Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2015
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 40 071 4 400 13 465 57 936 35 139 450 099 25 555
Narodowe Forum Muzyki 18 973 5 843 2 847 27 663 31 911 41 000 81 288
Filharmonia Szczecin 41 834 2 330 700 44 864 21 883 6 923 3 203
Filharmonia Łódzka 26 209 1 500 0 27 709 7 804 2 000 29 400
Filharmonia Śląska 24 714 14 327 2 560 41 601 20 307 111 978 173 886
Filharmonia Poznańska 38 110 3 842 2 250 44 202 10 582 63 660 0
Filharmonia Pomorska 38 465 4 061 2 000 44 526 12 633 141 652 7 217
Filharmonia Bałtycka 107 766 37 547 900 146 213 15 400 0 38 960
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 0 0 9 885 1 008 68 380 34 819
Filharmonia Opolska 17 396 1 600 0 18 996 7 488 0 41 537
Filharmonia Częstochowska 14 170 3 930 1 500 19 600 6 597 40 409 15 312
Filharmonia Świętokrzyska 16 240 800 0 17 040 9 054 99 340 22 128
Filharmonia Podkarpacka 17 670 5 944 4 200 27 814 12 102 33 206 13 244
Filharmonia Gorzowska 13 392 5 000 500 18 892 7 870 6 825 2 000
Filharmonia Lubelska 4 982 12 120 0 17 102 0 9 632 18 080
Filharmonia Zielonogórska 22 374 7 960 8 350 38 684 7 518 0 470
Filharmonia Sudecka 17 325 1 300 0 18 625 0 58 968 0
Filharmonia Dolnośląska 6 461 8 290 0 14 751 1 627 111 493 268
Filharmonia Koszalińska 19 658 14 621 2 180 36 459 4 299 0 15 243
Filharmonia Kaliska 9 500 19 160 3 000 31 660 3 600 12 675 2 465
Orkiestra Toruń 9 000 8 470 950 18 420 2 295 65 811 5 409
Filharmonia Zabrze 6 215 15 835 0 22 050 6 299 0 0
Sinfonia Baltica 4 766 1 100 0 5 866 5 227 0 7 306
Orkiestra Płocka 6 956 650 0 7 606 16 170 15 160 886
Orkiestra Zamość 1 368 10 820 400 12 588 425 2 539 1 520
Amadeus 0 0 0 0 0 0 12 081
EOK Elbląg 712 13 794 1 000 15 506 5 131 0 1 386
Orkiestra Radomska 4 740 2 700 0 7 440 10 750 0 0
Filharmonia Łomża 4 066 1 265 0 5 331 2 185 3 740 5 050
Filharmonia Sopot 1 680 15 358 5 250 22 288 430 0 5 980
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 544698 224567 52052 821 317 265 734 1 345 490 564 693


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2015 za rok 2018 różnica w % za rok 2015 za rok 2018 różnica w % za rok 2015 za rok 2018 różnica w % za rok 2015 za rok 2018 różnica w %
Filharmonia Narodowa 57 936 82 188 24 252 41,86 35 139 32 388 -2751 -7.83 450 099 418 906 -31193 -6.93 25 555 13 534 -12021 -47.04
Narodowe Forum Muzyki 27 663 105 218 77 555 280,36 31 911 39 561 7650 23.97 41 000 47 940 6940 16.93 81 288 40 712 -40576 -49.92
Filharmonia Szczecin 44 864 - -44 864 -100,00 21 883 - -21883 -100 6 923 - -6923 -100 3 203 - -3203 -100
Filharmonia Łódzka 27 709 26 382 -1 327 -4,79 7 804 4 747 -3057 -39.17 2 000 5 374 3374 168.7 29 400 28 299 -1101 -3.74
Filharmonia Śląska 41 601 93 843 52 242 125,58 20 307 20 199 -108 -0.53 111 978 12 651 -99327 -88.7 173 886 579 -173307 -99.67
Filharmonia Poznańska 44 202 40 878 -3 324 -7,52 10 582 7 748 -2834 -26.78 63 660 110 616 46956 73.76 0 7 002 7002 100
