Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018

Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji 2017
Nazwa instytucji koncerty abonamentowe zespołów etatowych
(symfoniczne, chóralne, oratoryjne, operowe itp.,
bez edukacyjnych)
koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne, kameralne itp. audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
w siedzibie poza siedzibą za granicą razem
Narodowe Forum Muzyki 78 944 19 689 16 475 115 108 29 518 45 240 41 459
Filharmonia Narodowa 58 769 2 830 8 132 69 731 35 795 411 318 18 000
Filharmonia Śląska 31 461 26 080 600 58 141 23 571 111 353 218
Filharmonia Łódzka 63 891 1 300 0 65 191 8 387 5 123 7 665
Filharmonia Szczecin 38 448 1 050 2 800 42 298 32 654 2 635 29 495
Filharmonia Krakowska 35 117 5 400 0 40 517 9 195 65 000 4 940
Filharmonia Poznańska 29 076 11 310 3 500 43 886 7 610 81 495 5 935
Filharmonia Pomorska 35 159 10 830 0 45 989 15 883 185 071 2 107
Filharmonia Bałtycka 33 382 3 250 0 36 632 18 600 0 3 593
Filharmonia Podkarpacka 19 252 7 401 3 100 29 753 9 397 32 405 5 603
Filharmonia Opolska 27 031 8 550 0 35 581 33 853 4 100 58 296
Filharmonia Częstochowska 10 385 28 000 0 38 385 6 055 38 525 11 051
Filharmonia Świętokrzyska 16 785 2 800 0 19 585 8 664 105 000 7 271
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 8 636 2 447 0 11 083 0 95 772 30 711
Filharmonia Lubelska 14 352 1 100 1 021 16 473 3 533 13 337 17 983
Filharmonia Zielonogórska 17 128 4 856 5 050 27 034 6 978 0 3 158
Filharmonia Gorzowska 15 109 3 000 0 18 109 9 245 12 740 5 645
Filharmonia Dolnośląska 8 441 7 177 320 15 938 1 097 127 645 8 599
Filharmonia Sudecka 9 575 5 979 0 15 554 0 72 618 9 575
Filharmonia Kaliska 4 055 12 133 0 16 188 11 888 17 500 1 775
Filharmonia Koszalińska 16 358 5 260 710 22 328 4 385 0 22 719
Orkiestra Toruń 20 527 6 630 0 27 157 2 907 63 580 21 468
Filharmonia Zabrze 6 642 13 055 600 20 297 6 615 0 0
Sinfonia Baltica 8 444 2 582 0 11 026 5 011 0 8 559
Orkiestra Zamość 17 28 0 45 45 0 27
Orkiestra Płocka 10 967 8 116 0 19 083 17 792 14 058 60
AUKSO 3 000 1 000 0 4 000 300 0 900
EOK Elbląg 6 910 6 000 1 550 14 460 4 987 778 0
Orkiestra Radomska 4 000 2 350 0 6 350 8 230 0 600
Filharmonia Sopot 2 180 19 531 8 057 29 768 350 200 0
Filharmonia Łomża 0 6 436 200 6 636 1 298 5 510 2 150
Amadeus 4 456 5 626 220 10 302 10 302 0 0
Filharmonia Podlaska - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
sumy kolumn 638497 241796 52335 932 628 334 145 1 511 003 329 562


Frekwencja na koncertach i wydarzeniach własnych instytucji - porównanie dwóch lat
Nazwa zespołu koncerty zespołów etatowych koncerty edukacyjne audycje umuzykalniające pozostałe koncerty i wydarzenia własne
za rok 2017 za rok 2018 różnica w % za rok 2017 za rok 2018 różnica w % za rok 2017 za rok 2018 różnica w % za rok 2017 za rok 2018 różnica w %
Narodowe Forum Muzyki 115 108 105 218 -9 890 -8,59 29 518 39 561 10043 34.02 45 240 47 940 2700 5.97 41 459 40 712 -747 -1.8
Filharmonia Narodowa 69 731 82 188 12 457 17,86 35 795 32 388 -3407 -9.52 411 318 418 906 7588 1.84 18 000 13 534 -4466 -24.81
Filharmonia Śląska 58 141 93 843 35 702 61,41 23 571 20 199 -3372 -14.31 111 353 12 651 -98702 -88.64 218 579 361 165.6
Filharmonia Łódzka 65 191 26 382 -38 809 -59,53 8 387 4 747 -3640 -43.4 5 123 5 374 251 4.9 7 665 28 299 20634 269.2
