Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2016
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 369 023 106 860 15 200 491 083 35 256 59 264 28 401
Filharmonia Narodowa 54 000 9 000 24 000 87 000 38 500 435 000 13 600
Filharmonia Szczecin 38 448 1 050 2 800 42 298 32 654 2 635 29 495
Filharmonia Łódzka 21 781 1 800 0 23 581 9 705 3 060 18 644
Filharmonia Krakowska 39 094 0 0 39 094 34 205 65 000 1 352
Filharmonia Śląska 22 706 34 772 23 878 81 356 23 559 118 502 223 417
Filharmonia Poznańska 42 860 10 459 1 520 54 839 10 201 66 600 0
Filharmonia Pomorska 66 66 0 132 90 90 86
Filharmonia Bałtycka 30 543 3 208 65 694 99 445 16 168 0 9 329
Filharmonia Opolska 20 905 740 0 21 645 22 569 0 44 236
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 0 0 16 053 0 82 073 31 961
Filharmonia Częstochowska 16 189 3 260 1 500 20 949 6 331 41 637 7 215
Filharmonia Świętokrzyska 15 215 2 100 0 17 315 6 051 101 470 8 677
Filharmonia Podkarpacka 19 030 11 304 3 500 33 834 14 087 32 683 7 252
Filharmonia Lubelska 14 374 4 383 1 000 19 757 13 451 0 24 654
Filharmonia Gorzowska 16 603 2 691 650 19 944 11 759 9 328 1 609
Filharmonia Zielonogórska 14 652 7 041 4 000 25 693 6 609 0 3 629
Filharmonia Sudecka 16 759 7 582 0 24 341 0 66 942 0
Filharmonia Dolnośląska 8 368 4 849 1 740 14 957 0 108 121 12 023
Filharmonia Koszalińska 17 263 11 636 1 542 30 441 4 255 0 16 892
Filharmonia Kaliska 8 064 13 159 12 300 33 523 18 760 0 1 673
Orkiestra Toruń 19 293 5 834 0 25 127 2 476 67 323 6 015
Filharmonia Zabrze 4 951 14 960 0 19 911 6 574 0 0
Sinfonia Baltica 6 081 1 115 0 7 196 5 363 0 9 748
Orkiestra Płocka 7 629 850 0 8 479 17 182 14 355 343
Orkiestra Zamość 1 110 16 650 0 17 760 3 820 3 820 3 930
EOK Elbląg 1 295 4 333 1 950 7 578 4 064 0 0
AUKSO 2 100 0 0 2 100 0 0 5 000
Amadeus 3 857 0 2 310 6 167 0 0 6 064
Filharmonia Sopot 1 970 16 220 13 850 32 040 250 200 0
Orkiestra Radomska 6 000 2 500 0 8 500 10 480 0 1 470
Filharmonia Łomża 2 133 2 639 0 4 772 1 498 6 115 5 110
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 858415 301061 177434 1 336 910 355 917 1 284 218 521 825


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2016 za rok 2017 różnica w % za rok 2016 za rok 2017 różnica w % za rok 2016 za rok 2017 różnica w % za rok 2016 za rok 2017 różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 491 083 115 108 -375 975 -76,56 35 256 29 518 -5738 -16.28 59 264 45 240 -14024 -23.66 28 401 41 459 13058 45.98
Filharmonia Narodowa 87 000 69 731 -17 269 -19,85 38 500 35 795 -2705 -7.03 435 000 411 318 -23682 -5.44 13 600 18 000 4400 32.35
Filharmonia Szczecin 42 298 42 298 0 0 32 654 32 654 0 0 2 635 2 635 0 0 29 495 29 495 0 0
Filharmonia Łódzka 23 581 65 191 41 610 176,46 9 705 8 387 -1318 -13.58 3 060 5 123 2063 67.42 18 644 7 665 -10979 -58.89
Filharmonia Krakowska 39 094 40 517 1 423 3,64 34 205 9 195 -25010 -73.12 65 000 65 000 0 0 1 352 4 940 3588 265.38
Filharmonia Śląska 81 356 58 141 -23 215 -28,54 23 559 23 571 12 0.05 118 502 111 353 -7149 -6.03 223 417 218 -223199 -99.9
