Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2014
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 51 206 8 750 1 650 61 606 42 686 379 643 22 503
Narodowe Forum Muzyki 13 195 4 822 0 18 017 18 811 33 620 31 377
Filharmonia Łódzka 17 266 1 395 0 18 661 9 610 2 547 32 066
Filharmonia Śląska 16 502 22 581 22 431 61 514 18 523 112 581 194 419
Filharmonia Poznańska 36 970 8 148 1 065 46 183 10 015 75 200 0
Filharmonia Szczecin 27 358 3 600 1 200 32 158 11 741 3 163 3 687
Filharmonia Pomorska 38 358 5 563 3 450 47 371 12 474 168 523 4 392
Filharmonia Bałtycka 106 075 19 500 16 200 141 775 13 300 0 22 555
Filharmonia Opolska 18 470 5 667 850 24 987 24 865 0 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 0 0 6 043 855 91 799 36 123
Filharmonia Częstochowska 13 385 620 0 14 005 6 687 41 137 12 537
Filharmonia Podkarpacka 17 267 10 317 2 000 29 584 12 406 35 059 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 12 021 1 600 0 13 621 7 709 104 368 24 446
Filharmonia Gorzowska 17 740 3 000 720 21 460 6 598 7 200 600 000
Filharmonia Lubelska 9 850 800 1 000 11 650 0 6 692 13 941
Filharmonia Sudecka 11 260 1 300 0 12 560 0 72 174 0
Filharmonia Dolnośląska 6 353 6 150 0 12 503 580 106 937 0
Filharmonia Zielonogórska 20 987 9 250 8 879 39 116 5 806 0 530
Filharmonia Kaliska 12 500 35 035 19 500 67 035 3 600 16 545 6 375
Filharmonia Koszalińska 23 560 9 379 0 32 939 5 573 0 9 141
Orkiestra Toruń 7 238 3 450 700 11 388 2 566 73 721 3 459
Filharmonia Zabrze 5 808 10 671 0 16 479 6 838 0 0
Sinfonia Baltica 5 986 250 0 6 236 1 644 0 6 964
Orkiestra Zamość 1 671 11 789 2 500 15 960 1 270 3 621 618
Orkiestra Płocka 7 399 1 350 0 8 749 17 146 15 030 1 753
EOK Elbląg 786 21 807 0 22 593 4 310 0 1 975
Orkiestra Radomska 2 400 7 820 0 10 220 11 000 0 1 900
Filharmonia Łomża 1 562 2 616 400 4 578 1 100 3 870 3 890
Filharmonia Sopot 1 670 13 050 14 244 28 964 900 0 5 220
Amadeus 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 510886 230280 96789 837 955 258 613 1 353 430 1 105 253


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2014 za rok 2016 różnica w % za rok 2014 za rok 2016 różnica w % za rok 2014 za rok 2016 różnica w % za rok 2014 za rok 2016 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 606 87 000 25 394 41,22 42 686 38 500 -4186 -9.81 379 643 435 000 55357 14.58 22 503 13 600 -8903 -39.56
Narodowe Forum Muzyki 18 017 491 083 473 066 2 625,66 18 811 35 256 16445 87.42 33 620 59 264 25644 76.28 31 377 28 401 -2976 -9.48
Filharmonia Łódzka 18 661 23 581 4 920 26,37 9 610 9 705 95 0.99 2 547 3 060 513 20.14 32 066 18 644 -13422 -41.86
Filharmonia Śląska 61 514 81 356 19 842 32,26 18 523 23 559 5036 27.19 112 581 118 502 5921 5.26 194 419 223 417 28998 14.92
Filharmonia Poznańska 46 183 54 839 8 656 18,74 10 015 10 201 186 1.86 75 200 66 600 -8600 -11.44 0 0 0 -
Filharmonia Szczecin 32 158 42 298 10 140 31,53 11 741 32 654 20913 178.12 3 163 2 635 -528 -16.69 3 687 29 495 25808 699.97