Filharmonia Szczecin 42 298 - -42 298 -100,00 32 654 - -32654 -100 2 635 - -2635 -100 29 495 - -29495 -100
Filharmonia Krakowska 40 517 31 904 -8 613 -21,26 9 195 34 552 25357 275.77 65 000 54 744 -10256 -15.78 4 940 5 023 83 1.68
Filharmonia Poznańska 43 886 40 878 -3 008 -6,85 7 610 7 748 138 1.81 81 495 110 616 29121 35.73 5 935 7 002 1067 17.98
Filharmonia Pomorska 45 989 31 904 -14 085 -30,63 15 883 34 552 18669 117.54 185 071 54 744 -130327 -70.42 2 107 5 023 2916 138.4
Filharmonia Bałtycka 36 632 - -36 632 -100,00 18 600 - -18600 -100 0 - 0 - 3 593 - -3593 -100
Filharmonia Podkarpacka 29 753 50 078 20 325 68,31 9 397 10 762 1365 14.53 32 405 33 635 1230 3.8 5 603 13 759 8156 145.56
Filharmonia Opolska 35 581 20 728 -14 853 -41,74 33 853 25 264 -8589 -25.37 4 100 3 338 -762 -18.59 58 296 42 125 -16171 -27.74
Filharmonia Częstochowska 38 385 13 615 -24 770 -64,53 6 055 7 115 1060 17.51 38 525 36 220 -2305 -5.98 11 051 3 689 -7362 -66.62
Filharmonia Świętokrzyska 19 585 18 044 -1 541 -7,87 8 664 12 366 3702 42.73 105 000 129 690 24690 23.51 7 271 6 198 -1073 -14.76
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 11 083 13 719 2 636 23,78 0 2 450 2450 100 95 772 91 200 -4572 -4.77 30 711 29 137 -1574 -5.13
Filharmonia Lubelska 16 473 20 527 4 054 24,61 3 533 3 910 377 10.67 13 337 5 920 -7417 -55.61 17 983 12 070 -5913 -32.88
Filharmonia Zielonogórska 27 034 34 181 7 147 26,44 6 978 7 959 981 14.06 0 0 0 - 3 158 1 656 -1502 -47.56
Filharmonia Gorzowska 18 109 17 314 -795 -4,39 9 245 15 391 6146 66.48 12 740 7 917 -4823 -37.86 5 645 3 620 -2025 -35.87
Filharmonia Dolnośląska 15 938 15 682 -256 -1,61 1 097 7 336 6239 568.73 127 645 99 704 -27941 -21.89 8 599 60 -8539 -99.3
Filharmonia Sudecka 15 554 9 701 -5 853 -37,63 0 0 0 - 72 618 75 410 2792 3.84 9 575 9 701 126 1.32
Filharmonia Kaliska 16 188 29 460 13 272 81,99 11 888 46 395 34507 290.27 17 500 17 725 225 1.29 1 775 3 306 1531 86.25
Filharmonia Koszalińska 22 328 19 781 -2 547 -11,41 4 385 3 980 -405 -9.24 0 0 0 - 22 719 26 689 3970 17.47
Orkiestra Toruń 27 157 37 752 10 595 39,01 2 907 3 298 391 13.45 63 580 56 360 -7220 -11.36 21 468 261 -21207 -98.78
Filharmonia Zabrze 20 297 27 582 7 285 35,89 6 615 6 575 -40 -0.6 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 11 026 5 047 -5 979 -54,23 5 011 1 938 -3073 -61.33 0 0 0 - 8 559 6 110 -2449 -28.61
Orkiestra Zamość 45 57 12 26,67 45 43 -2 -4.44 0 34 34 100 27 7 -20 -74.07
Orkiestra Płocka 19 083 22 479 3 396 17,80 17 792 14 368 -3424 -19.24 14 058 15 900 1842 13.1 60 2 001 1941 3235
AUKSO 4 000 5 700 1 700 42,50 300 320 20 6.67 0 0 0 - 900 1 000 100 11.11
EOK Elbląg 14 460 - -14 460 -100,00 4 987 - -4987 -100 778 - -778 -100 0 - 0 -
Orkiestra Radomska 6 350 8 020 1 670 26,30 8 230 4 105 -4125 -50.12 0 1 000 1000 100 600 1 150 550 91.67
Filharmonia Sopot 29 768 16 728 -13 040 -43,81 350 400 50 14.29 200 0 -200 -100 0 0 0 -
Filharmonia Łomża 6 636 9 328 2 692 40,57 1 298 700 -598 -46.07 5 510 7 630 2120 38.48 2 150 3 840 1690 78.6
Amadeus 10 302 19 550 9 248 89,77 10 302 19 550 9248 89.77 0 0 0 - 0 0 0 -
Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 932 628 827 390 -105 238 -11,28 334 145 367 972 33 827 10,12 1 511 003 1 286 658 -224 345 -14,85 329 562 266 551 -63 011 -19,12