Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok 2014 różnica w % za rok 2013 za rok 2014 różnica w % za rok 2013 za rok 2014 różnica w % za rok 2013 za rok 2014 różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 61 606 11 887 23,91 45 320 42 686 -2634 -5.81 342 541 379 643 37102 10.83 26 363 22 503 -3860 -14.64
Narodowe Forum Muzyki 13 410 18 017 4 607 34,35 18 284 18 811 527 2.88 27 300 33 620 6320 23.15 65 511 31 377 -34134 -52.1
Filharmonia Łódzka 29 162 18 661 -10 501 -36,01 8 150 9 610 1460 17.91 85 720 2 547 -83173 -97.03 28 760 32 066 3306 11.5
Filharmonia Śląska 42 700 61 514 18 814 44,06 13 500 18 523 5023 37.21 106 000 112 581 6581 6.21 162 200 194 419 32219 19.86
Filharmonia Poznańska 45 346 46 183 837 1,85 9 158 10 015 857 9.36 61 425 75 200 13775 22.43 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 31 616 47 371 15 755 49,83 12 128 12 474 346 2.85 154 489 168 523 14034 9.08 7 716 4 392 -3324 -43.08
Filharmonia Bałtycka 144 743 141 775 -2 968 -2,05 14 000 13 300 -700 -5 0 0 0 - 17 091 22 555 5464 31.97
Filharmonia Opolska 27 368 24 987 -2 381 -8,70 16 009 24 865 8856 55.32 0 0 0 - 40 322 41 842 1520 3.77
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 6 043 -8 794 -59,27 0 855 855 100 104 361 91 799 -12562 -12.04 28 041 36 123 8082 28.82
Filharmonia Częstochowska 23 750 14 005 -9 745 -41,03 8 883 6 687 -2196 -24.72 40 124 41 137 1013 2.52 11 736 12 537 801 6.83
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 13 621 1 663 13,91 6 914 7 709 795 11.5 105 850 104 368 -1482 -1.4 18 086 24 446 6360 35.17
Filharmonia Gorzowska 18 420 21 460 3 040 16,50 3 537 6 598 3061 86.54 12 270 7 200 -5070 -41.32 2 000 600 000 598000 29900
Filharmonia Szczecin 40 642 32 158 -8 484 -20,87 4 490 11 741 7251 161.49 661 3 163 2502 378.52 852 3 687 2835 332.75
Filharmonia Podkarpacka 21 481 29 584 8 103 37,72 24 525 12 406 -12119 -49.41 38 181 35 059 -3122 -8.18 12 248 19 012 6764 55.23
Filharmonia Lubelska 7 720 11 650 3 930 50,91 0 0 0 - 6 527 6 692 165 2.53 11 710 13 941 2231 19.05
Filharmonia Zielonogórska 28 119 39 116 10 997 39,11 6 606 5 806 -800 -12.11 0 0 0 - 380 530 150 39.47
Filharmonia Dolnośląska 19 521 12 503 -7 018 -35,95 560 580 20 3.57 107 223 106 937 -286 -0.27 0 0 0 -
Filharmonia Sudecka 13 475 12 560 -915 -6,79 0 0 0 - 80 969 72 174 -8795 -10.86 0 0 0 -
Filharmonia Kaliska 37 855 67 035 29 180 77,08 3 600 3 600 0 0 16 310 16 545 235 1.44 11 830 6 375 -5455 -46.11
Filharmonia Koszalińska 34 770 32 939 -1 831 -5,27 0 5 573 5573 100 0 0 0 - 7 897 9 141 1244 15.75
Orkiestra Płocka 8 159 8 749 590 7,23 18 702 17 146 -1556 -8.32 12 960 15 030 2070 15.97 4 710 1 753 -2957 -62.78
Orkiestra Toruń 10 145 11 388 1 243 12,25 2 322 2 566 244 10.51 63 981 73 721 9740 15.22 3 380 3 459 79 2.34
Sinfonia Baltica 3 646 6 236 2 590 71,04 3 064 1 644 -1420 -46.34 627 0 -627 -100 5 582 6 964 1382 24.76
Filharmonia Zabrze 18 560 16 479 -2 081 -11,21 5 883 6 838 955 16.23 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 18 764 15 960 -2 804 -14,94 1 972 1 270 -702 -35.6 3 451 3 621 170 4.93 389 618 229 58.87
EOK Elbląg 16 869 22 593 5 724 33,93 4 013 4 310 297 7.4 0 0 0 - 2 140 1 975 -165 -7.71
Orkiestra Radomska 9 000 10 220 1 220 13,56 14 000 11 000 -3000 -21.43 0 0 0 - 1 200 1 900 700 58.33
Filharmonia Sopot 28 761 28 964 203 0,71 400 900 500 125 0 0 0 - 5 190 5 220 30 0.58
Filharmonia Łomża 4 413 4 578 165 3,74 1 580 1 100 -480 -30.38 3 310 3 870 560 16.92 6 160 3 890 -2270 -36.85
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 4 528 4528 100
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 837 955 63 026 8,13 247 600 258 613 11 013 4,45 1 374 280 1 353 430 -20 850 -1,52 481 494 1 105 253 623 759 129,55