Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2014
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 51 206 8 750 1 650 61 606 42 686 379 643 22 503
Narodowe Forum Muzyki 13 195 4 822 0 18 017 18 811 33 620 31 377
Filharmonia Łódzka 17 266 1 395 0 18 661 9 610 2 547 32 066
Filharmonia Śląska 16 502 22 581 22 431 61 514 18 523 112 581 194 419
Filharmonia Poznańska 36 970 8 148 1 065 46 183 10 015 75 200 0
Filharmonia Szczecin 27 358 3 600 1 200 32 158 11 741 3 163 3 687
Filharmonia Pomorska 38 358 5 563 3 450 47 371 12 474 168 523 4 392
Filharmonia Bałtycka 106 075 19 500 16 200 141 775 13 300 0 22 555
Filharmonia Opolska 18 470 5 667 850 24 987 24 865 0 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 0 0 6 043 855 91 799 36 123
Filharmonia Częstochowska 13 385 620 0 14 005 6 687 41 137 12 537
Filharmonia Podkarpacka 17 267 10 317 2 000 29 584 12 406 35 059 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 12 021 1 600 0 13 621 7 709 104 368 24 446
Filharmonia Gorzowska 17 740 3 000 720 21 460 6 598 7 200 600 000
Filharmonia Lubelska 9 850 800 1 000 11 650 0 6 692 13 941
Filharmonia Sudecka 11 260 1 300 0 12 560 0 72 174 0
Filharmonia Dolnośląska 6 353 6 150 0 12 503 580 106 937 0
Filharmonia Zielonogórska 20 987 9 250 8 879 39 116 5 806 0 530
Filharmonia Kaliska 12 500 35 035 19 500 67 035 3 600 16 545 6 375
Filharmonia Koszalińska 23 560 9 379 0 32 939 5 573 0 9 141
Orkiestra Toruń 7 238 3 450 700 11 388 2 566 73 721 3 459
Filharmonia Zabrze 5 808 10 671 0 16 479 6 838 0 0
Sinfonia Baltica 5 986 250 0 6 236 1 644 0 6 964
Orkiestra Zamość 1 671 11 789 2 500 15 960 1 270 3 621 618
Orkiestra Płocka 7 399 1 350 0 8 749 17 146 15 030 1 753
EOK Elbląg 786 21 807 0 22 593 4 310 0 1 975
Orkiestra Radomska 2 400 7 820 0 10 220 11 000 0 1 900
Filharmonia Łomża 1 562 2 616 400 4 578 1 100 3 870 3 890
Filharmonia Sopot 1 670 13 050 14 244 28 964 900 0 5 220
Amadeus 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 510886 230280 96789 837 955 258 613 1 353 430 1 105 253


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2014 za rok 2018 różnica w % za rok 2014 za rok 2018 różnica w % za rok 2014 za rok 2018 różnica w % za rok 2014 za rok 2018 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 606 82 188 20 582 33,41 42 686 32 388 -10298 -24.13 379 643 418 906 39263 10.34 22 503 13 534 -8969 -39.86
Narodowe Forum Muzyki 18 017 105 218 87 201 483,99 18 811 39 561 20750 110.31 33 620 47 940 14320 42.59 31 377 40 712 9335 29.75
Filharmonia Łódzka 18 661 26 382 7 721 41,38 9 610 4 747 -4863 -50.6 2 547 5 374 2827 110.99 32 066 28 299 -3767 -11.75
Filharmonia Śląska 61 514 93 843 32 329 52,56 18 523 20 199 1676 9.05 112 581 12 651 -99930 -88.76 194 419 579 -193840 -99.7
Filharmonia Poznańska 46 183 40 878 -5 305 -11,49 10 015 7 748 -2267 -22.64 75 200 110 616 35416 47.1 0 7 002 7002 100
Filharmonia Szczecin 32 158 - -32 158 -100,00 11 741 - -11741 -100 3 163 - -3163 -100 3 687 - -3687 -100
