Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2015
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 40 071 4 400 13 465 57 936 35 139 450 099 25 555
Narodowe Forum Muzyki 18 973 5 843 2 847 27 663 31 911 41 000 81 288
Filharmonia Szczecin 41 834 2 330 700 44 864 21 883 6 923 3 203
Filharmonia Łódzka 26 209 1 500 0 27 709 7 804 2 000 29 400
Filharmonia Śląska 24 714 14 327 2 560 41 601 20 307 111 978 173 886
Filharmonia Poznańska 38 110 3 842 2 250 44 202 10 582 63 660 0
Filharmonia Pomorska 38 465 4 061 2 000 44 526 12 633 141 652 7 217
Filharmonia Bałtycka 107 766 37 547 900 146 213 15 400 0 38 960
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 0 0 9 885 1 008 68 380 34 819
Filharmonia Opolska 17 396 1 600 0 18 996 7 488 0 41 537
Filharmonia Częstochowska 14 170 3 930 1 500 19 600 6 597 40 409 15 312
Filharmonia Świętokrzyska 16 240 800 0 17 040 9 054 99 340 22 128
Filharmonia Podkarpacka 17 670 5 944 4 200 27 814 12 102 33 206 13 244
Filharmonia Gorzowska 13 392 5 000 500 18 892 7 870 6 825 2 000
Filharmonia Lubelska 4 982 12 120 0 17 102 0 9 632 18 080
Filharmonia Zielonogórska 22 374 7 960 8 350 38 684 7 518 0 470
Filharmonia Sudecka 17 325 1 300 0 18 625 0 58 968 0
Filharmonia Dolnośląska 6 461 8 290 0 14 751 1 627 111 493 268
Filharmonia Koszalińska 19 658 14 621 2 180 36 459 4 299 0 15 243
Filharmonia Kaliska 9 500 19 160 3 000 31 660 3 600 12 675 2 465
Orkiestra Toruń 9 000 8 470 950 18 420 2 295 65 811 5 409
Filharmonia Zabrze 6 215 15 835 0 22 050 6 299 0 0
Sinfonia Baltica 4 766 1 100 0 5 866 5 227 0 7 306
Orkiestra Płocka 6 956 650 0 7 606 16 170 15 160 886
Orkiestra Zamość 1 368 10 820 400 12 588 425 2 539 1 520
Amadeus 0 0 0 0 0 0 12 081
EOK Elbląg 712 13 794 1 000 15 506 5 131 0 1 386
Orkiestra Radomska 4 740 2 700 0 7 440 10 750 0 0
Filharmonia Łomża 4 066 1 265 0 5 331 2 185 3 740 5 050
Filharmonia Sopot 1 680 15 358 5 250 22 288 430 0 5 980
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 544698 224567 52052 821 317 265 734 1 345 490 564 693


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2015 za rok 2017 różnica w % za rok 2015 za rok 2017 różnica w % za rok 2015 za rok 2017 różnica w % za rok 2015 za rok 2017 różnica w %
Filharmonia Narodowa 57 936 69 731 11 795 20,36 35 139 35 795 656 1.87 450 099 411 318 -38781 -8.62 25 555 18 000 -7555 -29.56
Narodowe Forum Muzyki 27 663 115 108 87 445 316,11 31 911 29 518 -2393 -7.5 41 000 45 240 4240 10.34 81 288 41 459 -39829 -49
Filharmonia Szczecin 44 864 42 298 -2 566 -5,72 21 883 32 654 10771 49.22 6 923 2 635 -4288 -61.94 3 203 29 495 26292 820.86
Filharmonia Łódzka 27 709 65 191 37 482 135,27 7 804 8 387 583 7.47 2 000 5 123 3123 156.15 29 400 7 665 -21735 -73.93
Filharmonia Śląska 41 601 58 141 16 540 39,76 20 307 23 571 3264 16.07 111 978 111 353 -625 -0.56 173 886 218 -173668 -99.87
Filharmonia Poznańska 44 202 43 886 -316 -0,71 10 582 7 610 -2972 -28.09 63 660 81 495 17835 28.02 0 5 935 5935 100
