Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2014
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 51 206 8 750 1 650 61 606 42 686 379 643 22 503
Narodowe Forum Muzyki 13 195 4 822 0 18 017 18 811 33 620 31 377
Filharmonia Łódzka 17 266 1 395 0 18 661 9 610 2 547 32 066
Filharmonia Śląska 16 502 22 581 22 431 61 514 18 523 112 581 194 419
Filharmonia Poznańska 36 970 8 148 1 065 46 183 10 015 75 200 0
Filharmonia Szczecin 27 358 3 600 1 200 32 158 11 741 3 163 3 687
Filharmonia Pomorska 38 358 5 563 3 450 47 371 12 474 168 523 4 392
Filharmonia Bałtycka 106 075 19 500 16 200 141 775 13 300 0 22 555
Filharmonia Opolska 18 470 5 667 850 24 987 24 865 0 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 0 0 6 043 855 91 799 36 123
Filharmonia Częstochowska 13 385 620 0 14 005 6 687 41 137 12 537
Filharmonia Podkarpacka 17 267 10 317 2 000 29 584 12 406 35 059 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 12 021 1 600 0 13 621 7 709 104 368 24 446
Filharmonia Gorzowska 17 740 3 000 720 21 460 6 598 7 200 600 000
Filharmonia Lubelska 9 850 800 1 000 11 650 0 6 692 13 941
Filharmonia Sudecka 11 260 1 300 0 12 560 0 72 174 0
Filharmonia Dolnośląska 6 353 6 150 0 12 503 580 106 937 0
Filharmonia Zielonogórska 20 987 9 250 8 879 39 116 5 806 0 530
Filharmonia Kaliska 12 500 35 035 19 500 67 035 3 600 16 545 6 375
Filharmonia Koszalińska 23 560 9 379 0 32 939 5 573 0 9 141
Orkiestra Toruń 7 238 3 450 700 11 388 2 566 73 721 3 459
Filharmonia Zabrze 5 808 10 671 0 16 479 6 838 0 0
Sinfonia Baltica 5 986 250 0 6 236 1 644 0 6 964
Orkiestra Zamość 1 671 11 789 2 500 15 960 1 270 3 621 618
Orkiestra Płocka 7 399 1 350 0 8 749 17 146 15 030 1 753
EOK Elbląg 786 21 807 0 22 593 4 310 0 1 975
Orkiestra Radomska 2 400 7 820 0 10 220 11 000 0 1 900
Filharmonia Łomża 1 562 2 616 400 4 578 1 100 3 870 3 890
Filharmonia Sopot 1 670 13 050 14 244 28 964 900 0 5 220
Amadeus 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 510886 230280 96789 837 955 258 613 1 353 430 1 105 253


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2014 za rok 2017 różnica w % za rok 2014 za rok 2017 różnica w % za rok 2014 za rok 2017 różnica w % za rok 2014 za rok 2017 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 606 69 731 8 125 13,19 42 686 35 795 -6891 -16.14 379 643 411 318 31675 8.34 22 503 18 000 -4503 -20.01
Narodowe Forum Muzyki 18 017 115 108 97 091 538,89 18 811 29 518 10707 56.92 33 620 45 240 11620 34.56 31 377 41 459 10082 32.13
Filharmonia Łódzka 18 661 65 191 46 530 249,34 9 610 8 387 -1223 -12.73 2 547 5 123 2576 101.14 32 066 7 665 -24401 -76.1
Filharmonia Śląska 61 514 58 141 -3 373 -5,48 18 523 23 571 5048 27.25 112 581 111 353 -1228 -1.09 194 419 218 -194201 -99.89
Filharmonia Poznańska 46 183 43 886 -2 297 -4,97 10 015 7 610 -2405 -24.01 75 200 81 495 6295 8.37 0 5 935 5935 100
Filharmonia Szczecin 32 158 42 298 10 140 31,53 11 741 32 654 20913 178.12 3 163 2 635 -528 -16.69 3 687 29 495 25808 699.97