Filharmonia Pomorska 44 526 31 904 -12 622 -28,35 12 633 34 552 21919 173.51 141 652 54 744 -86908 -61.35 7 217 5 023 -2194 -30.4
Filharmonia Bałtycka 146 213 - -146 213 -100,00 15 400 - -15400 -100 0 - 0 - 38 960 - -38960 -100
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 13 719 3 834 38,79 1 008 2 450 1442 143.06 68 380 91 200 22820 33.37 34 819 29 137 -5682 -16.32
Filharmonia Opolska 18 996 20 728 1 732 9,12 7 488 25 264 17776 237.39 0 3 338 3338 100 41 537 42 125 588 1.42
Filharmonia Częstochowska 19 600 13 615 -5 985 -30,54 6 597 7 115 518 7.85 40 409 36 220 -4189 -10.37 15 312 3 689 -11623 -75.91
Filharmonia Świętokrzyska 17 040 18 044 1 004 5,89 9 054 12 366 3312 36.58 99 340 129 690 30350 30.55 22 128 6 198 -15930 -71.99
Filharmonia Podkarpacka 27 814 50 078 22 264 80,05 12 102 10 762 -1340 -11.07 33 206 33 635 429 1.29 13 244 13 759 515 3.89
Filharmonia Gorzowska 18 892 17 314 -1 578 -8,35 7 870 15 391 7521 95.57 6 825 7 917 1092 16 2 000 3 620 1620 81
Filharmonia Lubelska 17 102 20 527 3 425 20,03 0 3 910 3910 100 9 632 5 920 -3712 -38.54 18 080 12 070 -6010 -33.24
Filharmonia Zielonogórska 38 684 34 181 -4 503 -11,64 7 518 7 959 441 5.87 0 0 0 - 470 1 656 1186 252.34
Filharmonia Sudecka 18 625 9 701 -8 924 -47,91 0 0 0 - 58 968 75 410 16442 27.88 0 9 701 9701 100
Filharmonia Dolnośląska 14 751 15 682 931 6,31 1 627 7 336 5709 350.89 111 493 99 704 -11789 -10.57 268 60 -208 -77.61
Filharmonia Koszalińska 36 459 19 781 -16 678 -45,74 4 299 3 980 -319 -7.42 0 0 0 - 15 243 26 689 11446 75.09
Filharmonia Kaliska 31 660 29 460 -2 200 -6,95 3 600 46 395 42795 1188.75 12 675 17 725 5050 39.84 2 465 3 306 841 34.12
Orkiestra Toruń 18 420 37 752 19 332 104,95 2 295 3 298 1003 43.7 65 811 56 360 -9451 -14.36 5 409 261 -5148 -95.17
Filharmonia Zabrze 22 050 27 582 5 532 25,09 6 299 6 575 276 4.38 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 5 866 5 047 -819 -13,96 5 227 1 938 -3289 -62.92 0 0 0 - 7 306 6 110 -1196 -16.37
Orkiestra Płocka 7 606 22 479 14 873 195,54 16 170 14 368 -1802 -11.14 15 160 15 900 740 4.88 886 2 001 1115 125.85
Orkiestra Zamość 12 588 57 -12 531 -99,55 425 43 -382 -89.88 2 539 34 -2505 -98.66 1 520 7 -1513 -99.54
Amadeus 0 19 550 19 550 100,00 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 12 081 0 -12081 -100
EOK Elbląg 15 506 - -15 506 -100,00 5 131 - -5131 -100 0 - 0 - 1 386 - -1386 -100
Orkiestra Radomska 7 440 8 020 580 7,80 10 750 4 105 -6645 -61.81 0 1 000 1000 100 0 1 150 1150 100
Filharmonia Łomża 5 331 9 328 3 997 74,98 2 185 700 -1485 -67.96 3 740 7 630 3890 104.01 5 050 3 840 -1210 -23.96
Filharmonia Sopot 22 288 16 728 -5 560 -24,95 430 400 -30 -6.98 0 0 0 - 5 980 0 -5980 -100
AUKSO - 5 700 5 700 100,00 - 320 320 100 - 0 0 - - 1 000 1000 100
Filharmonia Krakowska - 31 904 31 904 100,00 - 34 552 34552 100 - 54 744 54744 100 - 5 023 5023 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 821 317 827 390 6 073 0,74 265 734 367 972 102 238 38,47 1 345 490 1 286 658 -58 832 -4,37 564 693 266 551 -298 142 -52,80