Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok 2015 różnica w % za rok 2013 za rok 2015 różnica w % za rok 2013 za rok 2015 różnica w % za rok 2013 za rok 2015 różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 57 936 8 217 16,53 45 320 35 139 -10181 -22.46 342 541 450 099 107558 31.4 26 363 25 555 -808 -3.06
Narodowe Forum Muzyki 13 410 27 663 14 253 106,29 18 284 31 911 13627 74.53 27 300 41 000 13700 50.18 65 511 81 288 15777 24.08
Filharmonia Łódzka 29 162 27 709 -1 453 -4,98 8 150 7 804 -346 -4.25 85 720 2 000 -83720 -97.67 28 760 29 400 640 2.23
Filharmonia Śląska 42 700 41 601 -1 099 -2,57 13 500 20 307 6807 50.42 106 000 111 978 5978 5.64 162 200 173 886 11686 7.2
Filharmonia Poznańska 45 346 44 202 -1 144 -2,52 9 158 10 582 1424 15.55 61 425 63 660 2235 3.64 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 31 616 44 526 12 910 40,83 12 128 12 633 505 4.16 154 489 141 652 -12837 -8.31 7 716 7 217 -499 -6.47
Filharmonia Bałtycka 144 743 146 213 1 470 1,02 14 000 15 400 1400 10 0 0 0 - 17 091 38 960 21869 127.96
Filharmonia Opolska 27 368 18 996 -8 372 -30,59 16 009 7 488 -8521 -53.23 0 0 0 - 40 322 41 537 1215 3.01
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 9 885 -4 952 -33,38 0 1 008 1008 100 104 361 68 380 -35981 -34.48 28 041 34 819 6778 24.17
Filharmonia Częstochowska 23 750 19 600 -4 150 -17,47 8 883 6 597 -2286 -25.73 40 124 40 409 285 0.71 11 736 15 312 3576 30.47
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 17 040 5 082 42,50 6 914 9 054 2140 30.95 105 850 99 340 -6510 -6.15 18 086 22 128 4042 22.35
Filharmonia Gorzowska 18 420 18 892 472 2,56 3 537 7 870 4333 122.5 12 270 6 825 -5445 -44.38 2 000 2 000 0 0
Filharmonia Szczecin 40 642 44 864 4 222 10,39 4 490 21 883 17393 387.37 661 6 923 6262 947.35 852 3 203 2351 275.94
Filharmonia Podkarpacka 21 481 27 814 6 333 29,48 24 525 12 102 -12423 -50.65 38 181 33 206 -4975 -13.03 12 248 13 244 996 8.13
Filharmonia Lubelska 7 720 17 102 9 382 121,53 0 0 0 - 6 527 9 632 3105 47.57 11 710 18 080 6370 54.4
Filharmonia Zielonogórska 28 119 38 684 10 565 37,57 6 606 7 518 912 13.81 0 0 0 - 380 470 90 23.68
Filharmonia Dolnośląska 19 521 14 751 -4 770 -24,44 560 1 627 1067 190.54 107 223 111 493 4270 3.98 0 268 268 100
Filharmonia Sudecka 13 475 18 625 5 150 38,22 0 0 0 - 80 969 58 968 -22001 -27.17 0 0 0 -
Filharmonia Kaliska 37 855 31 660 -6 195 -16,37 3 600 3 600 0 0 16 310 12 675 -3635 -22.29 11 830 2 465 -9365 -79.16
Filharmonia Koszalińska 34 770 36 459 1 689 4,86 0 4 299 4299 100 0 0 0 - 7 897 15 243 7346 93.02
Orkiestra Płocka 8 159 7 606 -553 -6,78 18 702 16 170 -2532 -13.54 12 960 15 160 2200 16.98 4 710 886 -3824 -81.19
Orkiestra Toruń 10 145 18 420 8 275 81,57 2 322 2 295 -27 -1.16 63 981 65 811 1830 2.86 3 380 5 409 2029 60.03
Sinfonia Baltica 3 646 5 866 2 220 60,89 3 064 5 227 2163 70.59 627 0 -627 -100 5 582 7 306 1724 30.88
Filharmonia Zabrze 18 560 22 050 3 490 18,80 5 883 6 299 416 7.07 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 18 764 12 588 -6 176 -32,91 1 972 425 -1547 -78.45 3 451 2 539 -912 -26.43 389 1 520 1131 290.75
EOK Elbląg 16 869 15 506 -1 363 -8,08 4 013 5 131 1118 27.86 0 0 0 - 2 140 1 386 -754 -35.23
Orkiestra Radomska 9 000 7 440 -1 560 -17,33 14 000 10 750 -3250 -23.21 0 0 0 - 1 200 0 -1200 -100
Filharmonia Sopot 28 761 22 288 -6 473 -22,51 400 430 30 7.5 0 0 0 - 5 190 5 980 790 15.22
Filharmonia Łomża 4 413 5 331 918 20,80 1 580 2 185 605 38.29 3 310 3 740 430 12.99 6 160 5 050 -1110 -18.02
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 12 081 12081 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 821 317 46 388 5,99 247 600 265 734 18 134 7,32 1 374 280 1 345 490 -28 790 -2,09 481 494 564 693 83 199 17,28