Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2016
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 369 023 106 860 15 200 491 083 35 256 59 264 28 401
Filharmonia Narodowa 54 000 9 000 24 000 87 000 38 500 435 000 13 600
Filharmonia Szczecin 38 448 1 050 2 800 42 298 32 654 2 635 29 495
Filharmonia Łódzka 21 781 1 800 0 23 581 9 705 3 060 18 644
Filharmonia Krakowska 39 094 0 0 39 094 34 205 65 000 1 352
Filharmonia Śląska 22 706 34 772 23 878 81 356 23 559 118 502 223 417
Filharmonia Poznańska 42 860 10 459 1 520 54 839 10 201 66 600 0
Filharmonia Pomorska 66 66 0 132 90 90 86
Filharmonia Bałtycka 30 543 3 208 65 694 99 445 16 168 0 9 329
Filharmonia Opolska 20 905 740 0 21 645 22 569 0 44 236
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 0 0 16 053 0 82 073 31 961
Filharmonia Częstochowska 16 189 3 260 1 500 20 949 6 331 41 637 7 215
Filharmonia Świętokrzyska 15 215 2 100 0 17 315 6 051 101 470 8 677
Filharmonia Podkarpacka 19 030 11 304 3 500 33 834 14 087 32 683 7 252
Filharmonia Lubelska 14 374 4 383 1 000 19 757 13 451 0 24 654
Filharmonia Gorzowska 16 603 2 691 650 19 944 11 759 9 328 1 609
Filharmonia Zielonogórska 14 652 7 041 4 000 25 693 6 609 0 3 629
Filharmonia Sudecka 16 759 7 582 0 24 341 0 66 942 0
Filharmonia Dolnośląska 8 368 4 849 1 740 14 957 0 108 121 12 023
Filharmonia Koszalińska 17 263 11 636 1 542 30 441 4 255 0 16 892
Filharmonia Kaliska 8 064 13 159 12 300 33 523 18 760 0 1 673
Orkiestra Toruń 19 293 5 834 0 25 127 2 476 67 323 6 015
Filharmonia Zabrze 4 951 14 960 0 19 911 6 574 0 0
Sinfonia Baltica 6 081 1 115 0 7 196 5 363 0 9 748
Orkiestra Płocka 7 629 850 0 8 479 17 182 14 355 343
Orkiestra Zamość 1 110 16 650 0 17 760 3 820 3 820 3 930
EOK Elbląg 1 295 4 333 1 950 7 578 4 064 0 0
AUKSO 2 100 0 0 2 100 0 0 5 000
Amadeus 3 857 0 2 310 6 167 0 0 6 064
Filharmonia Sopot 1 970 16 220 13 850 32 040 250 200 0
Orkiestra Radomska 6 000 2 500 0 8 500 10 480 0 1 470
Filharmonia Łomża 2 133 2 639 0 4 772 1 498 6 115 5 110
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 858415 301061 177434 1 336 910 355 917 1 284 218 521 825


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2016 za rok 2018 różnica w % za rok 2016 za rok 2018 różnica w % za rok 2016 za rok 2018 różnica w % za rok 2016 za rok 2018 różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 491 083 105 218 -385 865 -78,57 35 256 39 561 4305 12.21 59 264 47 940 -11324 -19.11 28 401 40 712 12311 43.35
Filharmonia Narodowa 87 000 82 188 -4 812 -5,53 38 500 32 388 -6112 -15.88 435 000 418 906 -16094 -3.7 13 600 13 534 -66 -0.49
Filharmonia Szczecin 42 298 - -42 298 -100,00 32 654 - -32654 -100 2 635 - -2635 -100 29 495 - -29495 -100
Filharmonia Łódzka 23 581 26 382 2 801 11,88 9 705 4 747 -4958 -51.09 3 060 5 374 2314 75.62 18 644 28 299 9655 51.79
Filharmonia Krakowska 39 094 31 904 -7 190 -18,39 34 205 34 552 347 1.01 65 000 54 744 -10256 -15.78 1 352 5 023 3671 271.52
Filharmonia Śląska 81 356 93 843 12 487 15,35 23 559 20 199 -3360 -14.26 118 502 12 651 -105851 -89.32 223 417 579 -222838 -99.74