Filharmonia Pomorska 47 371 45 989 -1 382 -2,92 12 474 15 883 3409 27.33 168 523 185 071 16548 9.82 4 392 2 107 -2285 -52.03
Filharmonia Bałtycka 141 775 36 632 -105 143 -74,16 13 300 18 600 5300 39.85 0 0 0 - 22 555 3 593 -18962 -84.07
Filharmonia Opolska 24 987 35 581 10 594 42,40 24 865 33 853 8988 36.15 0 4 100 4100 100 41 842 58 296 16454 39.32
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 11 083 5 040 83,40 855 0 -855 -100 91 799 95 772 3973 4.33 36 123 30 711 -5412 -14.98
Filharmonia Częstochowska 14 005 38 385 24 380 174,08 6 687 6 055 -632 -9.45 41 137 38 525 -2612 -6.35 12 537 11 051 -1486 -11.85
Filharmonia Podkarpacka 29 584 29 753 169 0,57 12 406 9 397 -3009 -24.25 35 059 32 405 -2654 -7.57 19 012 5 603 -13409 -70.53
Filharmonia Świętokrzyska 13 621 19 585 5 964 43,79 7 709 8 664 955 12.39 104 368 105 000 632 0.61 24 446 7 271 -17175 -70.26
Filharmonia Gorzowska 21 460 18 109 -3 351 -15,62 6 598 9 245 2647 40.12 7 200 12 740 5540 76.94 600 000 5 645 -594355 -99.06
Filharmonia Lubelska 11 650 16 473 4 823 41,40 0 3 533 3533 100 6 692 13 337 6645 99.3 13 941 17 983 4042 28.99
Filharmonia Sudecka 12 560 15 554 2 994 23,84 0 0 0 - 72 174 72 618 444 0.62 0 9 575 9575 100
Filharmonia Dolnośląska 12 503 15 938 3 435 27,47 580 1 097 517 89.14 106 937 127 645 20708 19.36 0 8 599 8599 100
Filharmonia Zielonogórska 39 116 27 034 -12 082 -30,89 5 806 6 978 1172 20.19 0 0 0 - 530 3 158 2628 495.85
Filharmonia Kaliska 67 035 16 188 -50 847 -75,85 3 600 11 888 8288 230.22 16 545 17 500 955 5.77 6 375 1 775 -4600 -72.16
Filharmonia Koszalińska 32 939 22 328 -10 611 -32,21 5 573 4 385 -1188 -21.32 0 0 0 - 9 141 22 719 13578 148.54
Orkiestra Toruń 11 388 27 157 15 769 138,47 2 566 2 907 341 13.29 73 721 63 580 -10141 -13.76 3 459 21 468 18009 520.64
Filharmonia Zabrze 16 479 20 297 3 818 23,17 6 838 6 615 -223 -3.26 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 6 236 11 026 4 790 76,81 1 644 5 011 3367 204.81 0 0 0 - 6 964 8 559 1595 22.9
Orkiestra Zamość 15 960 45 -15 915 -99,72 1 270 45 -1225 -96.46 3 621 0 -3621 -100 618 27 -591 -95.63
Orkiestra Płocka 8 749 19 083 10 334 118,12 17 146 17 792 646 3.77 15 030 14 058 -972 -6.47 1 753 60 -1693 -96.58
EOK Elbląg 22 593 14 460 -8 133 -36,00 4 310 4 987 677 15.71 0 778 778 100 1 975 0 -1975 -100
Orkiestra Radomska 10 220 6 350 -3 870 -37,87 11 000 8 230 -2770 -25.18 0 0 0 - 1 900 600 -1300 -68.42
Filharmonia Łomża 4 578 6 636 2 058 44,95 1 100 1 298 198 18 3 870 5 510 1640 42.38 3 890 2 150 -1740 -44.73
Filharmonia Sopot 28 964 29 768 804 2,78 900 350 -550 -61.11 0 200 200 100 5 220 0 -5220 -100
Amadeus 0 10 302 10 302 100,00 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 4 528 0 -4528 -100
AUKSO - 4 000 4 000 100,00 - 300 300 100 - 0 0 - - 900 900 100
Filharmonia Krakowska - 40 517 40 517 100,00 - 9 195 9195 100 - 65 000 65000 100 - 4 940 4940 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 837 955 932 628 94 673 11,30 258 613 334 145 75 532 29,21 1 353 430 1 511 003 157 573 11,64 1 105 253 329 562 -775 691 -70,18