Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2014
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 51 206 8 750 1 650 61 606 42 686 379 643 22 503
Narodowe Forum Muzyki 13 195 4 822 0 18 017 18 811 33 620 31 377
Filharmonia Łódzka 17 266 1 395 0 18 661 9 610 2 547 32 066
Filharmonia Śląska 16 502 22 581 22 431 61 514 18 523 112 581 194 419
Filharmonia Poznańska 36 970 8 148 1 065 46 183 10 015 75 200 0
Filharmonia Szczecin 27 358 3 600 1 200 32 158 11 741 3 163 3 687
Filharmonia Pomorska 38 358 5 563 3 450 47 371 12 474 168 523 4 392
Filharmonia Bałtycka 106 075 19 500 16 200 141 775 13 300 0 22 555
Filharmonia Opolska 18 470 5 667 850 24 987 24 865 0 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 0 0 6 043 855 91 799 36 123
Filharmonia Częstochowska 13 385 620 0 14 005 6 687 41 137 12 537
Filharmonia Podkarpacka 17 267 10 317 2 000 29 584 12 406 35 059 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 12 021 1 600 0 13 621 7 709 104 368 24 446
Filharmonia Gorzowska 17 740 3 000 720 21 460 6 598 7 200 600 000
Filharmonia Lubelska 9 850 800 1 000 11 650 0 6 692 13 941
Filharmonia Sudecka 11 260 1 300 0 12 560 0 72 174 0
Filharmonia Dolnośląska 6 353 6 150 0 12 503 580 106 937 0
Filharmonia Zielonogórska 20 987 9 250 8 879 39 116 5 806 0 530
Filharmonia Kaliska 12 500 35 035 19 500 67 035 3 600 16 545 6 375
Filharmonia Koszalińska 23 560 9 379 0 32 939 5 573 0 9 141
Orkiestra Toruń 7 238 3 450 700 11 388 2 566 73 721 3 459
Filharmonia Zabrze 5 808 10 671 0 16 479 6 838 0 0
Sinfonia Baltica 5 986 250 0 6 236 1 644 0 6 964
Orkiestra Zamość 1 671 11 789 2 500 15 960 1 270 3 621 618
Orkiestra Płocka 7 399 1 350 0 8 749 17 146 15 030 1 753
EOK Elbląg 786 21 807 0 22 593 4 310 0 1 975
Orkiestra Radomska 2 400 7 820 0 10 220 11 000 0 1 900
Filharmonia Łomża 1 562 2 616 400 4 578 1 100 3 870 3 890
Filharmonia Sopot 1 670 13 050 14 244 28 964 900 0 5 220
Amadeus 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 510886 230280 96789 837 955 258 613 1 353 430 1 105 253


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2014 za rok 2015 różnica w % za rok 2014 za rok 2015 różnica w % za rok 2014 za rok 2015 różnica w % za rok 2014 za rok 2015 różnica w %
Filharmonia Narodowa 61 606 57 936 -3 670 -5,96 42 686 35 139 -7547 -17.68 379 643 450 099 70456 18.56 22 503 25 555 3052 13.56
Narodowe Forum Muzyki 18 017 27 663 9 646 53,54 18 811 31 911 13100 69.64 33 620 41 000 7380 21.95 31 377 81 288 49911 159.07
Filharmonia Łódzka 18 661 27 709 9 048 48,49 9 610 7 804 -1806 -18.79 2 547 2 000 -547 -21.48 32 066 29 400 -2666 -8.31
Filharmonia Śląska 61 514 41 601 -19 913 -32,37 18 523 20 307 1784 9.63 112 581 111 978 -603 -0.54 194 419 173 886 -20533 -10.56
Filharmonia Poznańska 46 183 44 202 -1 981 -4,29 10 015 10 582 567 5.66 75 200 63 660 -11540 -15.35 0 0 0 -