Filharmonia Pomorska 44 526 45 989 1 463 3,29 12 633 15 883 3250 25.73 141 652 185 071 43419 30.65 7 217 2 107 -5110 -70.81
Filharmonia Bałtycka 146 213 36 632 -109 581 -74,95 15 400 18 600 3200 20.78 0 0 0 - 38 960 3 593 -35367 -90.78
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 11 083 1 198 12,12 1 008 0 -1008 -100 68 380 95 772 27392 40.06 34 819 30 711 -4108 -11.8
Filharmonia Opolska 18 996 35 581 16 585 87,31 7 488 33 853 26365 352.1 0 4 100 4100 100 41 537 58 296 16759 40.35
Filharmonia Częstochowska 19 600 38 385 18 785 95,84 6 597 6 055 -542 -8.22 40 409 38 525 -1884 -4.66 15 312 11 051 -4261 -27.83
Filharmonia Świętokrzyska 17 040 19 585 2 545 14,94 9 054 8 664 -390 -4.31 99 340 105 000 5660 5.7 22 128 7 271 -14857 -67.14
Filharmonia Podkarpacka 27 814 29 753 1 939 6,97 12 102 9 397 -2705 -22.35 33 206 32 405 -801 -2.41 13 244 5 603 -7641 -57.69
Filharmonia Gorzowska 18 892 18 109 -783 -4,14 7 870 9 245 1375 17.47 6 825 12 740 5915 86.67 2 000 5 645 3645 182.25
Filharmonia Lubelska 17 102 16 473 -629 -3,68 0 3 533 3533 100 9 632 13 337 3705 38.47 18 080 17 983 -97 -0.54
Filharmonia Zielonogórska 38 684 27 034 -11 650 -30,12 7 518 6 978 -540 -7.18 0 0 0 - 470 3 158 2688 571.91
Filharmonia Sudecka 18 625 15 554 -3 071 -16,49 0 0 0 - 58 968 72 618 13650 23.15 0 9 575 9575 100
Filharmonia Dolnośląska 14 751 15 938 1 187 8,05 1 627 1 097 -530 -32.58 111 493 127 645 16152 14.49 268 8 599 8331 3108.58
Filharmonia Koszalińska 36 459 22 328 -14 131 -38,76 4 299 4 385 86 2 0 0 0 - 15 243 22 719 7476 49.05
Filharmonia Kaliska 31 660 16 188 -15 472 -48,87 3 600 11 888 8288 230.22 12 675 17 500 4825 38.07 2 465 1 775 -690 -27.99
Orkiestra Toruń 18 420 27 157 8 737 47,43 2 295 2 907 612 26.67 65 811 63 580 -2231 -3.39 5 409 21 468 16059 296.89
Filharmonia Zabrze 22 050 20 297 -1 753 -7,95 6 299 6 615 316 5.02 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 5 866 11 026 5 160 87,96 5 227 5 011 -216 -4.13 0 0 0 - 7 306 8 559 1253 17.15
Orkiestra Płocka 7 606 19 083 11 477 150,89 16 170 17 792 1622 10.03 15 160 14 058 -1102 -7.27 886 60 -826 -93.23
Orkiestra Zamość 12 588 45 -12 543 -99,64 425 45 -380 -89.41 2 539 0 -2539 -100 1 520 27 -1493 -98.22
Amadeus 0 10 302 10 302 100,00 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 12 081 0 -12081 -100
EOK Elbląg 15 506 14 460 -1 046 -6,75 5 131 4 987 -144 -2.81 0 778 778 100 1 386 0 -1386 -100
Orkiestra Radomska 7 440 6 350 -1 090 -14,65 10 750 8 230 -2520 -23.44 0 0 0 - 0 600 600 100
Filharmonia Łomża 5 331 6 636 1 305 24,48 2 185 1 298 -887 -40.59 3 740 5 510 1770 47.33 5 050 2 150 -2900 -57.43
Filharmonia Sopot 22 288 29 768 7 480 33,56 430 350 -80 -18.6 0 200 200 100 5 980 0 -5980 -100
AUKSO - 4 000 4 000 100,00 - 300 300 100 - 0 0 - - 900 900 100
Filharmonia Krakowska - 40 517 40 517 100,00 - 9 195 9195 100 - 65 000 65000 100 - 4 940 4940 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 821 317 932 628 111 311 13,55 265 734 334 145 68 411 25,74 1 345 490 1 511 003 165 513 12,30 564 693 329 562 -235 131 -41,64