Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2012
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 47 975 600 1 800 50 375 41 197 348 544 19 637
Filharmonia Łódzka 13 646 1 670 2 900 18 216 6 854 86 458 25 678
Narodowe Forum Muzyki 10 636 1 152 6 723 18 511 16 637 25 920 38 103
Filharmonia Śląska 4 000 45 000 29 000 78 000 12 000 105 000 195 000
Filharmonia Poznańska 37 768 5 984 0 43 752 10 551 68 085 0
Filharmonia Pomorska 30 249 5 913 0 36 162 12 077 147 336 8 338
Filharmonia Bałtycka 58 915 80 344 0 139 259 13 300 0 17 718
Filharmonia Opolska 6 781 15 170 0 21 951 3 631 0 20 562
Filharmonia Podkarpacka 17 291 1 580 100 18 971 13 869 63 312 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 0 0 15 373 0 120 145 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 14 167 500 0 14 667 8 062 93 150 8 010
Filharmonia Częstochowska 5 470 6 420 700 12 590 8 697 22 382 4 034
Filharmonia Gorzowska 10 578 2 900 400 13 878 4 374 30 634 1 675
Filharmonia Szczecin 12 613 1 790 900 15 303 270 1 268 1 062
Filharmonia Lubelska 6 031 100 1 000 7 131 0 6 018 13 176
Filharmonia Zielonogórska 20 286 3 760 3 100 27 146 7 027 0 0
Filharmonia Dolnośląska 6 245 8 700 2 800 17 745 2 596 98 194 0
Filharmonia Sudecka 16 800 1 200 0 18 000 0 65 041 0
Orkiestra Płocka 9 222 4 260 0 13 482 22 823 12 300 5 776
Filharmonia Koszalińska 13 286 15 122 1 500 29 908 840 0 11 081
Filharmonia Kaliska 8 255 18 180 13 100 39 535 3 100 25 130 2 150
Sinfonia Baltica 4 105 0 0 4 105 3 957 1 484 6 449
Orkiestra Toruń 5 940 7 870 0 13 810 1 675 66 453 2 800
Filharmonia Zabrze 5 691 11 560 0 17 251 6 683 0 0
Orkiestra Zamość 1 260 40 270 0 41 530 0 5 116 0
Orkiestra Radomska 5 050 1 950 0 7 000 14 000 0 3 600
Filharmonia Sopot 770 17 840 3 500 22 110 450 0 5 580
EOK Elbląg 1 602 30 405 0 32 007 1 529 0 1 630
Filharmonia Łomża 3 826 700 1 200 5 726 2 764 5 785 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 393831 330940 68723 793 494 218 963 1 397 755 442 093


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2012 za rok 2016 różnica w % za rok 2012 za rok 2016 różnica w % za rok 2012 za rok 2016 różnica w % za rok 2012 za rok 2016 różnica w %
Filharmonia Narodowa 50 375 87 000 36 625 72,70 41 197 38 500 -2697 -6.55 348 544 435 000 86456 24.8 19 637 13 600 -6037 -30.74
Filharmonia Łódzka 18 216 23 581 5 365 29,45 6 854 9 705 2851 41.6 86 458 3 060 -83398 -96.46 25 678 18 644 -7034 -27.39
Narodowe Forum Muzyki 18 511 491 083 472 572 2 552,93 16 637 35 256 18619 111.91 25 920 59 264 33344 128.64 38 103 28 401 -9702 -25.46
Filharmonia Śląska 78 000 81 356 3 356 4,30 12 000 23 559 11559 96.33 105 000 118 502 13502 12.86 195 000 223 417 28417 14.57
Filharmonia Poznańska 43 752 54 839 11 087 25,34 10 551 10 201 -350 -3.32 68 085 66 600 -1485 -2.18 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 36 162 132 -36 030 -99,63 12 077 90 -11987 -99.25 147 336 90 -147246 -99.94 8 338 86 -8252 -98.97
