0 - 11 081 15 243 4162 37.56
Filharmonia Kaliska 39 535 31 660 -7 875 -19,92 3 100 3 600 500 16.13 25 130 12 675 -12455 -49.56 2 150 2 465 315 14.65
Sinfonia Baltica 4 105 5 866 1 761 42,90 3 957 5 227 1270 32.1 1 484 0 -1484 -100 6 449 7 306 857 13.29
Orkiestra Toruń 13 810 18 420 4 610 33,38 1 675 2 295 620 37.01 66 453 65 811 -642 -0.97 2 800 5 409 2609 93.18
Filharmonia Zabrze 17 251 22 050 4 799 27,82 6 683 6 299 -384 -5.75 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 12 588 -28 942 -69,69 0 425 425 100 5 116 2 539 -2577 -50.37 0 1 520 1520 100
Orkiestra Radomska 7 000 7 440 440 6,29 14 000 10 750 -3250 -23.21 0 0 0 - 3 600 0 -3600 -100
Filharmonia Sopot 22 110 22 288 178 0,81 450 430 -20 -4.44 0 0 0 - 5 580 5 980 400 7.17
EOK Elbląg 32 007 15 506 -16 501 -51,55 1 529 5 131 3602 235.58 0 0 0 - 1 630 1 386 -244 -14.97
Filharmonia Łomża 5 726 5 331 -395 -6,90 2 764 2 185 -579 -20.95 5 785 3 740 -2045 -35.35 5 070 5 050 -20 -0.39
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 12 081 12081 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 821 317 27 823 3,51 218 963 265 734 46 771 21,36 1 397 755 1 345 490 -52 265 -3,74 442 093 564 693 122 600 27,73