Obecna Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu powstała na podstawie Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 1978 roku jako terenowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Filharmonia Wałbrzyska w organizacji w Wałbrzychu. Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1978 roku, a przedmiotem tej działalności było organizowanie imprez artystycznych, a w szczególności koncertów symfonicznych, kameralnych, szkolnych, popularnych.
Zwierzchni nadzór nad Przedsiębiorstwem sprawował Minister Kultury i Sztuki, a bezpośredni nadzór sprawował Wojewoda Wałbrzyski. Przedsiębiorstwem zarządzał Dyrektor, a jego organizację wewnętrzną regulował statut przedsiębiorstwa.
W roku 1979 na postawie Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 12 stycznia 1979 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa państwowego Filharmonia Wałbrzyska w organizacji na Państwowa Filharmonia w Wałbrzychu.
Kolejnym Zarządzeniem Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 sierpnia 1982 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pod nazwą Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu w dniu 28 października 1999 roku wpisano instytucję do rejestru Instytucji Kultury pod nr 13 dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
W roku 2012 uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu w zakresie określenia, że z dniem 1 stycznia 2012 r. stała się ona instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W tym samym roku uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. nadano statut Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.
Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego. Dyrektor jest również przełożonym wszystkich pracowników i jednocześnie kieruje pracą podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych. Strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym.
Od momentu powstania tj. od 1978 roku, kiedy to Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu rozpoczęła swoją działalność artystyczną, dorobek wałbrzyskich filharmoników, a także jej twórcy dyrektora Józefa Wiłkomirskiego i jego następców, którzy kontynuują dalej dzieło swojego poprzednika to nie tylko tysiące koncertów i audycji muzycznych, steki tysięcy słuchaczy w najdalszych zakątkach Dolnego Śląska, ale także ważna dla promocji miasta i regionu zagraniczna działalność artystyczna. Jej wynikiem jest dobrze rozwijająca się współpraca z zagranicznymi artystami, fundacjami i stowarzyszeniami muzycznymi.
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu posiada własną salę koncertową, w której odbywają się stałe cotygodniowe zarówno piątkowe jak i sobotnie koncerty, uświetniane występami znanych muzyków, dyrygentów i solistów z całego świata.
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu jest znanym i uznanym zespołem, a jej działalność sprawia, że zarówno w mieście Wałbrzychu, jak i w całym województwie nie upada kultura muzyczna, a społeczeństwo ma możność brania bezpośredniego udziału w jej kultywowaniu.