Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2017 różnica w % za rok 2012 za rok 2017 różnica w % za rok 2012 za rok 2017 różnica w % za rok 2012 za rok 2017 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 69 731 19 356 38,42 41 197 35 795 -5402 -13.11 348 544 411 318 62774 18.01 19 637 18 000 -1637 -8.34
Filharmonia Łódzka 18 216 65 191 46 975 257,88 6 854 8 387 1533 22.37 86 458 5 123 -81335 -94.07 25 678 7 665 -18013 -70.15
Narodowe Forum Muzyki 18 511 115 108 96 597 521,84 16 637 29 518 12881 77.42 25 920 45 240 19320 74.54 38 103 41 459 3356 8.81
Filharmonia Śląska 78 000 58 141 -19 859 -25,46 12 000 23 571 11571 96.43 105 000 111 353 6353 6.05 195 000 218 -194782 -99.89
Filharmonia Poznańska 43 752 43 886 134 0,31 10 551 7 610 -2941 -27.87 68 085 81 495 13410 19.7 0 5 935 5935 100
Filharmonia Pomorska 36 162 45 989 9 827 27,17 12 077 15 883 3806 31.51 147 336 185 071 37735 25.61 8 338 2 107 -6231 -74.73
Filharmonia Bałtycka 139 259 36 632 -102 627 -73,70 13 300 18 600 5300 39.85 0 0 0 - 17 718 3 593 -14125 -79.72
Filharmonia Opolska 21 951 35 581 13 630 62,09 3 631 33 853 30222 832.33 0 4 100 4100 100 20 562 58 296 37734 183.51
Filharmonia Podkarpacka 18 971 29 753 10 782 56,83 13 869 9 397 -4472 -32.24 63 312 32 405 -30907 -48.82 15 638 5 603 -10035 -64.17
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 11 083 -4 290 -27,91 0 0 0 - 120 145 95 772 -24373 -20.29 29 326 30 711 1385 4.72
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 19 585 4 918 33,53 8 062 8 664 602 7.47 93 150 105 000 11850 12.72 8 010 7 271 -739 -9.23
Filharmonia Częstochowska 12 590 38 385 25 795 204,88 8 697 6 055 -2642 -30.38 22 382 38 525 16143 72.12 4 034 11 051 7017 173.95
Filharmonia Gorzowska 13 878 18 109 4 231 30,49 4 374 9 245 4871 111.36 30 634 12 740 -17894 -58.41 1 675 5 645 3970 237.01
Filharmonia Szczecin 15 303 42 298 26 995 176,40 270 32 654 32384 11994.07 1 268 2 635 1367 107.81 1 062 29 495 28433 2677.31
Filharmonia Lubelska 7 131 16 473 9 342 131,01 0 3 533 3533 100 6 018 13 337 7319 121.62 13 176 17 983 4807 36.48
Filharmonia Zielonogórska 27 146 27 034 -112 -0,41 7 027 6 978 -49 -0.7 0 0 0 - 0 3 158 3158 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 15 938 -1 807 -10,18 2 596 1 097 -1499 -57.74 98 194 127 645 29451 29.99 0 8 599 8599 100
Filharmonia Sudecka 18 000 15 554 -2 446 -13,59 0 0 0 - 65 041 72 618 7577 11.65 0 9 575 9575 100
Orkiestra Płocka 13 482 19 083 5 601 41,54 22 823 17 792 -5031 -22.04 12 300 14 058 1758 14.29 5 776 60 -5716 -98.96
Filharmonia Koszalińska 29 908 22 328 -7 580 -25,34 840 4 385 3545 422.02 0 0 0 - 11 081 22 719 11638 105.03
Filharmonia Kaliska 39 535 16 188 -23 347 -59,05 3 100 11 888 8788 283.48 25 130 17 500 -7630 -30.36 2 150 1 775 -375 -17.44
Sinfonia Baltica 4 105 11 026 6 921 168,60 3 957 5 011 1054 26.64 1 484 0 -1484 -100 6 449 8 559 2110 32.72
Orkiestra Toruń 13 810 27 157 13 347 96,65 1 675 2 907 1232 73.55 66 453 63 580 -2873 -4.32 2 800 21 468 18668 666.71
Filharmonia Zabrze 17 251 20 297 3 046 17,66 6 683 6 615 -68 -1.02 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 45 -41 485 -99,89 0 45 45 100 5 116 0 -5116 -100 0 27 27 100
Orkiestra Radomska 7 000 6 350 -650 -9,29 14 000 8 230 -5770 -41.21 0 0 0 - 3 600 600 -3000 -83.33
Filharmonia Sopot 22 110 29 768 7 658 34,64 450 350 -100 -22.22 0 200 200 100 5 580 0 -5580 -100
EOK Elbląg 32 007 14 460 -17 547 -54,82 1 529 4 987 3458 226.16 0 778 778 100 1 630 0 -1630 -100
Filharmonia Łomża 5 726 6 636 910 15,89 2 764 1 298 -1466 -53.04 5 785 5 510 -275 -4.75 5 070 2 150 -2920 -57.59
Amadeus 0 10 302 10 302 100,00 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 4 000 4 000 100,00 - 300 300 100 - 0 0 - - 900 900 100
Filharmonia Krakowska - 40 517 40 517 100,00 - 9 195 9195 100 - 65 000 65000 100 - 4 940 4940 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 932 628 139 134 17,53 218 963 334 145 115 182 52,60 1 397 755 1 511 003 113 248 8,10 442 093 329 562 -112 531 -25,45