Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2013
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 43 419 2 100 4 200 49 719 45 320 342 541 26 363
Narodowe Forum Muzyki 12 341 1 069 0 13 410 18 284 27 300 65 511
Filharmonia Łódzka 22 562 3 500 3 100 29 162 8 150 85 720 28 760
Filharmonia Śląska 0 41 500 1 200 42 700 13 500 106 000 162 200
Filharmonia Poznańska 35 117 10 229 0 45 346 9 158 61 425 0
Filharmonia Pomorska 27 772 1 444 2 400 31 616 12 128 154 489 7 716
Filharmonia Bałtycka 96 693 48 050 0 144 743 14 000 0 17 091
Filharmonia Opolska 20 488 6 880 0 27 368 16 009 0 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 0 0 14 837 0 104 361 28 041
Filharmonia Częstochowska 10 300 2 050 11 400 23 750 8 883 40 124 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 11 458 500 0 11 958 6 914 105 850 18 086
Filharmonia Gorzowska 14 320 3 500 600 18 420 3 537 12 270 2 000
Filharmonia Szczecin 25 788 3 654 11 200 40 642 4 490 661 852
Filharmonia Podkarpacka 16 881 2 620 1 980 21 481 24 525 38 181 12 248
Filharmonia Lubelska 4 312 1 508 1 900 7 720 0 6 527 11 710
Filharmonia Zielonogórska 20 359 3 530 4 230 28 119 6 606 0 380
Filharmonia Dolnośląska 6 671 12 850 0 19 521 560 107 223 0
Filharmonia Sudecka 12 375 1 100 0 13 475 0 80 969 0
Filharmonia Kaliska 9 500 13 855 14 500 37 855 3 600 16 310 11 830
Filharmonia Koszalińska 14 768 19 502 500 34 770 0 0 7 897
Orkiestra Płocka 6 909 1 250 0 8 159 18 702 12 960 4 710
Orkiestra Toruń 5 885 4 260 0 10 145 2 322 63 981 3 380
Sinfonia Baltica 3 046 600 0 3 646 3 064 627 5 582
Filharmonia Zabrze 5 822 12 738 0 18 560 5 883 0 0
Orkiestra Zamość 1 145 16 219 1 400 18 764 1 972 3 451 389
EOK Elbląg 930 12 939 3 000 16 869 4 013 0 2 140
Orkiestra Radomska 5 000 4 000 0 9 000 14 000 0 1 200
Filharmonia Sopot 1 819 9 442 17 500 28 761 400 0 5 190
Filharmonia Łomża 3 343 820 250 4 413 1 580 3 310 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 453860 241709 79360 774 929 247 600 1 374 280 481 494


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2013 za rok 2016 różnica w % za rok 2013 za rok 2016 różnica w % za rok 2013 za rok 2016 różnica w % za rok 2013 za rok 2016 różnica w %
Filharmonia Narodowa 49 719 87 000 37 281 74,98 45 320 38 500 -6820 -15.05 342 541 435 000 92459 26.99 26 363 13 600 -12763 -48.41
Narodowe Forum Muzyki 13 410 491 083 477 673 3 562,07 18 284 35 256 16972 92.82 27 300 59 264 31964 117.08 65 511 28 401 -37110 -56.65
Filharmonia Łódzka 29 162 23 581 -5 581 -19,14 8 150 9 705 1555 19.08 85 720 3 060 -82660 -96.43 28 760 18 644 -10116 -35.17
Filharmonia Śląska 42 700 81 356 38 656 90,53 13 500 23 559 10059 74.51 106 000 118 502 12502 11.79 162 200 223 417 61217 37.74
Filharmonia Poznańska 45 346 54 839 9 493 20,93 9 158 10 201 1043 11.39 61 425 66 600 5175 8.42 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 31 616 132 -31 484 -99,58 12 128 90 -12038 -99.26 154 489 90 -154399 -99.94 7 716 86 -7630 -98.89
