Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2015
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Filharmonia Narodowa 40 071 4 400 13 465 57 936 35 139 450 099 25 555
Narodowe Forum Muzyki 18 973 5 843 2 847 27 663 31 911 41 000 81 288
Filharmonia Szczecin 41 834 2 330 700 44 864 21 883 6 923 3 203
Filharmonia Łódzka 26 209 1 500 0 27 709 7 804 2 000 29 400
Filharmonia Śląska 24 714 14 327 2 560 41 601 20 307 111 978 173 886
Filharmonia Poznańska 38 110 3 842 2 250 44 202 10 582 63 660 0
Filharmonia Pomorska 38 465 4 061 2 000 44 526 12 633 141 652 7 217
Filharmonia Bałtycka 107 766 37 547 900 146 213 15 400 0 38 960
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 0 0 9 885 1 008 68 380 34 819
Filharmonia Opolska 17 396 1 600 0 18 996 7 488 0 41 537
Filharmonia Częstochowska 14 170 3 930 1 500 19 600 6 597 40 409 15 312
Filharmonia Świętokrzyska 16 240 800 0 17 040 9 054 99 340 22 128
Filharmonia Podkarpacka 17 670 5 944 4 200 27 814 12 102 33 206 13 244
Filharmonia Gorzowska 13 392 5 000 500 18 892 7 870 6 825 2 000
Filharmonia Lubelska 4 982 12 120 0 17 102 0 9 632 18 080
Filharmonia Zielonogórska 22 374 7 960 8 350 38 684 7 518 0 470
Filharmonia Sudecka 17 325 1 300 0 18 625 0 58 968 0
Filharmonia Dolnośląska 6 461 8 290 0 14 751 1 627 111 493 268
Filharmonia Koszalińska 19 658 14 621 2 180 36 459 4 299 0 15 243
Filharmonia Kaliska 9 500 19 160 3 000 31 660 3 600 12 675 2 465
Orkiestra Toruń 9 000 8 470 950 18 420 2 295 65 811 5 409
Filharmonia Zabrze 6 215 15 835 0 22 050 6 299 0 0
Sinfonia Baltica 4 766 1 100 0 5 866 5 227 0 7 306
Orkiestra Płocka 6 956 650 0 7 606 16 170 15 160 886
Orkiestra Zamość 1 368 10 820 400 12 588 425 2 539 1 520
Amadeus 0 0 0 0 0 0 12 081
EOK Elbląg 712 13 794 1 000 15 506 5 131 0 1 386
Orkiestra Radomska 4 740 2 700 0 7 440 10 750 0 0
Filharmonia Łomża 4 066 1 265 0 5 331 2 185 3 740 5 050
Filharmonia Sopot 1 680 15 358 5 250 22 288 430 0 5 980
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 544698 224567 52052 821 317 265 734 1 345 490 564 693


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2015 za rok 2016 różnica w % za rok 2015 za rok 2016 różnica w % za rok 2015 za rok 2016 różnica w % za rok 2015 za rok 2016 różnica w %
Filharmonia Narodowa 57 936 87 000 29 064 50,17 35 139 38 500 3361 9.56 450 099 435 000 -15099 -3.35 25 555 13 600 -11955 -46.78
Narodowe Forum Muzyki 27 663 491 083 463 420 1 675,23 31 911 35 256 3345 10.48 41 000 59 264 18264 44.55 81 288 28 401 -52887 -65.06
Filharmonia Szczecin 44 864 42 298 -2 566 -5,72 21 883 32 654 10771 49.22 6 923 2 635 -4288 -61.94 3 203 29 495 26292 820.86
Filharmonia Łódzka 27 709 23 581 -4 128 -14,90 7 804 9 705 1901 24.36 2 000 3 060 1060 53 29 400 18 644 -10756 -36.59
Filharmonia Śląska 41 601 81 356 39 755 95,56 20 307 23 559 3252 16.01 111 978 118 502 6524 5.83 173 886 223 417 49531 28.48
Filharmonia Poznańska 44 202 54 839 10 637 24,06 10 582 10 201 -381 -3.6 63 660 66 600 2940 4.62 0 0 0 -