Filharmonia Poznańska 54 839 43 886 -10 953 -19,97 10 201 7 610 -2591 -25.4 66 600 81 495 14895 22.36 0 5 935 5935 100
Filharmonia Pomorska 132 45 989 45 857 34 740,15 90 15 883 15793 17547.78 90 185 071 184981 205534.44 86 2 107 2021 2350
Filharmonia Bałtycka 99 445 36 632 -62 813 -63,16 16 168 18 600 2432 15.04 0 0 0 - 9 329 3 593 -5736 -61.49
Filharmonia Opolska 21 645 35 581 13 936 64,38 22 569 33 853 11284 50 0 4 100 4100 100 44 236 58 296 14060 31.78
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 16 053 11 083 -4 970 -30,96 0 0 0 - 82 073 95 772 13699 16.69 31 961 30 711 -1250 -3.91
Filharmonia Częstochowska 20 949 38 385 17 436 83,23 6 331 6 055 -276 -4.36 41 637 38 525 -3112 -7.47 7 215 11 051 3836 53.17
Filharmonia Świętokrzyska 17 315 19 585 2 270 13,11 6 051 8 664 2613 43.18 101 470 105 000 3530 3.48 8 677 7 271 -1406 -16.2
Filharmonia Podkarpacka 33 834 29 753 -4 081 -12,06 14 087 9 397 -4690 -33.29 32 683 32 405 -278 -0.85 7 252 5 603 -1649 -22.74
Filharmonia Lubelska 19 757 16 473 -3 284 -16,62 13 451 3 533 -9918 -73.73 0 13 337 13337 100 24 654 17 983 -6671 -27.06
Filharmonia Gorzowska 19 944 18 109 -1 835 -9,20 11 759 9 245 -2514 -21.38 9 328 12 740 3412 36.58 1 609 5 645 4036 250.84
Filharmonia Zielonogórska 25 693 27 034 1 341 5,22 6 609 6 978 369 5.58 0 0 0 - 3 629 3 158 -471 -12.98
Filharmonia Sudecka 24 341 15 554 -8 787 -36,10 0 0 0 - 66 942 72 618 5676 8.48 0 9 575 9575 100
Filharmonia Dolnośląska 14 957 15 938 981 6,56 0 1 097 1097 100 108 121 127 645 19524 18.06 12 023 8 599 -3424 -28.48
Filharmonia Koszalińska 30 441 22 328 -8 113 -26,65 4 255 4 385 130 3.06 0 0 0 - 16 892 22 719 5827 34.5
Filharmonia Kaliska 33 523 16 188 -17 335 -51,71 18 760 11 888 -6872 -36.63 0 17 500 17500 100 1 673 1 775 102 6.1
Orkiestra Toruń 25 127 27 157 2 030 8,08 2 476 2 907 431 17.41 67 323 63 580 -3743 -5.56 6 015 21 468 15453 256.91
Filharmonia Zabrze 19 911 20 297 386 1,94 6 574 6 615 41 0.62 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 7 196 11 026 3 830 53,22 5 363 5 011 -352 -6.56 0 0 0 - 9 748 8 559 -1189 -12.2
Orkiestra Płocka 8 479 19 083 10 604 125,06 17 182 17 792 610 3.55 14 355 14 058 -297 -2.07 343 60 -283 -82.51
Orkiestra Zamość 17 760 45 -17 715 -99,75 3 820 45 -3775 -98.82 3 820 0 -3820 -100 3 930 27 -3903 -99.31
EOK Elbląg 7 578 14 460 6 882 90,82 4 064 4 987 923 22.71 0 778 778 100 0 0 0 -
AUKSO 2 100 4 000 1 900 90,48 0 300 300 100 0 0 0 - 5 000 900 -4100 -82
Amadeus 6 167 10 302 4 135 67,05 0 10 302 10302 100 0 0 0 - 6 064 0 -6064 -100
Filharmonia Sopot 32 040 29 768 -2 272 -7,09 250 350 100 40 200 200 0 0 0 0 0 -
Orkiestra Radomska 8 500 6 350 -2 150 -25,29 10 480 8 230 -2250 -21.47 0 0 0 - 1 470 600 -870 -59.18
Filharmonia Łomża 4 772 6 636 1 864 39,06 1 498 1 298 -200 -13.35 6 115 5 510 -605 -9.89 5 110 2 150 -2960 -57.93
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 1 336 910 932 628 -404 282 -30,24 355 917 334 145 -21 772 -6,12 1 284 218 1 511 003 226 785 17,66 521 825 329 562 -192 263 -36,84