Filharmonia Bałtycka 144 743 99 445 -45 298 -31,30 14 000 16 168 2168 15.49 0 0 0 - 17 091 9 329 -7762 -45.42
Filharmonia Opolska 27 368 21 645 -5 723 -20,91 16 009 22 569 6560 40.98 0 0 0 - 40 322 44 236 3914 9.71
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 14 837 16 053 1 216 8,20 0 0 0 - 104 361 82 073 -22288 -21.36 28 041 31 961 3920 13.98
Filharmonia Częstochowska 23 750 20 949 -2 801 -11,79 8 883 6 331 -2552 -28.73 40 124 41 637 1513 3.77 11 736 7 215 -4521 -38.52
Filharmonia Świętokrzyska 11 958 17 315 5 357 44,80 6 914 6 051 -863 -12.48 105 850 101 470 -4380 -4.14 18 086 8 677 -9409 -52.02
Filharmonia Gorzowska 18 420 19 944 1 524 8,27 3 537 11 759 8222 232.46 12 270 9 328 -2942 -23.98 2 000 1 609 -391 -19.55
Filharmonia Szczecin 40 642 42 298 1 656 4,07 4 490 32 654 28164 627.26 661 2 635 1974 298.64 852 29 495 28643 3361.85
Filharmonia Podkarpacka 21 481 33 834 12 353 57,51 24 525 14 087 -10438 -42.56 38 181 32 683 -5498 -14.4 12 248 7 252 -4996 -40.79
Filharmonia Lubelska 7 720 19 757 12 037 155,92 0 13 451 13451 100 6 527 0 -6527 -100 11 710 24 654 12944 110.54
Filharmonia Zielonogórska 28 119 25 693 -2 426 -8,63 6 606 6 609 3 0.05 0 0 0 - 380 3 629 3249 855
Filharmonia Dolnośląska 19 521 14 957 -4 564 -23,38 560 0 -560 -100 107 223 108 121 898 0.84 0 12 023 12023 100
Filharmonia Sudecka 13 475 24 341 10 866 80,64 0 0 0 - 80 969 66 942 -14027 -17.32 0 0 0 -
Filharmonia Kaliska 37 855 33 523 -4 332 -11,44 3 600 18 760 15160 421.11 16 310 0 -16310 -100 11 830 1 673 -10157 -85.86
Filharmonia Koszalińska 34 770 30 441 -4 329 -12,45 0 4 255 4255 100 0 0 0 - 7 897 16 892 8995 113.9
Orkiestra Płocka 8 159 8 479 320 3,92 18 702 17 182 -1520 -8.13 12 960 14 355 1395 10.76 4 710 343 -4367 -92.72
Orkiestra Toruń 10 145 25 127 14 982 147,68 2 322 2 476 154 6.63 63 981 67 323 3342 5.22 3 380 6 015 2635 77.96
Sinfonia Baltica 3 646 7 196 3 550 97,37 3 064 5 363 2299 75.03 627 0 -627 -100 5 582 9 748 4166 74.63
Filharmonia Zabrze 18 560 19 911 1 351 7,28 5 883 6 574 691 11.75 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 18 764 17 760 -1 004 -5,35 1 972 3 820 1848 93.71 3 451 3 820 369 10.69 389 3 930 3541 910.28
EOK Elbląg 16 869 7 578 -9 291 -55,08 4 013 4 064 51 1.27 0 0 0 - 2 140 0 -2140 -100
Orkiestra Radomska 9 000 8 500 -500 -5,56 14 000 10 480 -3520 -25.14 0 0 0 - 1 200 1 470 270 22.5
Filharmonia Sopot 28 761 32 040 3 279 11,40 400 250 -150 -37.5 0 200 200 100 5 190 0 -5190 -100
Filharmonia Łomża 4 413 4 772 359 8,14 1 580 1 498 -82 -5.19 3 310 6 115 2805 84.74 6 160 5 110 -1050 -17.05
Amadeus 0 6 167 6 167 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 6 064 6064 100
AUKSO - 2 100 2 100 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 5 000 5000 100
Filharmonia Krakowska - 39 094 39 094 100,00 - 34 205 34205 100 - 65 000 65000 100 - 1 352 1352 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 774 929 1 336 910 561 981 72,52 247 600 355 917 108 317 43,75 1 374 280 1 284 218 -90 062 -6,55 481 494 521 825 40 331 8,38