Filharmonia Bałtycka 139 259 99 445 -39 814 -28,59 13 300 16 168 2868 21.56 0 0 0 - 17 718 9 329 -8389 -47.35
Filharmonia Opolska 21 951 21 645 -306 -1,39 3 631 22 569 18938 521.56 0 0 0 - 20 562 44 236 23674 115.13
Filharmonia Podkarpacka 18 971 33 834 14 863 78,35 13 869 14 087 218 1.57 63 312 32 683 -30629 -48.38 15 638 7 252 -8386 -53.63
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 15 373 16 053 680 4,42 0 0 0 - 120 145 82 073 -38072 -31.69 29 326 31 961 2635 8.99
Filharmonia Świętokrzyska 14 667 17 315 2 648 18,05 8 062 6 051 -2011 -24.94 93 150 101 470 8320 8.93 8 010 8 677 667 8.33
Filharmonia Częstochowska 12 590 20 949 8 359 66,39 8 697 6 331 -2366 -27.2 22 382 41 637 19255 86.03 4 034 7 215 3181 78.85
Filharmonia Gorzowska 13 878 19 944 6 066 43,71 4 374 11 759 7385 168.84 30 634 9 328 -21306 -69.55 1 675 1 609 -66 -3.94
Filharmonia Szczecin 15 303 42 298 26 995 176,40 270 32 654 32384 11994.07 1 268 2 635 1367 107.81 1 062 29 495 28433 2677.31
Filharmonia Lubelska 7 131 19 757 12 626 177,06 0 13 451 13451 100 6 018 0 -6018 -100 13 176 24 654 11478 87.11
Filharmonia Zielonogórska 27 146 25 693 -1 453 -5,35 7 027 6 609 -418 -5.95 0 0 0 - 0 3 629 3629 100
Filharmonia Dolnośląska 17 745 14 957 -2 788 -15,71 2 596 0 -2596 -100 98 194 108 121 9927 10.11 0 12 023 12023 100
Filharmonia Sudecka 18 000 24 341 6 341 35,23 0 0 0 - 65 041 66 942 1901 2.92 0 0 0 -
Orkiestra Płocka 13 482 8 479 -5 003 -37,11 22 823 17 182 -5641 -24.72 12 300 14 355 2055 16.71 5 776 343 -5433 -94.06
Filharmonia Koszalińska 29 908 30 441 533 1,78 840 4 255 3415 406.55 0 0 0 - 11 081 16 892 5811 52.44
Filharmonia Kaliska 39 535 33 523 -6 012 -15,21 3 100 18 760 15660 505.16 25 130 0 -25130 -100 2 150 1 673 -477 -22.19
Sinfonia Baltica 4 105 7 196 3 091 75,30 3 957 5 363 1406 35.53 1 484 0 -1484 -100 6 449 9 748 3299 51.16
Orkiestra Toruń 13 810 25 127 11 317 81,95 1 675 2 476 801 47.82 66 453 67 323 870 1.31 2 800 6 015 3215 114.82
Filharmonia Zabrze 17 251 19 911 2 660 15,42 6 683 6 574 -109 -1.63 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 41 530 17 760 -23 770 -57,24 0 3 820 3820 100 5 116 3 820 -1296 -25.33 0 3 930 3930 100
Orkiestra Radomska 7 000 8 500 1 500 21,43 14 000 10 480 -3520 -25.14 0 0 0 - 3 600 1 470 -2130 -59.17
Filharmonia Sopot 22 110 32 040 9 930 44,91 450 250 -200 -44.44 0 200 200 100 5 580 0 -5580 -100
EOK Elbląg 32 007 7 578 -24 429 -76,32 1 529 4 064 2535 165.79 0 0 0 - 1 630 0 -1630 -100
Filharmonia Łomża 5 726 4 772 -954 -16,66 2 764 1 498 -1266 -45.8 5 785 6 115 330 5.7 5 070 5 110 40 0.79
Amadeus 0 6 167 6 167 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 6 064 6064 100
AUKSO - 2 100 2 100 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 5 000 5000 100
Filharmonia Krakowska - 39 094 39 094 100,00 - 34 205 34205 100 - 65 000 65000 100 - 1 352 1352 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 793 494 1 336 910 543 416 68,48 218 963 355 917 136 954 62,55 1 397 755 1 284 218 -113 537 -8,12 442 093 521 825 79 732 18,04