Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2014 różnica w % za rok 2012 za rok 2014 różnica w % za rok 2012 za rok 2014 różnica w % za rok 2012 za rok 2014 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 61 606 11 231 22,29 41 197 42 686 1489 3.61 348 544 379 643 31099 8.92 19 637 22 503 2866 14.59
Filharmonia Łódzka 18 216 18 661 445 2,44 6 854 9 610 2756 40.21 86 458 2 547 -83911 -97.05 25 678 32 066 6388 24.88
Narodowe Forum Muzyki 18 511 18 017 -494 -2,67 16 637 18 811 2174 13.07 25 920 33 620 7700 29.71 38 103 31 377 -6726 -17.65
Filharmonia Śląska 78 000 61 514 -16 486 -21,14 12 000 18 523 6523 54.36 105 000 112 581 7581 7.22 195 000 194 419 -581 -0.3
Filharmonia Poznańska 43 752 46 183 2 431 5,56 10 551 10 015 -536 -5.08 68 085 75 200 7115 10.45 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 36 162 47 371 11 209 31,00 12 077 12 474 397 3.29 147 336 168 523 21187 14.38 8 338 4 392 -3946 -47.33
Filharmonia Bałtycka 139 259 141 775 2 516 1,81 13 300 13 300 0 0 0 0 0 - 17 718 22 555 4837 27.3
Filharmonia Opolska 21 951 24 987 3 036 13,83 3 631 24 865 21234 584.8 0 0 0 - 20 562 41 842 21280 103.49
Filharmonia Podkarpacka 18 971 29 584 10 613 55,94 13 869 12 406 -1463 -10.55 63 312 35 059 -28253 -44.63 15 638 19 012 3374 21.58
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 6 043 -9 330 -60,69 0 855 855 100 120 145 91 799 -28346 -23.59 29 326 36 123 6797 23.18
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 13 621 -1 046 -7,13 8 062 7 709 -353 -4.38 93 150 104 368 11218 12.04 8 010 24 446 16436 205.19
Filharmonia Częstochowska 12 590 14 005 1 415 11,24 8 697 6 687 -2010 -23.11 22 382 41 137 18755 83.8 4 034 12 537 8503 210.78
Filharmonia Gorzowska 13 878 21 460 7 582 54,63 4 374 6 598 2224 50.85 30 634 7 200 -23434 -76.5 1 675 600 000 598325 35720.9
Filharmonia Szczecin 15 303 32 158 16 855 110,14 270 11 741 11471 4248.52 1 268 3 163 1895 149.45 1 062 3 687 2625 247.18
Filharmonia Lubelska 7 131 11 650 4 519 63,37 0 0 0 - 6 018 6 692 674 11.2 13 176 13 941 765 5.81
Filharmonia Zielonogórska 27 146 39 116 11 970 44,09 7 027 5 806 -1221 -17.38 0 0 0 - 0 530 530 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 12 503 -5 242 -29,54 2 596 580 -2016 -77.66 98 194 106 937 8743 8.9 0 0 0 -
Filharmonia Sudecka 18 000 12 560 -5 440 -30,22 0 0 0 - 65 041 72 174 7133 10.97 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 13 482 8 749 -4 733 -35,11 22 823 17 146 -5677 -24.87 12 300 15 030 2730 22.2 5 776 1 753 -4023 -69.65
Filharmonia Koszalińska 29 908 32 939 3 031 10,13 840 5 573 4733 563.45 0 0 0 - 11 081 9 141 -1940 -17.51
Filharmonia Kaliska 39 535 67 035 27 500 69,56 3 100 3 600 500 16.13 25 130 16 545 -8585 -34.16 2 150 6 375 4225 196.51
Sinfonia Baltica 4 105 6 236 2 131 51,91 3 957 1 644 -2313 -58.45 1 484 0 -1484 -100 6 449 6 964 515 7.99
Orkiestra Toruń 13 810 11 388 -2 422 -17,54 1 675 2 566 891 53.19 66 453 73 721 7268 10.94 2 800 3 459 659 23.54
Filharmonia Zabrze 17 251 16 479 -772 -4,48 6 683 6 838 155 2.32 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 15 960 -25 570 -61,57 0 1 270 1270 100 5 116 3 621 -1495 -29.22 0 618 618 100
Orkiestra Radomska 7 000 10 220 3 220 46,00 14 000 11 000 -3000 -21.43 0 0 0 - 3 600 1 900 -1700 -47.22
Filharmonia Sopot 22 110 28 964 6 854 31,00 450 900 450 100 0 0 0 - 5 580 5 220 -360 -6.45
EOK Elbląg 32 007 22 593 -9 414 -29,41 1 529 4 310 2781 181.88 0 0 0 - 1 630 1 975 345 21.17
Filharmonia Łomża 5 726 4 578 -1 148 -20,05 2 764 1 100 -1664 -60.2 5 785 3 870 -1915 -33.1 5 070 3 890 -1180 -23.27
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 4 528 4528 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 837 955 44 461 5,60 218 963 258 613 39 650 18,11 1 397 755 1 353 430 -44 325 -3,17 442 093 1 105 253 663 160 150