Filharmonia Szczecin 32 158 44 864 12 706 39,51 11 741 21 883 10142 86.38 3 163 6 923 3760 118.87 3 687 3 203 -484 -13.13
Filharmonia Pomorska 47 371 44 526 -2 845 -6,01 12 474 12 633 159 1.27 168 523 141 652 -26871 -15.95 4 392 7 217 2825 64.32
Filharmonia Bałtycka 141 775 146 213 4 438 3,13 13 300 15 400 2100 15.79 0 0 0 - 22 555 38 960 16405 72.73
Filharmonia Opolska 24 987 18 996 -5 991 -23,98 24 865 7 488 -17377 -69.89 0 0 0 - 41 842 41 537 -305 -0.73
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 6 043 9 885 3 842 63,58 855 1 008 153 17.89 91 799 68 380 -23419 -25.51 36 123 34 819 -1304 -3.61
Filharmonia Częstochowska 14 005 19 600 5 595 39,95 6 687 6 597 -90 -1.35 41 137 40 409 -728 -1.77 12 537 15 312 2775 22.13
Filharmonia Podkarpacka 29 584 27 814 -1 770 -5,98 12 406 12 102 -304 -2.45 35 059 33 206 -1853 -5.29 19 012 13 244 -5768 -30.34
Filharmonia Świętokrzyska 13 621 17 040 3 419 25,10 7 709 9 054 1345 17.45 104 368 99 340 -5028 -4.82 24 446 22 128 -2318 -9.48
Filharmonia Gorzowska 21 460 18 892 -2 568 -11,97 6 598 7 870 1272 19.28 7 200 6 825 -375 -5.21 600 000 2 000 -598000 -99.67
Filharmonia Lubelska 11 650 17 102 5 452 46,80 0 0 0 - 6 692 9 632 2940 43.93 13 941 18 080 4139 29.69
Filharmonia Sudecka 12 560 18 625 6 065 48,29 0 0 0 - 72 174 58 968 -13206 -18.3 0 0 0 -
Filharmonia Dolnośląska 12 503 14 751 2 248 17,98 580 1 627 1047 180.52 106 937 111 493 4556 4.26 0 268 268 100
Filharmonia Zielonogórska 39 116 38 684 -432 -1,10 5 806 7 518 1712 29.49 0 0 0 - 530 470 -60 -11.32
Filharmonia Kaliska 67 035 31 660 -35 375 -52,77 3 600 3 600 0 0 16 545 12 675 -3870 -23.39 6 375 2 465 -3910 -61.33
Filharmonia Koszalińska 32 939 36 459 3 520 10,69 5 573 4 299 -1274 -22.86 0 0 0 - 9 141 15 243 6102 66.75
Orkiestra Toruń 11 388 18 420 7 032 61,75 2 566 2 295 -271 -10.56 73 721 65 811 -7910 -10.73 3 459 5 409 1950 56.37
Filharmonia Zabrze 16 479 22 050 5 571 33,81 6 838 6 299 -539 -7.88 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 6 236 5 866 -370 -5,93 1 644 5 227 3583 217.94 0 0 0 - 6 964 7 306 342 4.91
Orkiestra Zamość 15 960 12 588 -3 372 -21,13 1 270 425 -845 -66.54 3 621 2 539 -1082 -29.88 618 1 520 902 145.95
Orkiestra Płocka 8 749 7 606 -1 143 -13,06 17 146 16 170 -976 -5.69 15 030 15 160 130 0.86 1 753 886 -867 -49.46
EOK Elbląg 22 593 15 506 -7 087 -31,37 4 310 5 131 821 19.05 0 0 0 - 1 975 1 386 -589 -29.82
Orkiestra Radomska 10 220 7 440 -2 780 -27,20 11 000 10 750 -250 -2.27 0 0 0 - 1 900 0 -1900 -100
Filharmonia Łomża 4 578 5 331 753 16,45 1 100 2 185 1085 98.64 3 870 3 740 -130 -3.36 3 890 5 050 1160 29.82
Filharmonia Sopot 28 964 22 288 -6 676 -23,05 900 430 -470 -52.22 0 0 0 - 5 220 5 980 760 14.56
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 528 12 081 7553 166.81
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 837 955 821 317 -16 638 -1,99 258 613 265 734 7 121 2,75 1 353 430 1 345 490 -7 940 -0,59 1 105 253 564 693 -540 560 -48,91