Filharmonia Pomorska 44 526 132 -44 394 -99,70 12 633 90 -12543 -99.29 141 652 90 -141562 -99.94 7 217 86 -7131 -98.81
Filharmonia Bałtycka 146 213 99 445 -46 768 -31,99 15 400 16 168 768 4.99 0 0 0 - 38 960 9 329 -29631 -76.05
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 9 885 16 053 6 168 62,40 1 008 0 -1008 -100 68 380 82 073 13693 20.02 34 819 31 961 -2858 -8.21
Filharmonia Opolska 18 996 21 645 2 649 13,95 7 488 22 569 15081 201.4 0 0 0 - 41 537 44 236 2699 6.5
Filharmonia Częstochowska 19 600 20 949 1 349 6,88 6 597 6 331 -266 -4.03 40 409 41 637 1228 3.04 15 312 7 215 -8097 -52.88
Filharmonia Świętokrzyska 17 040 17 315 275 1,61 9 054 6 051 -3003 -33.17 99 340 101 470 2130 2.14 22 128 8 677 -13451 -60.79
Filharmonia Podkarpacka 27 814 33 834 6 020 21,64 12 102 14 087 1985 16.4 33 206 32 683 -523 -1.58 13 244 7 252 -5992 -45.24
Filharmonia Gorzowska 18 892 19 944 1 052 5,57 7 870 11 759 3889 49.42 6 825 9 328 2503 36.67 2 000 1 609 -391 -19.55
Filharmonia Lubelska 17 102 19 757 2 655 15,52 0 13 451 13451 100 9 632 0 -9632 -100 18 080 24 654 6574 36.36
Filharmonia Zielonogórska 38 684 25 693 -12 991 -33,58 7 518 6 609 -909 -12.09 0 0 0 - 470 3 629 3159 672.13
Filharmonia Sudecka 18 625 24 341 5 716 30,69 0 0 0 - 58 968 66 942 7974 13.52 0 0 0 -
Filharmonia Dolnośląska 14 751 14 957 206 1,40 1 627 0 -1627 -100 111 493 108 121 -3372 -3.02 268 12 023 11755 4386.19
Filharmonia Koszalińska 36 459 30 441 -6 018 -16,51 4 299 4 255 -44 -1.02 0 0 0 - 15 243 16 892 1649 10.82
Filharmonia Kaliska 31 660 33 523 1 863 5,88 3 600 18 760 15160 421.11 12 675 0 -12675 -100 2 465 1 673 -792 -32.13
Orkiestra Toruń 18 420 25 127 6 707 36,41 2 295 2 476 181 7.89 65 811 67 323 1512 2.3 5 409 6 015 606 11.2
Filharmonia Zabrze 22 050 19 911 -2 139 -9,70 6 299 6 574 275 4.37 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 5 866 7 196 1 330 22,67 5 227 5 363 136 2.6 0 0 0 - 7 306 9 748 2442 33.42
Orkiestra Płocka 7 606 8 479 873 11,48 16 170 17 182 1012 6.26 15 160 14 355 -805 -5.31 886 343 -543 -61.29
Orkiestra Zamość 12 588 17 760 5 172 41,09 425 3 820 3395 798.82 2 539 3 820 1281 50.45 1 520 3 930 2410 158.55
Amadeus 0 6 167 6 167 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 12 081 6 064 -6017 -49.81
EOK Elbląg 15 506 7 578 -7 928 -51,13 5 131 4 064 -1067 -20.8 0 0 0 - 1 386 0 -1386 -100
Orkiestra Radomska 7 440 8 500 1 060 14,25 10 750 10 480 -270 -2.51 0 0 0 - 0 1 470 1470 100
Filharmonia Łomża 5 331 4 772 -559 -10,49 2 185 1 498 -687 -31.44 3 740 6 115 2375 63.5 5 050 5 110 60 1.19
Filharmonia Sopot 22 288 32 040 9 752 43,75 430 250 -180 -41.86 0 200 200 100 5 980 0 -5980 -100
AUKSO - 2 100 2 100 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 5 000 5000 100
Filharmonia Krakowska - 39 094 39 094 100,00 - 34 205 34205 100 - 65 000 65000 100 - 1 352 1352 100
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 821 317 1 336 910 515 593 62,78 265 734 355 917 90 183 33,94 1 345 490 1 284 218 -61 272 -4,55 564 693 521 825 -42 868 -7,59