Filharmonia Poznańska 54 839 40 878 -13 961 -25,46 10 201 7 748 -2453 -24.05 66 600 110 616 44016 66.09 0 7 002 7002 100
Filharmonia Pomorska 132 31 904 31 772 24 069,70 90 34 552 34462 38291.11 90 54 744 54654 60726.67 86 5 023 4937 5740.7
Filharmonia Bałtycka 99 445 - -99 445 -100,00 16 168 - -16168 -100 0 - 0 - 9 329 - -9329 -100
Filharmonia Opolska 21 645 20 728 -917 -4,24 22 569 25 264 2695 11.94 0 3 338 3338 100 44 236 42 125 -2111 -4.77
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 13 719 -2 334 -14,54 0 2 450 2450 100 82 073 91 200 9127 11.12 31 961 29 137 -2824 -8.84
Filharmonia Częstochowska 20 949 13 615 -7 334 -35,01 6 331 7 115 784 12.38 41 637 36 220 -5417 -13.01 7 215 3 689 -3526 -48.87
Filharmonia Świętokrzyska 17 315 18 044 729 4,21 6 051 12 366 6315 104.36 101 470 129 690 28220 27.81 8 677 6 198 -2479 -28.57
Filharmonia Podkarpacka 33 834 50 078 16 244 48,01 14 087 10 762 -3325 -23.6 32 683 33 635 952 2.91 7 252 13 759 6507 89.73
Filharmonia Lubelska 19 757 20 527 770 3,90 13 451 3 910 -9541 -70.93 0 5 920 5920 100 24 654 12 070 -12584 -51.04
Filharmonia Gorzowska 19 944 17 314 -2 630 -13,19 11 759 15 391 3632 30.89 9 328 7 917 -1411 -15.13 1 609 3 620 2011 124.98
Filharmonia Zielonogórska 25 693 34 181 8 488 33,04 6 609 7 959 1350 20.43 0 0 0 - 3 629 1 656 -1973 -54.37
Filharmonia Sudecka 24 341 9 701 -14 640 -60,15 0 0 0 - 66 942 75 410 8468 12.65 0 9 701 9701 100
Filharmonia Dolnośląska 14 957 15 682 725 4,85 0 7 336 7336 100 108 121 99 704 -8417 -7.78 12 023 60 -11963 -99.5
Filharmonia Koszalińska 30 441 19 781 -10 660 -35,02 4 255 3 980 -275 -6.46 0 0 0 - 16 892 26 689 9797 58
Filharmonia Kaliska 33 523 29 460 -4 063 -12,12 18 760 46 395 27635 147.31 0 17 725 17725 100 1 673 3 306 1633 97.61
Orkiestra Toruń 25 127 37 752 12 625 50,24 2 476 3 298 822 33.2 67 323 56 360 -10963 -16.28 6 015 261 -5754 -95.66
Filharmonia Zabrze 19 911 27 582 7 671 38,53 6 574 6 575 1 0.02 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 7 196 5 047 -2 149 -29,86 5 363 1 938 -3425 -63.86 0 0 0 - 9 748 6 110 -3638 -37.32
Orkiestra Płocka 8 479 22 479 14 000 165,11 17 182 14 368 -2814 -16.38 14 355 15 900 1545 10.76 343 2 001 1658 483.38
Orkiestra Zamość 17 760 57 -17 703 -99,68 3 820 43 -3777 -98.87 3 820 34 -3786 -99.11 3 930 7 -3923 -99.82
EOK Elbląg 7 578 - -7 578 -100,00 4 064 - -4064 -100 0 - 0 - 0 - 0 -
AUKSO 2 100 5 700 3 600 171,43 0 320 320 100 0 0 0 - 5 000 1 000 -4000 -80
Amadeus 6 167 19 550 13 383 217,01 0 19 550 19550 100 0 0 0 - 6 064 0 -6064 -100
Filharmonia Sopot 32 040 16 728 -15 312 -47,79 250 400 150 60 200 0 -200 -100 0 0 0 -
Orkiestra Radomska 8 500 8 020 -480 -5,65 10 480 4 105 -6375 -60.83 0 1 000 1000 100 1 470 1 150 -320 -21.77
Filharmonia Łomża 4 772 9 328 4 556 95,47 1 498 700 -798 -53.27 6 115 7 630 1515 24.78 5 110 3 840 -1270 -24.85
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 1 336 910 827 390 -509 520 -38,11 355 917 367 972 12 055 3,39 1 284 218 1 286 658 2 440 0,19 521 825 266 551 -255 274 -48,92