Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok 2018 różnica w % za rok 2013 za rok 2018 różnica w % za rok 2013 za rok 2018 różnica w % za rok 2013 za rok 2018 różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 82 188 32 469 65,31 45 320 32 388 -12932 -28.53 342 541 418 906 76365 22.29 26 363 13 534 -12829 -48.66
Narodowe Forum Muzyki 13 410 105 218 91 808 684,62 18 284 39 561 21277 116.37 27 300 47 940 20640 75.6 65 511 40 712 -24799 -37.85
Filharmonia Łódzka 29 162 26 382 -2 780 -9,53 8 150 4 747 -3403 -41.75 85 720 5 374 -80346 -93.73 28 760 28 299 -461 -1.6
Filharmonia Śląska 42 700 93 843 51 143 119,77 13 500 20 199 6699 49.62 106 000 12 651 -93349 -88.07 162 200 579 -161621 -99.64
Filharmonia Poznańska 45 346 40 878 -4 468 -9,85 9 158 7 748 -1410 -15.4 61 425 110 616 49191 80.08 0 7 002 7002 100
Filharmonia Pomorska 31 616 31 904 288 0,91 12 128 34 552 22424 184.89 154 489 54 744 -99745 -64.56 7 716 5 023 -2693 -34.9
Filharmonia Bałtycka 144 743 - -144 743 -100,00 14 000 - -14000 -100 0 - 0 - 17 091 - -17091 -100
Filharmonia Opolska 27 368 20 728 -6 640 -24,26 16 009 25 264 9255 57.81 0 3 338 3338 100 40 322 42 125 1803 4.47
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 13 719 -1 118 -7,54 0 2 450 2450 100 104 361 91 200 -13161 -12.61 28 041 29 137 1096 3.91
Filharmonia Częstochowska 23 750 13 615 -10 135 -42,67 8 883 7 115 -1768 -19.9 40 124 36 220 -3904 -9.73 11 736 3 689 -8047 -68.57
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 18 044 6 086 50,89 6 914 12 366 5452 78.85 105 850 129 690 23840 22.52 18 086 6 198 -11888 -65.73
Filharmonia Gorzowska 18 420 17 314 -1 106 -6,00 3 537 15 391 11854 335.14 12 270 7 917 -4353 -35.48 2 000 3 620 1620 81
Filharmonia Szczecin 40 642 - -40 642 -100,00 4 490 - -4490 -100 661 - -661 -100 852 - -852 -100
Filharmonia Podkarpacka 21 481 50 078 28 597 133,13 24 525 10 762 -13763 -56.12 38 181 33 635 -4546 -11.91 12 248 13 759 1511 12.34
Filharmonia Lubelska 7 720 20 527 12 807 165,89 0 3 910 3910 100 6 527 5 920 -607 -9.3 11 710 12 070 360 3.07
Filharmonia Zielonogórska 28 119 34 181 6 062 21,56 6 606 7 959 1353 20.48 0 0 0 - 380 1 656 1276 335.79
Filharmonia Dolnośląska 19 521 15 682 -3 839 -19,67 560 7 336 6776 1210 107 223 99 704 -7519 -7.01 0 60 60 100
Filharmonia Sudecka 13 475 9 701 -3 774 -28,01 0 0 0 - 80 969 75 410 -5559 -6.87 0 9 701 9701 100
Filharmonia Kaliska 37 855 29 460 -8 395 -22,18 3 600 46 395 42795 1188.75 16 310 17 725 1415 8.68 11 830 3 306 -8524 -72.05
Filharmonia Koszalińska 34 770 19 781 -14 989 -43,11 0 3 980 3980 100 0 0 0 - 7 897 26 689 18792 237.96
Orkiestra Płocka 8 159 22 479 14 320 175,51 18 702 14 368 -4334 -23.17 12 960 15 900 2940 22.69 4 710 2 001 -2709 -57.52
Orkiestra Toruń 10 145 37 752 27 607 272,12 2 322 3 298 976 42.03 63 981 56 360 -7621 -11.91 3 380 261 -3119 -92.28
Sinfonia Baltica 3 646 5 047 1 401 38,43 3 064 1 938 -1126 -36.75 627 0 -627 -100 5 582 6 110 528 9.46
Filharmonia Zabrze 18 560 27 582 9 022 48,61 5 883 6 575 692 11.76 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 18 764 57 -18 707 -99,70 1 972 43 -1929 -97.82 3 451 34 -3417 -99.01 389 7 -382 -98.2
EOK Elbląg 16 869 - -16 869 -100,00 4 013 - -4013 -100 0 - 0 - 2 140 - -2140 -100
Orkiestra Radomska 9 000 8 020 -980 -10,89 14 000 4 105 -9895 -70.68 0 1 000 1000 100 1 200 1 150 -50 -4.17
Filharmonia Sopot 28 761 16 728 -12 033 -41,84 400 400 0 0 0 0 0 - 5 190 0 -5190 -100
Filharmonia Łomża 4 413 9 328 4 915 111,38 1 580 700 -880 -55.7 3 310 7 630 4320 130.51 6 160 3 840 -2320 -37.66
Amadeus 0 19 550 19 550 100,00 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 5 700 5 700 100,00 - 320 320 100 - 0 0 - - 1 000 1000 100
Filharmonia Krakowska - 31 904 31 904 100,00 - 34 552 34552 100 - 54 744 54744 100 - 5 023 5023 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 827 390 52 461 6,77 247 600 367 972 120 372 48,62 1 374 280 1 286 658 -87 622 -6,38 481 494 266 551 -214 943 -44,64