Filharmonia Pomorska 47 371 132 -47 239 -99,72 12 474 90 -12384 -99.28 168 523 90 -168433 -99.95 4 392 86 -4306 -98.04
Filharmonia Bałtycka 141 775 99 445 -42 330 -29,86 13 300 16 168 2868 21.56 0 0 0 - 22 555 9 329 -13226 -58.64
Filharmonia Opolska 24 987 21 645 -3 342 -13,37 24 865 22 569 -2296 -9.23 0 0 0 - 41 842 44 236 2394 5.72
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 16 053 10 010 165,65 855 0 -855 -100 91 799 82 073 -9726 -10.59 36 123 31 961 -4162 -11.52
Filharmonia Częstochowska 14 005 20 949 6 944 49,58 6 687 6 331 -356 -5.32 41 137 41 637 500 1.22 12 537 7 215 -5322 -42.45
Filharmonia Podkarpacka 29 584 33 834 4 250 14,37 12 406 14 087 1681 13.55 35 059 32 683 -2376 -6.78 19 012 7 252 -11760 -61.86
Filharmonia Świętokrzyska 13 621 17 315 3 694 27,12 7 709 6 051 -1658 -21.51 104 368 101 470 -2898 -2.78 24 446 8 677 -15769 -64.51
Filharmonia Gorzowska 21 460 19 944 -1 516 -7,06 6 598 11 759 5161 78.22 7 200 9 328 2128 29.56 600 000 1 609 -598391 -99.73
Filharmonia Lubelska 11 650 19 757 8 107 69,59 0 13 451 13451 100 6 692 0 -6692 -100 13 941 24 654 10713 76.85
Filharmonia Sudecka 12 560 24 341 11 781 93,80 0 0 0 - 72 174 66 942 -5232 -7.25 0 0 0 -
Filharmonia Dolnośląska 12 503 14 957 2 454 19,63 580 0 -580 -100 106 937 108 121 1184 1.11 0 12 023 12023 100
Filharmonia Zielonogórska 39 116 25 693 -13 423 -34,32 5 806 6 609 803 13.83 0 0 0 - 530 3 629 3099 584.72
Filharmonia Kaliska 67 035 33 523 -33 512 -49,99 3 600 18 760 15160 421.11 16 545 0 -16545 -100 6 375 1 673 -4702 -73.76
Filharmonia Koszalińska 32 939 30 441 -2 498 -7,58 5 573 4 255 -1318 -23.65 0 0 0 - 9 141 16 892 7751 84.79
Orkiestra Toruń 11 388 25 127 13 739 120,64 2 566 2 476 -90 -3.51 73 721 67 323 -6398 -8.68 3 459 6 015 2556 73.89
Filharmonia Zabrze 16 479 19 911 3 432 20,83 6 838 6 574 -264 -3.86 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 6 236 7 196 960 15,39 1 644 5 363 3719 226.22 0 0 0 - 6 964 9 748 2784 39.98
Orkiestra Zamość 15 960 17 760 1 800 11,28 1 270 3 820 2550 200.79 3 621 3 820 199 5.5 618 3 930 3312 535.92
Orkiestra Płocka 8 749 8 479 -270 -3,09 17 146 17 182 36 0.21 15 030 14 355 -675 -4.49 1 753 343 -1410 -80.43
EOK Elbląg 22 593 7 578 -15 015 -66,46 4 310 4 064 -246 -5.71 0 0 0 - 1 975 0 -1975 -100
Orkiestra Radomska 10 220 8 500 -1 720 -16,83 11 000 10 480 -520 -4.73 0 0 0 - 1 900 1 470 -430 -22.63
Filharmonia Łomża 4 578 4 772 194 4,24 1 100 1 498 398 36.18 3 870 6 115 2245 58.01 3 890 5 110 1220 31.36
Filharmonia Sopot 28 964 32 040 3 076 10,62 900 250 -650 -72.22 0 200 200 100 5 220 0 -5220 -100
Amadeus 0 6 167 6 167 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 4 528 6 064 1536 33.92
AUKSO - 2 100 2 100 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 5 000 5000 100
Filharmonia Krakowska - 39 094 39 094 100,00 - 34 205 34205 100 - 65 000 65000 100 - 1 352 1352 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 837 955 1 336 910 498 955 59,54 258 613 355 917 97 304 37,63 1 353 430 1 284 218 -69 212 -5,11 1 105 253 521 825 -583 428 -52,79