Filharmonia Pomorska 47 371 31 904 -15 467 -32,65 12 474 34 552 22078 176.99 168 523 54 744 -113779 -67.52 4 392 5 023 631 14.37
Filharmonia Bałtycka 141 775 - -141 775 -100,00 13 300 - -13300 -100 0 - 0 - 22 555 - -22555 -100
Filharmonia Opolska 24 987 20 728 -4 259 -17,04 24 865 25 264 399 1.6 0 3 338 3338 100 41 842 42 125 283 0.68
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 13 719 7 676 127,02 855 2 450 1595 186.55 91 799 91 200 -599 -0.65 36 123 29 137 -6986 -19.34
Filharmonia Częstochowska 14 005 13 615 -390 -2,78 6 687 7 115 428 6.4 41 137 36 220 -4917 -11.95 12 537 3 689 -8848 -70.58
Filharmonia Podkarpacka 29 584 50 078 20 494 69,27 12 406 10 762 -1644 -13.25 35 059 33 635 -1424 -4.06 19 012 13 759 -5253 -27.63
Filharmonia Świętokrzyska 13 621 18 044 4 423 32,47 7 709 12 366 4657 60.41 104 368 129 690 25322 24.26 24 446 6 198 -18248 -74.65
Filharmonia Gorzowska 21 460 17 314 -4 146 -19,32 6 598 15 391 8793 133.27 7 200 7 917 717 9.96 600 000 3 620 -596380 -99.4
Filharmonia Lubelska 11 650 20 527 8 877 76,20 0 3 910 3910 100 6 692 5 920 -772 -11.54 13 941 12 070 -1871 -13.42
Filharmonia Sudecka 12 560 9 701 -2 859 -22,76 0 0 0 - 72 174 75 410 3236 4.48 0 9 701 9701 100
Filharmonia Dolnośląska 12 503 15 682 3 179 25,43 580 7 336 6756 1164.83 106 937 99 704 -7233 -6.76 0 60 60 100
Filharmonia Zielonogórska 39 116 34 181 -4 935 -12,62 5 806 7 959 2153 37.08 0 0 0 - 530 1 656 1126 212.45
Filharmonia Kaliska 67 035 29 460 -37 575 -56,05 3 600 46 395 42795 1188.75 16 545 17 725 1180 7.13 6 375 3 306 -3069 -48.14
Filharmonia Koszalińska 32 939 19 781 -13 158 -39,95 5 573 3 980 -1593 -28.58 0 0 0 - 9 141 26 689 17548 191.97
Orkiestra Toruń 11 388 37 752 26 364 231,51 2 566 3 298 732 28.53 73 721 56 360 -17361 -23.55 3 459 261 -3198 -92.45
Filharmonia Zabrze 16 479 27 582 11 103 67,38 6 838 6 575 -263 -3.85 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 6 236 5 047 -1 189 -19,07 1 644 1 938 294 17.88 0 0 0 - 6 964 6 110 -854 -12.26
Orkiestra Zamość 15 960 57 -15 903 -99,64 1 270 43 -1227 -96.61 3 621 34 -3587 -99.06 618 7 -611 -98.87
Orkiestra Płocka 8 749 22 479 13 730 156,93 17 146 14 368 -2778 -16.2 15 030 15 900 870 5.79 1 753 2 001 248 14.15
EOK Elbląg 22 593 - -22 593 -100,00 4 310 - -4310 -100 0 - 0 - 1 975 - -1975 -100
Orkiestra Radomska 10 220 8 020 -2 200 -21,53 11 000 4 105 -6895 -62.68 0 1 000 1000 100 1 900 1 150 -750 -39.47
Filharmonia Łomża 4 578 9 328 4 750 103,76 1 100 700 -400 -36.36 3 870 7 630 3760 97.16 3 890 3 840 -50 -1.29
Filharmonia Sopot 28 964 16 728 -12 236 -42,25 900 400 -500 -55.56 0 0 0 - 5 220 0 -5220 -100
Amadeus 0 19 550 19 550 100,00 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 4 528 0 -4528 -100
AUKSO - 5 700 5 700 100,00 - 320 320 100 - 0 0 - - 1 000 1000 100
Filharmonia Krakowska - 31 904 31 904 100,00 - 34 552 34552 100 - 54 744 54744 100 - 5 023 5023 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 837 955 827 390 -10 565 -1,26 258 613 367 972 109 359 42,29 1 353 430 1 286 658 -66 772 -4,93 1 105 253 266 551 -838 702 -75,88