Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok 2017 różnica w % za rok 2013 za rok 2017 różnica w % za rok 2013 za rok 2017 różnica w % za rok 2013 za rok 2017 różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 69 731 20 012 40,25 45 320 35 795 -9525 -21.02 342 541 411 318 68777 20.08 26 363 18 000 -8363 -31.72
Narodowe Forum Muzyki 13 410 115 108 101 698 758,37 18 284 29 518 11234 61.44 27 300 45 240 17940 65.71 65 511 41 459 -24052 -36.71
Filharmonia Łódzka 29 162 65 191 36 029 123,55 8 150 8 387 237 2.91 85 720 5 123 -80597 -94.02 28 760 7 665 -21095 -73.35
Filharmonia Śląska 42 700 58 141 15 441 36,16 13 500 23 571 10071 74.6 106 000 111 353 5353 5.05 162 200 218 -161982 -99.87
Filharmonia Poznańska 45 346 43 886 -1 460 -3,22 9 158 7 610 -1548 -16.9 61 425 81 495 20070 32.67 0 5 935 5935 100
Filharmonia Pomorska 31 616 45 989 14 373 45,46 12 128 15 883 3755 30.96 154 489 185 071 30582 19.8 7 716 2 107 -5609 -72.69
Filharmonia Bałtycka 144 743 36 632 -108 111 -74,69 14 000 18 600 4600 32.86 0 0 0 - 17 091 3 593 -13498 -78.98
Filharmonia Opolska 27 368 35 581 8 213 30,01 16 009 33 853 17844 111.46 0 4 100 4100 100 40 322 58 296 17974 44.58
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 11 083 -3 754 -25,30 0 0 0 - 104 361 95 772 -8589 -8.23 28 041 30 711 2670 9.52
Filharmonia Częstochowska 23 750 38 385 14 635 61,62 8 883 6 055 -2828 -31.84 40 124 38 525 -1599 -3.99 11 736 11 051 -685 -5.84
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 19 585 7 627 63,78 6 914 8 664 1750 25.31 105 850 105 000 -850 -0.8 18 086 7 271 -10815 -59.8
Filharmonia Gorzowska 18 420 18 109 -311 -1,69 3 537 9 245 5708 161.38 12 270 12 740 470 3.83 2 000 5 645 3645 182.25
Filharmonia Szczecin 40 642 42 298 1 656 4,07 4 490 32 654 28164 627.26 661 2 635 1974 298.64 852 29 495 28643 3361.85
Filharmonia Podkarpacka 21 481 29 753 8 272 38,51 24 525 9 397 -15128 -61.68 38 181 32 405 -5776 -15.13 12 248 5 603 -6645 -54.25
Filharmonia Lubelska 7 720 16 473 8 753 113,38 0 3 533 3533 100 6 527 13 337 6810 104.34 11 710 17 983 6273 53.57
Filharmonia Zielonogórska 28 119 27 034 -1 085 -3,86 6 606 6 978 372 5.63 0 0 0 - 380 3 158 2778 731.05
Filharmonia Dolnośląska 19 521 15 938 -3 583 -18,35 560 1 097 537 95.89 107 223 127 645 20422 19.05 0 8 599 8599 100
Filharmonia Sudecka 13 475 15 554 2 079 15,43 0 0 0 - 80 969 72 618 -8351 -10.31 0 9 575 9575 100
Filharmonia Kaliska 37 855 16 188 -21 667 -57,24 3 600 11 888 8288 230.22 16 310 17 500 1190 7.3 11 830 1 775 -10055 -85
Filharmonia Koszalińska 34 770 22 328 -12 442 -35,78 0 4 385 4385 100 0 0 0 - 7 897 22 719 14822 187.69
Orkiestra Płocka 8 159 19 083 10 924 133,89 18 702 17 792 -910 -4.87 12 960 14 058 1098 8.47 4 710 60 -4650 -98.73
Orkiestra Toruń 10 145 27 157 17 012 167,69 2 322 2 907 585 25.19 63 981 63 580 -401 -0.63 3 380 21 468 18088 535.15
Sinfonia Baltica 3 646 11 026 7 380 202,41 3 064 5 011 1947 63.54 627 0 -627 -100 5 582 8 559 2977 53.33
Filharmonia Zabrze 18 560 20 297 1 737 9,36 5 883 6 615 732 12.44 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 18 764 45 -18 719 -99,76 1 972 45 -1927 -97.72 3 451 0 -3451 -100 389 27 -362 -93.06
EOK Elbląg 16 869 14 460 -2 409 -14,28 4 013 4 987 974 24.27 0 778 778 100 2 140 0 -2140 -100
Orkiestra Radomska 9 000 6 350 -2 650 -29,44 14 000 8 230 -5770 -41.21 0 0 0 - 1 200 600 -600 -50
Filharmonia Sopot 28 761 29 768 1 007 3,50 400 350 -50 -12.5 0 200 200 100 5 190 0 -5190 -100
Filharmonia Łomża 4 413 6 636 2 223 50,37 1 580 1 298 -282 -17.85 3 310 5 510 2200 66.47 6 160 2 150 -4010 -65.1
Amadeus 0 10 302 10 302 100,00 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 4 000 4 000 100,00 - 300 300 100 - 0 0 - - 900 900 100
Filharmonia Krakowska - 40 517 40 517 100,00 - 9 195 9195 100 - 65 000 65000 100 - 4 940 4940 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 932 628 157 699 20,35 247 600 334 145 86 545 34,95 1 374 280 1 511 003 136 723 9,95 481 494 329 562 -151 932 -31,55